New Page 2

Številka: 032-04/2018-2

Datum: 2. 7. 2018

 

VSEM  ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

 

Zadeva: Sklic 27. redne seje občinskega sveta, vabilo

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16)

 

sklicujem

 

27. redno sejo Občinskega sveta Občine Semič

v mandatnem obdobju 2014 – 2018

 

v četrtek, 12. julija 2018, ob 17. uri

v sejni sobi Kulturnega centra Semič

 

DNEVNI RED:

 

1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja.

2. Obravnava in sprejem zapisnika 26. redne seje občinskega sveta (zapisnik).

3. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine (gradivo).

4. Obravnava poročila o delovanju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Občini Semič v letu 2017 (DOLB) (gradivo 1, 2, 3); sprejeti sklep (gradivo).

5. Obravnava in sprejem Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 – 2022 (gradivo 1, 2, 3, 4); sprejeti sklep (gradivo).

6. Obravnava in sprejem Celostne grafične podobe destinacijske znamke Bela krajina (gradivo 1, 2, 3); sprejeti sklep (gradivo).

7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. – DRUGA OBRAVNAVA (gradivo); sprejeti sklep (gradivo).

8. Obravnava in sprejem usklajenega predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za Proizvodno servisno cono Vrtača – DRUGA OBRAVNAVA (gradivo); sprejeti sklep (gradivo).

9. Obravnava in sprejem predloga Odloka o turistični taksi v Občini Semič – DRUGA OBRAVNAVA (gradivo); sprejeti sklep (gradivo).

10. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) in novelacije Investicijskega programa (IP) za investicijsko operacijo »Doživetje skrivnosti voda (akronim: Misterion)« (gradivo); sprejeti sklepi (gradivo 1, 2).

11. Obravnava in sprejem predloga Rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2018 – PRVA OBRAVNAVA (gradivo); sprejeti sklepi (gradivo 1, 2, 3, 4, 5).

12. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič (gradivo); sprejeti sklep (gradivo).           

13. Informacija o ukrepih občine, prijaznejše mladim (gradivo); sprejeti sklep (gradivo).

14. Volitve in imenovanja ; sprejeti sklepi (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6).

15. Pobude in vprašanja članov sveta.

16. Razno.

 

 

Občina Semič

 

Polona Kambič, l.r., županja