Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 ter Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/2001) ter predhodno izvedene prve prostorske konference je župan občine Komenda, dne 26.10.2005 sprejel

 

 

PROGRAM PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 POSLOVNO-PROIZVODNE CONE OZKA DELA – II. FAZA

 

 

I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

 

1. člen

 

 

(1.1.) S tem programom se podrobneje oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta območja 02/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela II. - faza (v nadaljevanju LN), nadalje predmet in programska izhodišča, okvirno območje, nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo LN ter obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave LN. Pripravljavec je na podlagi zbiranja ponudb za načrtovalca (izdelovalca LN) izbral kot najugodnejšega ponudnika UB, Urbanistični biro d.o.o. iz Kamnika. Izbrani načrtovalec LN je registriran za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem.

 

 

(1.2.) S sprejetjem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 1990, za območje Občine Komenda – za II. fazo poslovno proizvodne cone Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 06/2004 z dne 03. 08. 2004) je predvidena nadaljnja širitev obstoječe cone 02 Ozka dela oziroma razvoj poslovno proizvodnih dejavnosti večjega obsega.

 

 

(1.3.) Pravna podlaga LN je v veljavni zakonodaji, v Zakonu o urejanju prostora – ZUreP- 1 (Ur.l. RS, št. 110/02 in 08/03-popravek), sprejetem planskem aktu Občine Komenda (Ur. objave Glasila Občine Komenda, št. 06/04) in izvedeni prvi prostorski konferenci, ki je bila dne 17. 10. 2005.

 

 

(1.4.) Skladno določilom 40. člena ZVO je občina obvestila Ministrstvo za okolje RS (MOP) o nameri priprave LN območja 02/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza. V kolikor bo z odločbo MOP naložilo Občini Komenda izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje, bo ta tudi izvedena.

 

 

II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA

 

 

2. člen

 

 

(2.1.) Predmet izdelave LN je nov občinski izvedbeni prostorski akt, ki bo podal merila, pogoje in ukrepe za realizacijo gradenj in prostorskih ureditev znotraj poslovno- proizvodne cone Ozka dela – II. faza. Ureditveno območje kompleksne graditve ima plansko oznako 02/1 Ozka dela – II. faza.

 

 

(2.2.) Območje kompleksne graditve je namenjeno nadaljnemu razvoju nastajajoče poslovno-proizvodne cone Komenda. Prostorsko je poslovno proizvodna cona Komenda načrtovana tako, da bo omogočala nemoteno delovanje raznolikih dejavnosti. Urejena bo optimalno po principih sonaravnosti, z veliko storitvami, rekreacijskimi površinami in možnostmi za preživljanja prostega časa.

 

 

(2.3.) Izhodišče za pripravo LN je smiselno upoštevanje programske zasnove 02/1 Ozka dela – II. faza srednjeročnega družbenega plana Občine Komenda. Širitev poslovno proizvodne cone Komenda se navezuje na že obstoječo poslovno proizvodno cono 02 Ozka dela. Z glavno zbirno cesto, v smeri SZ – JV, bo širitev cone prometno vezana na osrednje južno krožno križišče obstoječe poslovno proizvodne cone. Cona bo razdeljena na več karejev, ki bodo s prečnimi prometnicami vezani na zbirno cesto. Posamezni kareji bodo združevali sorodne dejavnosti in bodo namenjeni manjšim obrtnikom, poslovnim objektom, raziskovalnim in razvojnim dejavnostim, proizvodnim dejavnostim, storitvenim dejavnostim, rekreacijskim in zabaviščnim dejavnostim ter izobraževanju (kongresne dvorane, učilnice itd.). Celotno območje bo prepleteno z zelenimi robnimi cezurami ter močnejšo zeleno potezo na jugu, ki se izven območja nadaljuje v značilni habitat obrečnega vrbovja Zadnje struge pri Suhadolah.

 

 

III. OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

 

3. člen

 

 

(3.1.) Poslovno proizvodna cona 02/1 Ozka dela – II. faza je locirana na območju med naseljema Žeje in Vodice, jugovzhodno od prve faze cone, ki je že v gradnji. Umeščena je v gozdni prostor, ki se na severu izteka na ravninsko polje naselja Žeje.

 

 

(3.2.) Območje obsega približno 75 ha. Meja območja urejanja je razvidna iz grafičnega dela planskega akta. Poleg plansko opredeljenega območja so sestavni deli tega LN tudi zemljišča izven območja LN, ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja LN.

 

 

IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI LN

 

 

4. člen

 

 

(4.1.) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja k LN so:

 

 

(4.2.1.) Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor

 

 

(4.2.2.) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana

 

 

(4.2.3.) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj

 

 

(4.2.4.) Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Večna pot 2,1000 Ljubljana

 

 

(4.2.5.) Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za opravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

 

 

(4.2.6.) Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana

 

 

(4.2.7.) Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana

 

 

(4.2.8.) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana

 

 

(4.2.9.) Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda

 

 

- CATV pogoji

 

 

- Pogoji javne razsvetljave

 

 

- Cestni pogoji

 

 

(4.2.10.) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana

 

 

(4.2.11.) Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik

 

 

(4.2.12.) Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik

 

 

(4.2.13.) GEOPLIN PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana

 

 

(4.2.14.) Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana

 

 

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku.

 

 

Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu podati smernice za pripravo LN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.

 

 

Na dopolnjen predlog LN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.

 

 

V. STROKOVNE PODLAGE

 

 

5. člen

 

 

Ker gre za obsežno območje, ki je neposredno vezano na nekaj varstvenih območij se LN izdela na podlagi strokovnih podlag in sicer:

 

 

(5.51.)analiza stanja glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora

 

 

- analiza stanja terena (geodetski načrt, mejni ugotovitveni postopek, elaborat listin za identifikacijo posestnega stanja, geotehnične in hidrotehnične raziskave in poročila);

 

 

- analiza stanja živalstva in rastlinstva;

 

 

- analiza stanja vode, zraka in tal s podlagami za monitoring ničelnih stanj ter stanj med izvajanjem gradnje in obratovanjem poslovno ekonomske cone.

 

 

(5.2.) identifikacija in analiza prostorskih problemov na podlagi dosedanjega prostorskega razvoja

 

 

(5.3.) študija razvojnih potreb, teženj in različnih pobud v zvezi z obravnavanim območjem

 

 

(5.4.) analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve

 

 

- variantne rešitve programskih izhodišč urejanja prostora;

 

 

- študija možnosti za realizacijo planskih izhodišč;

 

 

(5.5.) analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora - študija pričakovanih prostorskih, infrastrukturnih in okoljskih vplivov na posamezne sestavine prostora;

 

 

(5.6.) vrednotenje predhodnih študij in analiz s pripravo predlogov strokovnih rešitev - projektne rešitve prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja na načrtovano gospodarsko infrastrukturo v območju LN 02;

 

 

(5.7.) V kolikor se tekom postopka priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo med postopkom.

 

 

VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

 

 

6. člen

 

 

(6.1.) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravi oz. pridobi in financira naročnik.

 

 

(6.2.) Če se predlog lokacijskega načrta območja 02/1 Ozka dela – II. faza na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne bi bile več skladne s programskimi izhodišči tega programa priprave, se ga ponovno razgrne in obravnava.

 

 

VII. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG

 

 

7. člen

 

 

(7.1.) Za območje obravnave z LN 3. točke tega programa se skladno Pravilniku o geodetskem načrtu (Ur.l. RS, št. 40/04) izdela geodetski načrt. Geodetski načrt pridobi naročnik.

 

 

VIII. ROKI

 

 

8. člen

 

 

S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja:

 

 

- prva prostorska konferenca opravljena dne 17. 10. 2005,

 

 

- sprejetje programa priprave osem dni po opravljeni prostorski konferenci,

 

 

- strokovne podlage skladno napredovanju del,

 

 

- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 40 dni po sprejetju programa priprave,

 

 

- izdelava predloga LN v roku 40 dni po pridobitvi smernic in izdelanih strokovnih podlagah,

 

 

- druga prostorska konferenca štirinajst dni pred javno razgrnitvijo,

 

 

- javna razgrnitev predloga LN 30 dni,

 

 

- obravnava predloga odloka (prva obravnava) na OS v času javne razgrnitve,

 

 

- sprejem stališč do pripomb in predlogov 20 dni po zaključku javne razgrnitve,

 

 

- izdelava dopolnjenega predloga 30 dni po zavzetju stališč,

 

 

- program opremljanja – (naročnik oz. pripravljavec) 60 dni po zavzetju stališč,

 

 

- pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog 40 dni po izdelavi dopolnjenega predloga,

 

 

- obravnava in sprejem dopolnjenega predloga (druga obravnava) na OS 20 dni po

 

 

pridobitvi mnenj,

 

 

- priprava in objava sprejetega dokumenta 10 dni po sprejemu na OS.

 

 

Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka (smernice, prostorska konferenca), vsled planiranih aktivnosti občinskega sveta, postopkov v zvezi s CPVO oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.

 

 

IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM

 

 

9. člen

 

 

Finančna sredstva za izdelavo LN se zagotovijo v proračunu Občine Komenda.

 

 

X. DOLOČITEV OBJAVE

 

 

10. člen

 

 

Program priprave, ki je sprejet po sklicu prve prostorske konference se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in začne veljati z dnem objave.

 

 

Številka:35005-0002/2005

 

 

Komenda: 26.10.2005

 

 

Občina Komenda

 

 

Tomaž DROLEC

 

 

Župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor