New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 ), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS št. 12/91, 8/96, 37. člena Statuta občine Trbovlje (UVZ št. 3/2000) in 83. člena Poslovnika občinskega sveta (UVZ št. 14/99. 8/2000) je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 6. redni seji dne 26.5.2003 sprejel naslednji:

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 2. odstavek 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje (v nadaljevanju: odlok), tako da se glasi:

 

 

"Sedež Mladinskega centra Trbovlje je: Rudarska cesta 6, Trbovlje".

 

 

2. člen

 

 

Vsa ostala določila odloka ostajajo v veljavi nespremenjena.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati 15 dan po objavi.

 

 

 

 

 

Številka: 01503-13/2003

 

 

Datum: 26.5.2003

 

 

 

 

 

ŽUPAN

 

 

OBČINE TRBOVLJE

 

 

Bogdan BAROVIČ

 

 

s.r.