New Page 2

Št.352-4/2009                                                                                           Ob-5566/09

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009 (Uradni list RS, št. 8/09, 41/09 in 56/09) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško

javni razpis za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško za leto 2009

I. Neposredni proračunski uporabnik:

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v starem mestnem jedru Krško in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu:

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ali humanitarne organizacije:

– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo,

– so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle,

– so dela izvedle na podlagi veljavnega dovoljenja,

– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2009 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu,

– niso prejele sredstev iz drugih razpisov,

IV. Višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna višina sredstev namenjenih za Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom je 70.000,00 EUR.

Od tega se namenja za:

– sofinanciranje obnove v višini 60.000,00 € (konto 4314),

– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v višini 10.000,00 € (konto 4314). Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 20% vrednosti skupnega razpisanega zneska. Neporabljena sredstva iz ene postavke se lahko v okviru razpisa prenesejo na drugo postavko, če so na podlagi kriterijev tega razpisa razdeljiva.

V. Rok za izvedbo:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sredstev je 31. 12. 2009.

VI. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev

Posamezne vloge bodo točkovane na podlagi postavljenih meril, ki so podane skozi točkovnik:

1. Točkovnik za odobritev sredstev za projektno dokumentacijo za:

– obnovo fasade v vidnem polju iz glavne ulice 50 točk,

– obnovo fasade v stranskih območjih 20 točk,

– obnovo strehe 50 točk,

– dodatna podstrešna stanovanja za oddajo 100 točk,

– lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe …) 80 točk,

– obnovo objekta kulturne dediščine 80 točk,

– obnovo zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk,

2. Točkovnik za odobritev sredstev za sofinanciranje izvedenih del v letu 2009:

– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 150 točk, če omet močno odpada in se zaradi dotrajanosti menja tudi stavbno pohištvo,

– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 100 točk, če se lušči zaključni sloj in je potreba po menjavi stavbnega pohištva,

– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 50 točk, če se obnavlja zaključni sloj,

– obnova fasade v stranskih območjih 40 točk,

– obnova strehe 120 točk,

– priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje 100 točk,

– odprtje ali dopolnitev obratujočega lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti) 80 točk,

– obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine 180 točk,

– obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk,

Večje število zbranih točk pomeni višjo uvrstitev na prednostni vrstni red. Občina Krško bo uvrstila prosilce tako, da bo sofinancirala izvedbe najmanj 20% in največ do 40% celotne vrednosti projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.

VII. Vsebina vloge:

Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec izpolni prijavitelj z vpisom verodostojnih podatkov.

Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:

1. Prijavni obrazec,

2. Dokazila o lastništvu objektov,

3. Projektno dokumentacijo,

4. Popis del in predračunsko vrednost

investicije,

5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo,

6. Soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine,

7. Fotografijo stanja pred izvedbo del,

8. Fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del,

9. Izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa.

VIII. Obravnava vlog:

1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Vse pravočasno prispele popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

5. Na podlagi predloga komisije župan s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev. 6. Upravičencu bodo sredstva nakazana v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

IX. Rok za prijavo in način prijave:

Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 5. oktobra 2009 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis: obnova starega mestnega jedra Krško 2009«. Odpiranje vlog bo izvedeno do 16. 10. 2009 v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve sklepa vlagatelju na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje: Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si,  vsak dan v času uradnih ur.

Občina Krško