New Page 2

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 15. redni seji dne 5.3.2012 sprejel

SKLEP

o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1246/32 k.o.

Bukovica

1

Ukine se javno dobro na parceli št. 1246/32 k.o. Bukovica, vrsta rabe pot, vpisano kot javno dobro v splošni rabi.

2.

Lastninska pravica na parceli št. 1246/32 - pot v izmeri 30 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

3.

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

Številka: 011-08/2010-069

Datum: 8.3.2012

Župan

Občine Vodice

Aco Franc Šuštar l.r.