New Page 2

 

Skladno z določilom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US), na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 25. redni seji dne 25. 8. 2006 sprejel

 

 

 

O D L OK

 

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006

 

 

 

1. člen

 

 

 

Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05) tako, da se glasi:

 

 

 

 »Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|      |                                                 |        v tisoč SIT|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|Konto |Opis                                             | Rebalans proračuna|

 

 

|      |                                                 |       za leto 2006|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                 |            478.701|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                          |             89.378|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                |             82.149|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|700   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                      |             75.154|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|703   |DAVKI NA PREMOŽENJE                              |              2.621|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                |              4.374|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|706   |DRUGI DAVKI                                      |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)          |              7.229|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA     |              2.661|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|711   |TAKSE IN PRISTOJBINE                             |              1.308|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|712   |DENARNE KAZNI                                    |                  0|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|713   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV            |                440|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                          |              2.820|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                |              3.272|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|720   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV            |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|721   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG                        |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|722   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA   |              3.272|

 

 

|      |PREMOŽENJA                                       |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)                       |                  0|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|730   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|731   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE                       |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                              |            386.051|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH     |            386.051|

 

 

|      |INSTITUCIJ                                       |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                     |            518.693|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)             |             96.111|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                |             11.342|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST       |              2.039|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                     |             79.830|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                          |                900|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|409   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE                     |              2.000|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)               |            162.158|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|410   |SUBVENCIJE                                       |              6.450|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM         |             63.090|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|412   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM    |             15.400|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                    |             77.218|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                      |            242.294|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV               |            242.294|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                    |             18.130|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|430   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                          |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM      |             15.180|

 

 

|      |OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI           |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|432   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |              2.950|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)   |            –39.992|

 

 

|      |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)           |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB               |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|75    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     |                780|

 

 

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)                    |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|750   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    |                780|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|751   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                      |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|44    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        |                  0|

 

 

|      |DELEŽEV (440+441)                                |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|440   |DANA POSOJILA                                    |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|441   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                    |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE         |                780|

 

 

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)                   |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                               |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|50    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                          |                  0|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                              |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|55    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      |              2.688|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|550   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                         |              2.688|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH       |            –41.900|

 

 

|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                   |             –2.688|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)            |             39.992|

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA   |             41.913|

 

 

|      |LETA                                             |                   |

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

 

2. člen

 

 

 

Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih delov), ki so zajeti v 1. členu, se namenijo izključno za njihovo neposredno porabo.

 

 

 

3. člen

 

 

 

Zmanjšanje sredstev na računih v višini 41.900.000,00 SIT se pokrije iz sredstev na računih občine in ožjih delov lokalne skupnosti prenesenih iz preteklega proračunskega leta.

 

 

 

4. člen

 

 

 

Prerazporejanje sredstev proračunskih postavk mora biti v skladu z določili 38. in 39. člena ZJF zaradi zagotavljanja zakonskih nalog in nemotenega izvrševanja proračuna oziroma neusklajenosti med prihodki in odhodki za posamezne namene.

 

 

 

5. člen

 

 

 

Spremeni se tretji odstavek 7. člena tako, da se glasi:

 

 

 

»O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000.000,00 tolarjev odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, in o tem obvešča občinski svet.«

 

 

 

6. člen

 

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

Št. 410-0014/2006-01/03-6

 

 

 

Rogašovci, dne 25. avgusta 2006

 

 

 

Župan

Občine Rogašovci

Janko Halb l.r.