New Page 1

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04),  Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št.79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002 in 56/2002), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št.12/03 in 77/03), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list SRS 18/74,34/88, 5/90, Ur.list RS št. 10/91, 13/93, 66/93, 32/00 in 102/02), Zakona o prekrških (Ur.list RS št.7/03, 45/04, 86/04, 7/05, 34/05 in 44/05) in 17. člena Statuta Občine Tolmin (Ur. glasilo št. 2/99 in PN – Uradne objave 38/03, 19/04, 11/05 in 35/05) je Občinski svet Občine Tolmin na 34. seji , dne 13.06.2006 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o oddajanju poslovnih stavb, poslovnih prostorov

 

 

ter javnih površin v najem

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določi postopek in pogoje za oddajo v najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov (v nadaljnjem besedilu: poslovni prostori) in javnih površin, ki so last Občine Tolmin.

 

 

2. člen

 

 

Občina Tolmin (v nadaljnjem besedilu : občina) oddaja poslovne prostore in javne površine v najem ob pogojih, ki jih določa področna zakonodaja, prostorski izvedbeni akt za posamezno območje in ta odlok.

 

 

3. člen

 

 

O oddajanju poslovnih prostorov in javnih površin v najem odloča župan na podlagi posamičnega programa upravljanja nepremičnin. Posamični program upravljanja pripravi pristojni organ občinske uprave na podlagi letnega programa upravljanja nepremičnin, ki ga sprejme občinski svet.

 

 

4. člen

 

 

Postopek posamične oddaje poslovnih prostorov in javnih površin vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan, pri čemer mora biti najmanj en član komisije član občinskega sveta.

 

 

5. člen

 

 

Poslovni prostor in javno površino se odda v najem s pogodbo ponudniku, ki je bil izbran s postopkom zbiranja pisnih ponudb ali neposredno s pogodbo za določen ali nedoločen čas.

 

 

II. POSTOPEK ODDAJANJA POSLOVNIH STAVB IN

 

 

POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

 

 

6. člen

 

 

Oddaja poslovnega prostora se izvede z zbiranjem pisnih ponudb.

 

 

Oddajo objavi komisija v javnih informativnih sredstvih najmanj 15 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Oddaja se istočasno objavi tudi na spletni strani in na oglasni deski občine ter na oglasni deski krajevne skupnosti, kjer se poslovni prostori nahajajo.

 

 

7. člen

 

 

Objava zbiranja pisnih ponudb mora vsebovati:

 

 

- naziv in sedež najemodajalca,

 

 

- podatke o poslovnem prostoru,

 

 

- podatke o možni namembnosti poslovnega prostora,

 

 

- višino izhodiščne najemnine,

 

 

- delež morebitnih sovlaganj pri obnovi prostorov,

 

 

- rok in naslov za predložitev ponudb,

 

 

- višino in način plačila varščine,

 

 

- rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,

 

 

- čas, za katerega se sklepa pogodba,

 

 

- rok za sklenitev pogodbe,

 

 

- druge pogoje, določene v skladu s politiko poslovnih prostorov v občini in pogoji urejanja prostora.

 

 

8. člen

 

 

Udeleženci zbiranja pisnih ponudb morajo ponudbi priložiti tudi potrdilo o vplačani varščini v skladu z objavo iz 7. člena in dokazila, potrebna za ugotavljanje izpolnjevanja meril iz 9. člena tega odloka. Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, tistemu ki s ponudbo ni uspel, pa se vrne v treh dneh po odločitvi komisije. V primeru, da uspeli ponudnik brez upravičenega razloga odstopi od ponudbe ali v roku ne sklene najemne pogodbe, se varščina zadrži.

 

 

9. člen

 

 

Izbor ponudnika komisija opravi na podlagi naslednjih meril:

 

 

1. najkvalitetnejši program v okviru predvidene dejavnosti. V primeru, da je možnih več dejavnosti, se kot prednostni upošteva vrstni red dejavnosti, naštetih v objavi iz 7. člena tega odloka.

 

 

2. opravljanje dejavnosti kot edine dejavnosti,

 

 

3. višina ponujene najemnine,

 

 

4. odstotek vlaganj v obnovo poslovnega prostora,

 

 

5. čas stalnega prebivališča v občini Tolmin,

 

 

6. čas dela v občini Tolmin,

 

 

7. rok, v katerem namerava odpreti poslovni prostor.

 

 

Vrsto in pomen posameznega merila določi komisija pri razpisu za vsak primer posebej.

 

 

10. člen

 

 

O izbiri ponudnika komisija pisno obvesti vse ponudnike v roku, določenem z objavo iz 7. člena tega odloka.

 

 

11. člen

 

 

Zoper odločitev komisije je možen ugovor na župana občine v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri.

 

 

Župan mora o ugovoru odločiti v roku 30 dni od dneva vložitve ugovora. Odločitev župana je dokončna. Najemna pogodba se sklene v roku 15 dni po dokončnosti sklepa o izbiri.

 

 

12. člen

 

 

Poslovni prostor se lahko odda v najem neposredno s pogodbo v naslednjih primerih:

 

 

- selitev najemnika zaradi rušenja objekta, kjer ima poslovni prostor ali začasna selitev zaradi večjih gradbenih posegov v objektu,

 

 

- razširitev poslovnega prostora na prostor v istem objektu, ki ga je možno z obstoječim povezati v celoto za opravljanje iste dejavnosti,

 

 

- če opravljanje dejavnosti v najetem prostoru prevzame ožji družinski član (zakonec oz. partner, otrok),

 

 

- če tudi v ponovljenem postopku zbiranja pisnih ponudb ni bilo ponudnikov,

 

 

- če je občina manj kot 50 odstotni lastnik nepremičnine,

 

 

- če je predmet najema stavbno zemljišče skladno s prostorsko izvedbenim aktom občine,

 

 

- v posebno utemeljenih primerih, ki jih na predlog župana potrdi občinski svet.

 

 

13. člen

 

 

Pogodba o najemu poslovnega prostora mora poleg z zakonom določenih sestavin vsebovati še naslednje:

 

 

- podatke o lokaciji poslovnega prostora,

 

 

- dejavnost, za katero se prostor lahko uporablja,

 

 

- trajanje najema (najem za določen ali nedoločen čas),

 

 

- višino in način plačila najemnine,

 

 

- obveznosti najemnika glede vzdrževanja poslovnega prostora in morebitnih skupnih prostorov v objektu,

 

 

- razloge za prenehanje najemne pogodbe,

 

 

- druge pogoje, ki izhajajo iz uporabe poslovnega prostora.

 

 

14. člen

 

 

Najemnina za poslovne prostore se določi po tržni metodi z upoštevanjem Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti (Ur.list RS št. 47/2004).

 

 

Izhodiščno višino mesečne najemnine določi sodni cenilec gradbene stroke.

 

 

Izhodiščna višina mesečne najemnine se enkrat letno, najkasneje do konca februarja,  spremeni v skladu z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS. V prvem letu najema se pri revalorizaciji upošteva dejanski čas od dneva cenitve višine najemnine do izteka koledarskega leta.

 

 

Župan na predlog komisije lahko v izjemnih primerih najemnika poslovnega prostora delno ali v celoti oprosti plačevanja najemnine za določen ali nedoločen čas.

 

 

15. člen

 

 

Najemniku poslovnega prostora se lahko odda v najem tehnično opremljen, dokončan ali nedokončan poslovni objekt potreben preureditve ali adaptacije.

 

 

Stanje poslovnega prostora se ugotavlja zapisniško. Najemnik in občina se s pogodbo dogovorita o obsegu in obliki del potrebnih za usposobitev poslovnega prostora.

 

 

Vsa vlaganja v poslovni prostor se posebej opredelijo in po končanih delih preverijo na podlagi ustrezne dokumentacije in obračuna. Priznana vlaganja najemnika se lahko vračajo najemniku kot zmanjšanje dogovorjene najemnine ali oprostitev najemnine za določen čas, kar se določi s pogodbo.

 

 

Po končani dobi vračanja plačuje najemnik polno vrednost mesečne najemnine.

 

 

III.  POSTOPEK ODDAJANJA JAVNIH POVRŠIN V NAJEM

 

 

16. člen

 

 

Občina lahko odda v najem javne in nezazidane površine, ki so v lasti Občine Tolmin, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi,  za naslednje namene:

 

 

- postavitev kioskov,

 

 

- postavitev stojnic za prodajo hrane in pijače,

 

 

- postavitev stojnic za prodajo časopisov, revij, knjig, cvetja in podobno,

 

 

- postavitev luna parkov, cirkusov in podobno,

 

 

- postavitev letnih vrtov in teras za opravljanje sezonskih gostinskih storitev,

 

 

- za gradbene namene in začasne deponije gradbenega materiala.

 

 

- izvedbo javnih prireditev, shodov, sejmov, razstav in podobno,

 

 

- za potrebe športa in tekmovanj,

 

 

- postavitev prodajnih avtomatov,

 

 

- drugo.

 

 

17. člen

 

 

Oddajo javnih površin za začasne objekte in izvajanje storitev iz 16. člena tega odloka se izvede z neposredno pogodbo, katere sestavni del so tudi lokacijski pogoji. Lokacijske pogoje izda pristojna služba občinske uprave ob upoštevanju predpisov s področja urejanja prostora in graditve objektov.

 

 

18. člen

 

 

Za pridobitev javne površine v najem mora zainteresirana pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) vložiti pisno vlogo, ki mora vsebovati :

 

 

- ime in priimek oziroma naziv ter stalno ali začasno bivališče oziroma sedež vlagatelja,

 

 

- opredelitev namena rabe javne površine,

 

 

- natančno lokacijo in čas trajanja najema javne površine,

 

 

- kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo,

 

 

- skico ali načrt objekta oziroma naprave s podatki o namenu, dimenzijah, obliki in podobno,

 

 

- podpis vlagatelja.

 

 

Vlogi mora vlagatelj priložiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki jo namerava opravljati na javni površini.

 

 

19. člen

 

 

Za najem javne površine, ki je opredeljena kot javno dobro, mora vlagatelj vlogi iz 18. člena tega odloka priložiti tudi mnenje krajevne skupnosti, kjer se javna površina nahaja.

 

 

20. člen

 

 

Komisija se lahko odloči, da se oddaja javne površine v najem izvede po postopku zbiranja pisnih ponudb, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 6. do vključno 11. člena tega odloka.

 

 

21. člen

 

 

Pogodba za najem javne površine mora poleg z zakonom določenih sestavin vsebovati še naslednje:

 

 

- opis dejavnosti, ki se bo opravljala na javni površini,

 

 

- podatke o velikosti in legi javne površine,

 

 

- trajanje najema (najem za določen ali nedoločen čas),

 

 

- višino in način plačila najemnine,

 

 

- obveznosti najemnika glede vzdrževanja javne površine in vzpostavitve prvotnega stanja po prenehanju najema,

 

 

- razloge za prenehanje najemne pogodbe,

 

 

- druge pogoje, ki izhajajo iz rabe javne površine.

 

 

22. člen

 

 

Najemnina za javne površine se določi tako, da se veljavno povprečno ceno stavbnega zemljišča korigira z letno stopnjo (K) iz 23. člena tega odloka.

 

 

Najemnina se izračuna na sledeč način:

 

 

 

 

N m –  mesečna najemnina za javno površino

 

 

V sz –  veljavna povprečna cena za m2 stavbnega zemljišča

 

 

K   –  letna stopnja najemnine (v %)

 

 

Površina, ki predstavlja osnovo za izračun najemnine, je dejanska funkcionalno zasedena javna površina.

 

 

O razvrstitvi dejavnosti v posamezno skupino iz 24. člena tega odloka  odloči komisija.

 

 

23. člen

 

 

Letna stopnja najemnine (K) je odvisna od namembnosti in lokacije javne površine in je sledeča (v %):

 

 

Namembnost:                                     Območje:

 

 

                                                              A                    B

 

 

1. skupina                                              15                   10

 

 

2. skupina                                              20                   15

 

 

3. skupina                                             100                  75

 

 

24. člen

 

 

Skupine namembnosti so naslednje:

 

 

1. skupina:

 

 

- državni organi in organi lokalne skupnosti

 

 

- kultura, izobraževanje, šport

 

 

- zdravstveno varstvo, varstvo mladine, socialno varstvo

 

 

- politične stranke

 

 

- društva

 

 

- trgovine z živilskimi proizvodi

 

 

- storitvena dejavnost: krojaštvo, pletiljstvo, čevljarstvo, tapetništvo, urarstvo

 

 

- prodaja kmetijskih izdelkov, izdelkov domače obrti in drugih izdelkov iz lastne proizvodnje na podlagi potrdila o lastni proizvodnji, ki ga izda lokalna skupnost

 

 

2. skupina

 

 

- proizvodna dejavnost

 

 

 

 

 

3. skupina

 

 

- gostišča, slaščičarne, okrepčevalnice, kava bari in podobno

 

 

- storitvena dejavnost, razen naštete v 1. skupini

 

 

- trgovine razen živilske

 

 

Območja so naslednja:

 

 

Območje A: območje naselij Tolmin in Most na Soči

 

 

Območje B: vsa ostala naselja

 

 

25. člen

 

 

Pristojni organ občinske uprave lahko najemnika javne površine delno ali v celoti oprosti plačevanja najemnine v naslednjih primerih:

 

 

- krajevnim skupnostim na območju občine Tolmin, humanitarnim, športnim, turističnim in kulturnim organizacijam ter javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in kulture za opravljanje njihove dejavnosti,

 

 

- političnim strankam v skladu z zakonodajo, ki ureja financiranje političnih strank,

 

 

- za najem javnih površin za namene promocije in prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov domače obrti,

 

 

- ob ugotovitvi posebnih okoliščin glede rabe javne površine.

 

 

V primeru, da želi najemnik uveljavljati delno ali celotno oprostitev plačila najemnine iz prejšnjega odstavka tega člena, mora to navesti v vlogi in opredeliti razloge za oprostitev.

 

 

IV.  NADZOR

 

 

26. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata občinska inšpekcija in občinska uprava.

 

 

V.  KAZENSKE DOLOČBE

 

 

27. člen

 

 

Z globo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti, če uporablja poslovni prostor ali javno površino brez najemne pogodbe ali v nasprotju z določili najemne pogodbe, sklenjene z občino.

 

 

Z globo 100.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Z globo 50.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

28. člen

 

 

Nadzorni organ v primerih iz 27. člena tega odloka določi tudi rok, v katerem mora uporabnik poslovnega prostora ali javne površine z občino skleniti najemno pogodbo za uporabo le-te oziroma rok, v katerem mora najemnik poslovnega prostora ali javne površine odpraviti ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti.

 

 

Če uporabnik v roku iz prejšnjega odstavka tega člena z občino ne sklene najemne pogodbe oziroma najemnik ne odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti, je dolžan v poslovnem prostoru oziroma na javni površini vzpostaviti prvotno stanje.

 

 

Če uporabnik oziroma najemnik iz prejšnjega odstavka tega člena ne vzpostavi prvotnega stanja, ga vzpostavi pooblaščeni izvajalec na stroške uporabnika oziroma najemnika. Izvajalca določi občinska uprava z upoštevanjem pravil javnega naročanja.

 

 

29. člen

 

 

Če nadzorni organ po prenehanju rabe poslovnega prostora ali javne površine ugotovi nastalo škodo, ki jo je povzročil uporabnik oziroma najemnik, le-temu izda sklep za povračilo nastalih stroškov v poslovnem prostoru ali na javni površini.

 

 

VI. PREHODNE DOLOČBE

 

 

30. člen

 

 

Najemnikom, ki imajo na dan uveljavitve tega odloka z občino že sklenjeno najemno pogodbo za najem poslovnega prostora, se višina najemnine na dan pred uveljavitvijo tega odloka šteje kot izhodiščna  mesečna najemnina, ki se revalorizira skladno s tretjim odstavkom 14. člena tega odloka. Prva revalorizacija se izvede v letu 2007.

 

 

31. člen

 

 

Najemnikom, ki imajo na dan uveljavitve tega odloka z občino že sklenjeno najemno pogodbo za najem javne površine, se mora najemna pogodba uskladiti z določbami tega odloka v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.

 

 

32. člen

 

 

Uporabniki poslovnega prostora ali javne površine, ki na dan uveljavitve tega odloka z občino nimajo sklenjene pogodbe ali pa jim je najemna pogodba potekla, so dolžni v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka z občino skleniti pogodbo za najem poslovnega prostora ali javne površine, skladno z določili tega odloka.

 

 

Če uporabniki iz prejšnjega odstavka tega člena v roku, določenem v prejšnjem odstavku tega člena, z občino ne sklenejo najemne pogodbe, se smiselno uporabljajo določbe 27. in 28. člena tega odloka.

 

 

VII. KONČNE DOLOČBE

 

 

33. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Pravilnik o oddajanju poslovnih stavb, poslovnih prostorov in javnih površin v najem (PN – Uradne objave št. 45/2002 in 11/2003) in Odlok o komunalnih taksah v občini Tolmin (Uradno glasilo št. 16/1996).

 

 

34. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Primorskih novicah – Uradne objave.

 

 

 

 

 

Številka: 478-0055/06

 

 

Datum: 14.06.2006                                                        Jožef Ernest Kemperle

 

                                                                                                  župan  

 

 

 

  Priloga:  
  vloga za najem javne površine