New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

Številka: 900-7/2014-l-(41/04)

Datum: 12.3.2014

 

 

 

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 32. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 26.3.2014 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

1) Potrditev zapisnika 31. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.2.2014 ter poročila o izvršitvi sklepov (dodatno gradivo)

 

2) Kadrovske zadeve (gradivo) (dodatno gradivo)

 

3) Premoženjske zadeve

 

4) Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj - prva obravnava (gradivo)

 

5) Odlok o organiziranju javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba Kranj« - prva obravnava (gradivo)

 

6) Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi obveznih linij in voznega reda (gradivo) (dodatno gradivo)

 

7) Poročilo o stanju projekta GORKI in projekta Vodovod Bašelj-Kranj (gradivo 1, 2)

 

8) Kranjski eko urbani vrtovi - predstavitev (gradivo)

 

9) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (dodatno gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373 - 113 ali 2373 - 119.

 

 

 

Mohor Bogataj

 

Župan

 

 

Priloge:

- Gradivo