New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0001/2009-2-(41/04)

 

Datum:    14.1.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

sklicujem 22. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 28. 1. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim DNEVNIM  REDOM :

1.    

Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 10.12.2008 ter poročila o izvršitvi sklepov

2.    

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.    

Kadrovske zadeve

4.    

Premoženjske zadeve

5.    

Odlok o ustanovitvi lokalne energetske agencije Gorenjske – prva obravnava (gradivo)

6.    

Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, za katere se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja - nadaljevanje

7.    

Vrtec Čira-Čara_Rekonstrukcija ekonomske šole za potrebe trinajstih oddelkov predšolske vzgoje in upravno, strokovno, administrativni in računovodsko službo zavoda Kranjski vrtci - DIIP- novelacije (gradivo)

8.    

Seznanite s projektom GORKI, potrditev dokumenta »DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE KRANJ« ter predstavitev idejnega projekta nadgradnje čistilne naprave Kranj

9.    

Predstavitev javnega podjetja Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o.

10.    

Informacija o stanju projekta – Osrednja knjižnica Kranj

 

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

                                                                                                 Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                                     Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

-        Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0001/2009-2-(41/04)

 

Datum:    21.1.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 22. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 22. sejo Sveta Mestne občine Kranj,  

 

ki bo v SREDO, dne 28. 1. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji :

1.    

Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 10.12.2008 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo) (sklepi delovnik teles, zapisnik NO)

2.    

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo a, b, c, d)(dodatno gradivo)

3.    

Kadrovske zadeve (gradivo) (dodatno gradivo)

4.    

Premoženjske zadeve (gradivo a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l)(dodatno gradivo k,m)

5.    

Odlok o ustanovitvi lokalne energetske agencije Gorenjske – prva obravnava

6.    

Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, za katere se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja - nadaljevanje

7.    

Vrtec Čira-Čara_Rekonstrukcija ekonomske šole za potrebe trinajstih oddelkov predšolske vzgoje in upravno, strokovno, administrativni in računovodsko službo zavoda Kranjski vrtci - DIIP- novelacije

8.    

Projekt GORKI, (gradivo)

A. Potrditev dokumenta »DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NADGRADNJA  ČISTILNE NAPRAVE KRANJ« ter

B. Informacija o stanju projekta GORKI

9.    

Predstavitev javnega podjetja Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o.(gradivo)

10.    

Informacija o stanju projekta – Osrednja knjižnica Kranj (gradivo)(dodatno gradivo a, b)

 

 

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

 

                                                                                                 Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                                    Ž U P A N

 

PRILOGE: (predvideni datumi sej v letu 2009)

 

-          Gradivo