New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/2011 in 90/2012), 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 2/2011 – UPB1 in 11/2012) ter 70. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 10/2010) je Občinski svet Občine Nazarje na 20. redni seji dne 24. 1. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
Občine Nazarje o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta pravilnik določa način oddajanja javnih naročil, za katera, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN 2), ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja.

(2) Postopka javnega naročanja v skladu z ZJN 2 ni potrebno izvesti za naročila blaga in storitev, ki ne presegajo vrednosti 20.000 €, in za gradnje, katerih vrednost ne presega 40.000 €. Navedene mejne vrednosti so vrednosti nabav brez DDV.

2. člen

(1) Ocenjena vrednost javnega naročila iz 1. člena se ne sme določiti tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognila uporaba ZJN 2, glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. Za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila je potrebno upoštevati določbe ZJN 2.

(2) Prepovedano je drobljenje javnega naročila ali delitev na sklope zaradi izognitve uporabe ZJN 2.

3. člen

(1) Za oddajo javnega naročila, za katerega postopek ni določen v ZJN 2, odgovorna oseba:

– opredeli predmet javnega naročila,

– določi ocenjeno vrednost in izbiro postopka,

– pripravi dokumentacijo,

– odgovarja za pravilnost izvedbe oddaje,

– odgovarja za pravilnost izbora,

– nadzoruje izvedbo pogodbenih določil,

– vodi evidence oddanega naročila.

 (2) Odgovorna oseba je določena v načrtu skrbnikov proračunskih postavk. Župan lahko za posamezno oddajo javnega naročila, za katerega postopek ni določen v ZJN 2D, ali za posamezno dejanje v postopku oddaje tega javnega naročila, s sklepom določi drugo odgovorno osebo.

II. NAROČILNICE IN POGODBE

4. člen

(1) Za naročila, ki so predmet tega pravilnika, se obvezno sklepajo pogodbe za enkratne nabave blaga ali storitev in za enkratne nabave za gradnje, ki presegajo vrednost 10.000 € brez DDV. Sklepanje pogodb je obvezno tudi v primeru izvajanja ponavljajočih se naročil.

(2) V pogodbo se obvezno vključi protikorupcijska klavzula. Pogodbe pripravi odgovorna oseba iz 3. člena, podpisuje pa jih župan.

5. člen

(1) Za naročanje blaga, storitev in gradenj, katerih ocenjena vrednost ne presega 10.000 € brez DDV, se uporabljajo naročilnice.

(2) Naročilnice se izdajajo na podlagi zahtevka odgovorne osebe iz 3. člena. Naročilnice podpiše župan.

(3) V primerih, ko je za naročanje blaga, storitev in gradenj, katerih ocenjena vrednost ne presega 10.000,00 € brez DDV, zaradi narave naročila smiselno skleniti pogodbo, lahko leta nadomesti naročilnico.

III. POSTOPEK BREZ DOKUMENTACIJE O PREVERJANJU CENE IN KAKOVOSTI

6. člen

Za naročila, katerih ocenjena vrednost se giblje med 10.000 in 20.000 € brez DDV za blago in storitve oziroma med 20.000 in 40.000 € brez DDV za gradnje, se preverjanje cene in kakovosti dokumentira.

VI. EVIDENCE IN DOKUMENTACIJA

7. člen

Evidence se vodijo ločeno za blago, storitve in gradnje in obsegajo:

– številko javnega naročila,

– predmet,

– vrednost.

VII. KONČNE DOLOČBE

8. člen

Ta pravilnik so pri oddaji javnih naročil, za katere postopek ni določen v ZJN 2, dolžni uporabljati in spoštovati vsi zaposleni na Občini Nazarje.

9. člen

(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa, št. 032-0001/2010 in njegova dopolnitev.

(2) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0005/2010-20

Nazarje, 24. 01. 2013

 

 

Županja

 

 

Majda Podkrižnik, univ. dipl. ekon., l.r.