Na podlagi 48. člena Statuta občine Rače - Fram in s soglasjem občinskega sveta občine Rače - Fram na seji, dne 4. julija 1996, je nadzorni odbor na svoji seji, dne 10. junija 1996, sprejel
 
P O S L O V N I K
 
 
nadzornega odbora občine Rače - Fram
 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela nadzornega odbora Občine Rače - Fram (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor).
 
2. člen
 
Nadzorni odbor ima okrogel pečat z napisom Občina Rače - Fram - Nadzorni odbor.
 
3. člen
 
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge strokovne, pošteno, vestno, nepristransko.
 
 
Ugotavlja tudi ali nadzorovani organi delujejo po načelih dobrega gospodarja.
 
4. člen
 
Nadzorni odbor mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih pravnih in drugih oseb.
 
5. člen
 
Udeležba na sejah nadzornega odbora je dolžnost članov, če so zadržani, morajo to sporočiti predsedniku nadzornega odbora.
 
6. člen
 
Vabljeni porabniki sredstev proračuna (sredstev javne porabe) in strokovni delavci občinske uprave so dolžni prisostvovati oz. poročati na sejah nadzornega odbora.
 
II. ORGANIZACIJA NADZORNEGA ODBORA
 
 
7. člen
 
Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član.
 
8. člen
 
Predsednik nadzornega odbora:
 
 
- vodi in organizira delo nadzornega odbora,
 
 
- sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
 
 
- predstavlja nadzorni odbor,
 
 
- predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
 
 
- podpisuje sklepe in zapisnike nadzornega odbora,
 
 
- spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
 
 
- izdela predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora,
 
 
- sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo.
 
9. člen
 
Vsa potrebna administrativna dela za nadzorni odbor opravljajo strokovni delavci občinske uprave.
 
III. PRISTOJNOSTI IN POSTOPEK NADZORA
 
 
10. člen
 
Nadzorni odbor:
 
 
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 
 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
 
 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
 
 
- nadzoruje pobiranje javnih dajatev,
 
 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad poslovanjem pravnih in drugih oseb na podlagi letnega programa.
 
 
Pri določanju letnega programa nadzorni odbor vključuje tudi morebitne zahteve po izvedbi nadzora, ki jih vloži občinski svet ali župan.
 
11. člen
 
Nadzorni odbor v skladu s programom pregleda finančno poslovanje občine Rače - Fram, skladov, javnih zavodov in javnih podjetij, katerih soustanoviteljica je Občina Rače - Fram. Pregledi obsegajo obdobje, ki je relevantno za sedanje in bodoče finančno poslovanje.
 
12. člen
 
Nadzorni odbor lahko za izvajanje posameznih opravil v postopku nadzora angažira zunanje, neodvisne strokovnjake z liste možnih strokovnjakov, ki jo sestavi in sprejme nadzorni odbor.
 
 
Sklicevanje na mnenje neodvisnega strokovnjaka ne odvezuje nadzornega odbora odgovornosti za oblikovanje lastnega mnenja oz. ugotovitve.
 
13. člen
 
Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor zadolži posameznega člana nadzornega odbora oz. oblikuje delovno skupino.
 
14. člen
 
Nadzorni odbor ima pri izvajanju nadzora naslednja pooblastila:
 
 
- vpogled v vse listine in dokumente, ki so predmet pregleda,
 
 
- zahtevati podatke in gradiva,
 
 
- vpogled v finančne načrte in zaključne račune v fazi predlogov in po njihovem sprejetju.
 
15. člen
 
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu in županu o svojih ugotovitvah in zapažanjih ter danih priporočilih za odpravo nepravilnosti ali izboljšanje poslovanje.
 
16. člen
 
Nadzorni odbor je dolžan o svojih ugotovitvah skupaj s priporočili, ki jih posreduje pristojnim uporabnikom proračunskih sredstev, na katere se nanašajo, poročati tudi občinskemu svetu in županu.
 
17. člen
 
V primeru, ko postopek nadzora zahteva temeljitejšo revizijo, v katero je potrebno vključiti z zakonom predvideno institucijo, nadzorni odbor ustrezno zahtevo predloži občinskemu svetu.
 
18. člen
 
Če nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, lahko zahteva uvedbo postopka pri pristojnem organu pregona. O tem obvesti občinski svet in župana.
 
19. člen
 
O svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride z izvajanjem nadzora nad poslovanjem posameznih pravnih in drugih oseb, lahko obvešča nadzorni odbor javnost preko sredstev javnega obveščanja ali na tiskovnih konferencah. Za obveščanje je pristojen predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni član.
 
20. člen
 
Člani nadzornega odbora ne smejo odločati o zadevi, pri kateri so z odgovorno osebo ali predstavniki proračunskega porabnika v sorodstvenih zvezah do prvega kolena. Prav tako član nadzornega odbora ne more sodelovati ali določati v postopku nadzora, če je član organa upravljanja v javnem zavodu ali javnem podjetju, v katerem se opravlja nadzor ali če opravlja kakšno pogodbeno delu za proračunskega porabnika, pri katerem se opravlja nadzor oz. je takšno delo opravljal eno leto pred opravljanjem nadzora.
 
21. člen
 
Na sejah občinskega sveta sodeluje predstavnik nadzornega odbora.
 
 
Predstavnik nadzornega odbora po potrebi sodeluje v razpravah občinskega sveta o zadevah iz svoje pristojnosti. O tem je dolžan poročati na naslednji seji nadzornega odbora.
 
IV. DELO NADZORNEGA ODBORA
 
 
22. člen
 
Sejo vodi predsednik, ob njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa ga nadomešča pooblaščeni član nadzornega odbora.
 
23. člen
 
Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov odbora.
 
 
Odločitev oz. sklep je sprejet, če zanj glasuje večina članov nadzornega odbora.
 
 
Glasovanje na sejah nadzornega odbora je praviloma javno z dvigom rok.
 
24. člen
 
Predlog dnevnega reda za sejo nadzornega odbora določi predsednik. Pri tem mu pomaga strokovna služba občinske uprave Občine Rače - Fram.
 
25. člen
 
Predsednik nadzornega odbora skupaj s strokovno službo občinske uprave poskrbi za gradivo za točke dnevnega reda.
 
 
Predsednik povabi na sejo nadzornega odbora pripravljalce gradiv, oz. predstavnike institucij, ki so predmet nadzora.
 
26. člen
 
Vabilo za sklic seje se z gradivom pošlje članom nadzornega odbora praviloma sedem dne pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov je ta rok lahko tudi krajši.
 
27. člen
 
O seji nadzornega odbora se vodi zapisnik in evidenca o prisotnosti članov nadzornega odbora.
 
28. člen
 
Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje. Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo pripravljeno gradivo za člane nadzornega odbora. O tem nadzorni odbor glasuje. Seja poteka po točkah dnevnega reda.
 
29. člen
 
Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega poročevalca. O tem nadzorni odbor glasuje.
 
30. člen
 
Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda sklep in ga da na glasovanje. Predsednik odbora konča sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda. Predsednik nadzornega odbora sme prekiniti sejo, če meni, da je to potrebno. Prekinjena seja se nadaljuje tistega dne, ki ga določi predsednik.
 
31. člen
 
Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:
 
 
- zaporedna številka seje, datum in kraj seje ter čas začetka in zaključka seje ali njene prekinitve,
 
 
- navedba prisotnih članov, odsotnih članov (opravičeno ali neopravičeno), prisotnost vabljenih na seji, odsotnih vabljenih, ostalih morebitnih prisotnih,
 
 
- sprejet dnevni red in ugotovitve sklepčnosti,
 
 
- poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
 
 
- potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave,
 
 
- izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,
 
 
- morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih
 
 
- sklepi nadzornega odbora.
 
32. člen
 
Originalu zapisnika morajo biti priložena vsa gradiva, ki so bila predložena na seji nadzornega odbora. Zapisnik podpiše predsednik nadzornega odbora in člani nadzornega odbora. Zapisniki in gradiva nadzornega odbora se do konca mandata nadzornega odbora hranijo v strokovni službi občinskega sveta, po poteku mandata pa se predajo arhivu občine Rače - Fram.
 
33. člen
 
Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno sejo. Korespondenčna seja lahko poteka po telefonu, tako da vsak član nadzornega odbora glasuje o predlaganem sklepu. O korespondenčni seji, opravljeni po telefonu, se napiše zapisnik, ki ga potrdijo člani na naslednji redni seji nadzornega odbora.
 
 
Lahko pa se korespondenčna seja opravi tudi tako, da se gradivo in predlogi sklepov posredujejo članom nadzornega odbora pisno (ali po faxu).
 
 
Člani nadzornega odbora takoj po prejemu gradiva izpolnjeno izjavo o glasovanju vrnejo nadzornemu odboru. O tako opravljeni korespondenčni seji se prav tako napiše zapisnik, ki ga člani potrdijo na naslednji redni seji.
 
 
V obeh primerih so sklepi sprejeti na korespondenčni seji, če je zanjo glasovala večina vseh članov nadzornega odbora.
 
34. člen
 
Nadzorni odbor ima za svoje delovanje v proračunu Občine Rače - Fram zagotovljena finančna sredstva. Višino potrebnih sredstev oblikuje nadzorni odbor in jo predlaga za vsakoletni proračun občine Rače - Fram.
 
35. člen
 
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na sejah nadzornega odbora v skladu s sklepom občinskega sveta. Prav tako pripada nadomestilo članu nadzornega odbora, če se kot predstavnik nadzornega odbora udeleži seje občinskega sveta.
 
KONČNE DOLOČBE
 
 
36. člen
 
Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor.Poslovnik prične veljati z dnem, ko k njemu poda svoje soglasje občinski svet občine Rače - Fram.
 
 
Poslovnik nadzornega odbora se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
37. člen
 
Spremembe poslovnika nadzornega odbora se prejmejo po enakem postopku kot poslovnik.
 
38. člen
 
Za vprašanja in zadeve delovanja nadzornega odbora, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila poslovnika občinskega sveta, če niso v nasprotju s tem poslovnikom.
 
 
Številka: 061-16/96
 
 
Datum: 4. julija 1996
 
 
Predsednik nadzornega odbora
 
 
Marijana Dajčman, s.r.