Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) in v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 27. redni seji, dne 15. 12. 2009 sprejel naslednji

 

PRAVILNIK

o oddajanju kulturne dvorane Trnovska vas v najem

 

  1. člen

S tem pravilnikom se določa način oddajanja kulturne dvorane Trnovska vas (v nadaljevanju: kulturna dvorana) v občasni najem in višina najemnine.

 

  1. člen

(1) Kulturna dvorana se oddaja v občasni najem predvsem za namen izvajanja kulturnih in drugih prireditev. Kulturna dvorana se lahko oddaja v občasni najem tudi v zasebne namene (praznovanja itd.).

(2) Pri oddajanju kulturne dvorane v občasni najem imajo prednost domača društva in druge organizacije v Občini Trnovska vas.

 

  1. člen

Kulturna dvorana se oddaja v občasni najem na podlagi metode javne dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma z neposredno pogodbo po postopku, kot ga določata zakon in uredba, ki urejata stvarno premoženje države, pokrajin in občin.

 

  1. člen

(1) Kulturna dvorana se oddaja v občasni najem najmanj za en dan.

(2) Letni urnik oddajanja kulturne dvorane v občasni najem vodi občinska uprava.

 

  1. člen

(1) Višina najemnine za en dan je določena s Cenikom najema kulturne dvorane, ki ga sprejme Občinski svet Občine Trnovska vas.

(2) Najemnina iz prvega odstavka tega člena vključuje stroške elektrike, vode, komunalnih storitev, uporabo opreme, ki je v prostoru, stroške zavarovanja ter stroške ogrevanja v zimskem času.

(3) Občina Trnovska vas izstavlja račune za plačilo najemnine. Račun je potrebno poravnati v roku 15 dni od prejema računa na transakcijski račun občine.

 

  1. člen

Za oddajo kulturne dvorane v občasni najem se z občino sklene pogodba v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države, pokrajin in občin. V pogodbi se določijo tudi medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

 

  1. člen

Najemnina je prihodek proračuna Občine Trnovska vas in se uporabi za kritje stroškov elektrike, vode, komunalnih storitev, uporabe opreme, zavarovanja in ogrevanja v zimskem času.

 

  1. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/27-6/2009-9s

Datum: 15. 12. 2009

 

                                                                                                      Alojz BENKO,

                                                                                           župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor