Občinski svet občine Rače - Fram je na podlagi 51. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in na podlagi 6. člena Navodila o merilih za to, kaj se štejejo za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Ur. l. SRS, št. 27/85) ter na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94,14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, 18/99 in 12/00) na 29. redni seji, dne 6. maja 2002, sprejel
 
O D L O K
 
 
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače - Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba pristojnega upravnega organa o dovolitvi priglašenih del.
 
2. člen
 
Za pomožne objekte, druge objekte in naprave ter posege v prostor se po tem odloku štejejo:
 
 
 • drvarnice, shrambe, lahke montažne garaže za en osebni avto, vrtne ute, vrtne in dvoriščne ograje, rastlinjaki, manjši objekti za rejo malih živali, shrambe za vrtno orodje, čebelnjaki, leseni kozolci, kašče, lope za shrambo krme, shrambe poljščin in orodja, montažni silosi, začasna zavetišča, zunanji bazeni zasebne rabe, zimski vrt, klopi, počivališča, igrala, parkirišča ob objektih, dostopna cesta do osnovnega objekta, vodnjaki, zbiralnica komunalnih odpadkov ipd., če ti objekti služijo izboljšavi bivalnih prostorov ter kmetijski in ljubiteljski dejavnosti občanov in njihovih družin.
 
3. člen
 
Za pomožne objekte iz drugega člena tega odloka, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč le odločba o priglasitvi del, se glede na vrsto, namen, največjo velikost ter način gradnje štejejo:
 
 
A) Objekti oziroma posegi v prostor, ki izboljšujejo bivalne oziroma delovne pogoje:
 
 
 • lesene ali zidane pritlične garaže do 35m2, drvarnice in vrtne ute, kokošnjaki, čebelnjaki, sadna klet in shramba, če ne presegajo 30 m2 skupne tlorisne površine;
 
 
 • leseni ali zidani pesjaki in zajčniki, če ne presegajo 30 m2 skupne tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov in kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnim predpisom;
 
 
 • lesene lope za vrtno orodje brez zidanih pasovnih temeljev na površinah predvidenih za vrtičkarstvo, če ne presegajo 30 m2 skupne tlorisne površine in 2,4 m višine kapne lege;
 
 
 • oporni zidovi terena vse do maksimalne višine dveh metrov
 
 
 • vrtne in dvoriščne ograje ter ograde za živino in kmetijske nasade v leseni izvedbi ali iz žičnega pletiva, vse do višine 1,5 m;
 
 
 • nadstreški nad dostopi in dovozi v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja enega osebnega avtomobila, traktorja, koles, mopedov in motorjev ter avtomobilske prikolice pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih objektih in kmetijsko gospodarskih objektih s površino pokritega prostora do 15 m2;
 
 
 • postavitev sončnih kolektorjev, pergol do 24 m2, zasteklitve balkonov, vetrolovi do površine 18 m2 in zunanje stopnice pri individualnih ali večstanovanjskih hišah; poseg pri večstanovanjskih hišah mora biti izveden enotno;
 
 
 • gradnja greznic za čiščenje komunalnih odplak in odpadnih voda do 30 m3 ob soglasju hidrogeologa; na vodozbirnih območjih pitne vode je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje;
 
 
 • proizvodni rastlinjaki, steklenjaki in plastenjaki brez omejitve velikosti, če ne potrebujejo temeljenja ter je možna hitra vzpostavitev v prejšnje stanje brez gradbenih posegov;
 
 
 • mali stabilni tipski rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do 5 m3;
 
 
 • zunanji bazen za zasebno rabo površine do 35 m2 v okviru stavbnega zemljišča;
 
 
 • zimski vrt do 30 m2;
 
 
 • ureditev parkirišč ob objektih;
 
 
 • dostavne klančine;
 
 
 • ureditve dostopne ceste do osnovnega objekta.
 
 
B) Objekti oziroma posegi v prostor, ki služijo kmetijskih dejavnostim:
 
 
 • leseni ali zidani pritlični goveji, svinjski hlevi, lope in hlevi za drobnico, če ne presegajo skupne tlorisne površine 30 m2 in ležijo v sklopu gospodarskih objektov in kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnim predpisom;
 
 
 • leseni in montažni kozolci do dolžine 8 m in širine 4 m ter leseni pritlični skednji, kašče, lesene sušuilnice in shrambe sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino do skupne tlorisne površine 20 m2;
 
 
 • gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev s pripadajočimi nadstreški v sorazmerju z velikostjo deponije; v postopku je potrebno pridobiti mnenje hidrogeologa; na vodozbirnih območjih pitne vode je potrebno lokacijsko dovoljenje;
 
 
 • tipski silosi za shranjevanje živinske krme z atestom, če ne presegajo prostornine 90 m3 in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča gospodarskih objektov;
 
 
 • manjša čiščenja, poravnave in ureditve ter planiranja kmetijskih površin s soglasjem hidrogeologa;
 
 
 • gradnja in popravilo poljskih poti, ki niso javno dobro, s soglasjem hidrogeologa;
 
 
 • pokriti silosi za krmo do 35 m2 tlorisne površine in do 1,5 m višine stene nad terenom in odprti silosi za krmo do 80 m2 tlorisne površine in 1,5 m višine nad terenom.
 
 
C) Drugi objekti, naprave in posegi v prostor:
 
 
 • stojala za kolesa z nadstrešnico ob zgradbah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev;
 
 
 • oznake na zgradbah, vendar s soglasjem lastnikov objektov;
 
 
 • postavitev zaščitnih in protihrupnih ograj do višine 2,5 m;
 
 
 • odstranitev obstoječih objektov in naprav ali njihovih delov do površine 30 m2, za katere ni potrebna statična presoja;
 
 
 • tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti po arhitekronski zasnovi območja, ki se ureja;
 
 
 • trajne ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo do višine 2,5 m in lovske preže;
 
 
 • vsi posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za invalide in telesno prizadete občane;
 
 
 • klopi, počivališča, igrala, obnova javne razsvetljave, korita za rože;
 
 
 • postavitev umetniških del in vodnjakov;
 
 
 • pokrito zbirno mesto in prevzemno mesto za komunalne odpadke;
 
 
 • zbiralnica komunalnih odpadkov.
 
 
Gradnja pomožnih objektov je možna, kolikor prostorsko izvedbeni akti ne določajo drugače.
 
 
Objektov iz prvega odstavka tega člena ni možno dograjevati z ponovnimi priglasitvami.
 
4. člen
 
Pomožni objekti, drugi pomožni objekti, naprave in drugi posegi v prostor iz 3. člena tega odloka so lahko:
 
 
 • postavljeni samostojno ali kot prizidek,
 
 
 • leseni, zidani ali montažni,
 
 
 • vse to pod pogojem, da zaradi enostavne konstrukcije, velikosti in njihove uporabe ne potrebujejo statičnega preverjanja in priključkov na javne komunalne objekte in naprave ter da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišča, sosednjih objektov in naprav.
 
 
Pomožni objekt iz 3. člena tega odloka, ki kot samostojni objekt ali prizidek predstavlja funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijsko gospodarskega objekta, je lahko:
 
 
 • pritličen, nepodkleten, zidan, lahko na stebrih podprt lesen ali montažni objekt, brez zgrajene AB plošče in praviloma dvokapne lege, z višino kapne lege do 2,4 m.
 
 
Oblikovanje objekta mora biti izvedeno skladno z arhitektonsko zasnovo območja, kjer se objekt načrtuje.
 
 
Odmiki od parcelnih mej so lahko minimalno 4 m, in sicer mora investitor pridobiti soglasje sosedov.
 
5. člen
 
Odločbo iz 3. člena tega odloka je možno izdati v primerih, ko s predlaganimi posegi niso prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb, varnost življenja, zdravja in premoženja ter niso v nasprotju z namensko rabo zemljišč, vodnogospodarskimi pogoji ter upoštevajo pogoje varovanja naravne in kulturne dediščine. V primeru gradnje ali postavitve pomožnih objektov in naprav v varovalnem pasu infrastrukturnih objektov ali ožjem območju naravnega ali kulturnega spomenika je potrebno pridobiti soglasje upravljalca tega območja.
 
 
Pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter posegi v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, morajo biti načrtovani skladno s pogoji iz prostorsko ureditvenih oziroma izvedbenih aktov.
 
6. člen
 
Priglasitev nameravanih del za gradnjo objektov in naprav ter posegov v prostor iz 3. člena tega odloka vsebuje:
 
 
 • dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem,
 
 
 • kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom,
 
 
 • natančen opis obstoječega in predvidenega objekta, konstrukcijo, obdelavo, naklon strehe in vrsto kritine; opis nameravanih del z načrtom oziroma idejno zasnovo gradbenih posegov ter opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, če gre za začasen objekt pa tudi datum, do katerega bo objekt stal;
 
 
 • soglasje sosedov - mejašev, kadar je razdalja od parcelne meje manjša od 4 m ter mnenja pristojnih organov in organizacij.
 
7. člen
 
Priglasitev nameravanih del je potrebno prijaviti pred pričetkom gradbenih del pristojnemu upravnemu organu pri Upravni enoti Maribor.
 
8. člen
 
Če pristojni upravni organ ugotovi, da je za nameravano graditev potrebno lokacijsko dovoljenje ali da bi bila graditev v nasprotju s prostorsko ureditvenim oziroma izvedbenim aktom ali da bi bile z gradnjo prizadete pravice ali zakonski interesi drugih oseb, izdajo odločbe o priglasitvi zavrne v roku 30 dni po vložitvi pravilno sestavljene priglasitve.
 
 
Pravnomočna odločba o priglasitvi del pa izgubi veljavnost, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem letu po pravnomočnosti odločbe.
 
9. člen
 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna republiška urbanistična in gradbena inšpekcija.
 
10. člen
 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Rače - Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/29-2002-357
 
 
Datum: 7. maj 2002