Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 27. seji dne 20. 12. 2001 sprejel
 
O D L O K
 
 
o proračunu Občine Markovci za leto 2002
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se za proračun Občine Markovci za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 
2. VIŠINA PRORAČUNA
 
 
2. člen
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
 
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov                           v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------------
      Skupina/podskupina kontov                          Proračunsko leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
I.    Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                                 757.684
      Tekoči prikodki (70+71)                                          612.294
70    Davčni prihodki                                                  595.372
      700 Davki na dohodek in dobiček                                  119.186
      703 Davki na premoženje                                          473.809
      704 Domači davki na blago in storitve                              2.377
      706 Drugi davki
71    Nedavčni prihodki                                                 16.922
      710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja                                          12.997
      711 Takse in pristojbine                                           2.720
      712 Denarne kazni                                                     55
      713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                            150
      714 Drugi nedavčni prihodki                                        1.000
72    Kapitalski prihodki                                                5.000
      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
      721 Prihodki od prodaje zalog
      722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nemat. premoženja                                               5.000
73    Prejete donacije
74    Transferni prihodki                                              140.390
      740 Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij                              140.390
II.   Skupaj odhodki (40+41+42+43)                                     791.871
40    Tekoči odhodki                                                    97.204
      400 Plače in drugi izdatki zaposlenih                             21.750
      401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                                               11.482
      402 Izdatki za blago in storitve                                  52.242
      403 Plačila domačih obresti
      409 Rezerve                                                       11.730
41    Tekoči transferi                                                 201.635
      410 Subvencije                                                    15.150
      411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                                                 79.535
      412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in društvom                                                       31.304
      413 Drugi tekoči domači transferi                                 75.647
      414 Tekoči transferi v tujino
42    Investicijski odhodki                                            453.206
      420 Nakup in gradnja OS                                          453.206
43    Investicijski transferi                                           39.826
      430 Investicijski transferi                                       39.826
III.  Proračunski presežek
      (Proračunski primanjkljaj)                                       -34.187
------------------------------------------------------------------------------
B)    Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------------------
      Skupina/Podskupina kontov                          Proračunsko leto 2002
------------------------------------------------------------------------------
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja
      kapitalskih deležev                                                    0
V.    Dana posojila in povečanje kapital. deležev                       18.000
44    Dana posojila in povečanje kapit. deležev                         18.000
      440 Dana posojila                                                 18.000
VI.   Prejeta minus dana posojila
      in spremembe kapitalskih deležev                                 -18.000
------------------------------------------------------------------------------
C)    Račun financiranja
------------------------------------------------------------------------------
      Skupina/Podskupina kontov                          Proračunsko leto 2002
------------------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
IX.   Sprememba stanja sredstev na računu                              -52.187
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    Stanje sredstev na računih ob koncu
      preteklega leta                                                   52.187
------------------------------------------------------------------------------
 
 
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
 
 
3. člen
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi prihodki požarne takse po 58. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
 
4. člen
 
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
 
 
Župan ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
 
5. člen
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
 
 
1. v letu 2003 40% navedenih pravic in
 
 
2 v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
 
6. člen
 
Proračunski skladi so:
 
 
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
 
 
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 8,380.000 tolarjev.
 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
 
7. člen
 
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2002 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 3,350.000 tolarjev.
 
 
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.
 
8. člen
 
Župan lahko dolžniku do višine 10.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
 
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
 
 
9. člen
 
Občina se za proračun leta 2002 za kritje presežkov odhodov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.
 
 
Občina v letu 2002 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Markovci.
 
10. člen
 
Za leto 2002 se pravne osebe javnega sektorja na ravni občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
 
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
11. člen
 
V obdobju začasnega financiranja Občine Markovci v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
 
12. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 403-02/01-2
Markovci, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.