New Page 2

Na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08), 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) ter 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 16. redni seji dne 22. 5. 2008 sprejel

P R A V I L N I K

o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa način oddajanja javnih naročil, za katera po Zakonu o javnem naročanju ni potrebno objaviti javnega razpisa (v nadaljevanju: javna naročila male vrednosti – JNMV).

2. člen

Ocenjena vrednost javnega naročila se ne sme določiti tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognila uporaba ZJN-2 glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. Za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila je potrebno upoštevati 14. člen Zakona o javnem naročanju.

Prepovedano je drobljenje javnega naročila ali delitev na sklope zaradi izognitve uporabe Zakona o javnem naročanju.

3. člen

Za vsako oddajo JNMV se mora določiti odgovorna oseba JNMV, ki je odgovorna zlasti za:

– opredelitev predmeta JNMV,

– določitev ocenjene vrednosti in izbiro postopka,

– pripravo dokumentacije,

– pravilnost izvedbe oddaje,

– pravilnost izbora,

– nadzor nad izvedbo pogodbe.

Odgovorna oseba je določena v načrtu skrbnikov proračunskih postavk. Župan lahko za posamezno oddajo JNMV, ali za posamezno dejanje v postopku oddaje JNMV, s sklepom določi drugo odgovorno osebo.

II. NAROČILNICE IN POGODBE

4. člen

Za naročanje blaga in storitev se lahko uporablja naročilnice za JNMV, katerih ocenjena vrednost ne presega 10.000 € za blago in storitve oziroma 20.000 € za gradnje. Navedene mejne vrednosti so vrednosti nabav brez DDV.

5. člen

Naročilnice se izdajajo na podlagi zahtevka odgovorne osebe JNMV. Naročilnice podpiše župan.

6. člen

Pogodbe se sklepajo v primeru ponavljajočih se nabav blaga ali storitev ali nabav iz naslova gradenj. Pogodbe se sklepajo tudi za enkratne nabave, ki presegajo vrednost 5.000 € za blago in storitve oziroma 10.000 € za gradnje. Pogodbe pripravi odgovorna oseba JNMV, podpisuje pa jih župan.

III. POSTOPEK BREZ DOKUMENTACIJE O PREVERJANJU CENE IN KAKOVOSTI

7. člen

Za JNMV, katerih ocenjena vrednost ne presega 10.000 € za blago in storitve oziroma 20.000 € za gradnje, ni potrebno posebej dokumentirati preverjanja cene in kakovosti, o njihovi oddaji pa se vodi evidenca, ki obsega navedbo predmeta in ceno.

IV. POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB

8. člen

Postopek zbiranja ponudb se uporabi, če je vrednost predmeta javnega naročila enaka ali višja od 10.000 € in nižja od 40.000 € za blago in storitve oziroma enaka ali višja od 20.000 € in nižja od 80.000 € za gradnje.

9. člen

Pozove se najmanj tri ponudnike, če jih je na relevantnem trgu toliko, s tem, da ni pogoj, da ponudbe tudi pridobimo.

V postopku mora naročnik ceno in kakovost predmeta javnega naročila skrbno preveriti in to preverjanje izkazati v svoji dokumentaciji.

V postopku je potrebno spoštovati temeljna načela naročanja iz Zakona o javnem naročanju.

10. člen

Postopek se prične s sklepom o začetku postopka, ki obsega:

– številko JNMV,

– predmet JNMV,

– ocenjeno vrednost JNMV brez DDV,

– ime odgovorne osebe JNMV in članov komisije, če je le-ta imenovana,

– proračunska postavka – konto, na kateri so zagotovljena sredstva za plačilo.

Sklep podpiše župan.

11. člen

Potencialnim ponudnikom je potrebno posredovati dokumentacijo, ki obsega podatke in zahteve, na podlagi katerih bo naslovnik lahko pripravil pravilno ponudbo. Posredovanje dokumentacije je lahko pisno ali elektronsko, ponudbe pa morajo biti pisne ali v elektronski obliki.

V dokumentaciji mora biti določen tudi primeren rok, do katerega se bodo ponudbe sprejemale. Rok za oddajo ponudbe mora biti primerno dolg, tako da ponudniku omogoča pripravo popolne ponudbe. Rok se lahko podaljša, vendar je potrebno o tem obvestiti vse ponudnike, ki jim je bilo posredovano povabilo k oddaji ponudbe oziroma razpisna dokumentacija.

Če za izbor ni določeno merilo najnižje cene, morajo biti merila posebej navedena in ovrednotena. Taka merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. Pri ocenjevanju ponudb je potrebno upoštevati le tista merila, ki so bila navedena v povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena. Kolikor se odda naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril, merilo cena ne sme predstavljati manj kot 60% vseh meril.

Najnižja cena pomeni, da je edino merilo najnižja cena, ob izpolnjevanju pogojev, ki so zahtevani v povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji. V tem primeru se po sklenitvi pogodbe izvajalcu ne sme priznavati naknadnega povišanja cen, razen v primeru iz 29. člena Zakona o javnem naročanju.

12. člen

Odgovorna oseba JNMV pripravi dokumentacijo, ki obsega:

– povabilo k oddaji ponudbe,

– navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe,

– podatke o ponudniku (OBR),

– izjavo o sprejemanju pogojev (OBR),

– ponudbo (OBR),

– predračun za dobavo blaga oziroma storitev oziroma gradenj (specifikacije),

– izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR).

V primeru naročanja storitev je sestavni del razpisne dokumentacije tudi opis storitev, v primeru naročanja gradenj pa popis potrebnih gradbenih del ali druga tehnična dokumentacija. Za nabavo blaga se v predračun napišejo podatki o vrsti blaga in količini blaga.

13. člen

Odpiranje ponudb ni javno.

14. člen

Po poteku roka, določenega za oddajo ponudb, odgovorna oseba JNMV (oziroma strokovna komisija, če obstaja) preveri, če prispele ponudbe ustrezajo vsem pogojem in oceni ponudbe v skladu z vnaprej določenimi merili.

Po pregledu in ocenitvi ponudb ter morebitnem preverjanju sposobnosti, pripravi odgovorna oseba JNMV (oziroma komisija) pisno poročilo, ki obsega vsaj:

– številko JNMV,

– predmet JNMV,

– ime izbranega ponudnika, ceno in razloge za izbor,

– imena zavrnjenih ponudnikov in razloge za zavrnitev.

Poročilo podpiše odgovorna oseba JNMV in člani komisije, če je ta imenovana.

15. člen

Pred podpisom pogodbe je potrebno vse ponudnike, ki so oddali ponudbe, pisno obvestiti o izboru in jim dostaviti izvod obvestila.

Obvestilo podpiše župan.

Če prispejo samo nepopolne ponudbe, se lahko vse ponudnike, ki so oddali ponudbo, povabi na pogajanja.

V. POSTOPKI PRI VEČJIH VREDNOSTIH

16. člen

Vsa javna naročila, ki presegajo vrednosti, navedene v prejšnjih členih, se pričnejo s sklepom o pričetku postopka iz 10. člena tega pravilnika. Postopki in dokumentacija so opredeljeni v Zakonu o javnem naročanju.

VI. EVIDENCE IN DOKUMENTACIJA

17. člen

Evidence se vodijo ločeno za blago, storitve in gradnje in obsegajo:

– številko javnega naročila,

– predmet,

– vrednost.

Za javna naročila iz 8. člena tega pravilnika pa evidenca obsega dodatno še:

– vrsta uporabljenega postopka.

– vrsto predmeta javnega naročila,

– navedbo predmeta,

– opis predmeta,

– vrednost javnega naročila (ocenjena vrednost, pogodbena vrednost brez DDV, pogodbena vrednost z DDV),

– ime izbranega ponudnika in

– matično številko izbranega ponudnika.

VII. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Ta pravilnik so pri oddaji JNMV dolžni uporabljati in spoštovati vsi zaposleni v občinski upravi Občine Rečica ob Savinji.

19. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0005/2008-11

Rečica ob Savinji, dne 22. maja 2008

 

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.