Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 57. v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena  Statuta Občine Kungota (Med- občinski uradni vestnik, št. 8/18) je župan občine Kungota dne 24. maja 2018 sprejel

 

S K L E P

o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del novega območja za poselitev v Gradiški III. v občini Kungota

 

 

1. člen

(splošno)

S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (Uradni list RS, št. 74/06 ter Medobčinski uradni vestnik, št. 2/13, 8/14, 17/2017 in 7/18); v nadaljevanju SD OLN.

 

 

2. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SD OLN)

Občina Kungota je v letu 2006 sprejela Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (Uradni list RS, št. 74/06) in ga spremenila ali dopolnila v letih 2013, 2014, 2017 in 2018 (Medobčinski uradni vestnik, št. 2/13, 8/14, 17/2017, 7/18); v nadaljevanju: OLN.

Na območju zemljišč s parcelno številko 460/5, 460/6, 457/6, 457/7, 457/44 - del, 457/40, 341/3, vse k.o. 604 Gradiška, je z OLN načrtovana stanovanjska gradnja z večjim večnamenskim objektom.

Na pripravljavca prostorskega akta je bila naslovljena pobu- da, s katero pobudnik predlaga, da se OLN spremeni in dopolni tako, da se na predmetnem zemljišču spremeni oblika in vrsta stanovanjske zazidave ter vsebina večnamenskega objekta tako, da bo namenjen pretežno ali izključno stanovanjski dejavnosti.

Pripravljavec je pobudo obravnaval in jo po presoji, da je skladna s hierarhično nadrejenimi občinskimi prostorskimi akti, tudi sprejel.

Pravna podlaga za izdelavo SD OLN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZU- PUDPP-A, 109/12, 76/14 odl. US, 14/15 ZUUJFO in 61/17

ZUreP-2) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi. SD OLN se sprejemajo skladno s tretjim odstavkom 97. člena ZPNačrt, in sicer po rednem postopku, kot je z ZPNačrt določen za

pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 

 

3. člen

(območje in predmet SD OLN)

Območje SD OLN zajema okvirno zemljišča s parcelnimi številkami 460/5, 460/6, 457/6, 457/7, 457/44 - del, 457/40, 341/3, vse k.o. 604 - Gradiška in meri cca. 8000 m2.

Ureditveno območje SD OLN se natančno določi v osnut- ku SD OLN, ko se vanj vključijo tudi zemljišča za vse potrebne spremljajoče objekte in ureditve.

SD OLN se nanaša na besedilo in grafični del OLN

 

 

4. člen

(Udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku priprave SD OLN)

Pripravljavec je Občina Kungota. Pobudnik in naročnik je zasebni investitor. Načrtovalca bo izbral naročnik.

V kolikor se s spremembami in dopolnitvami načrtovanih gradenj stavb na območju SD OLN ne posega v območja in vse- bino načrtovane gospodarske javne infrastrukture, v postopek SD OLN nosilci urejanja prostora ne bodo vključeni.

V primeru, da bodo spremenjene prostorske ureditve posega- le v delovna področja posameznih nosilcev urejanja prostora, se v postopku pridobijo njihove smernice in mnenja.

V postopku priprave SD OLN se preveri tudi, ali je za akt potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, kot to določajo predpisi s področja varstva okolja.

 

 

5. člen

( način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)

Naročnik zagotovi celovito idejno zasnovo za predlagano ureditev.

Poleg tega se za izdelavo SD OLN uporabijo obstoječe stro- kovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo osnovnega OLN ter njegovih kasnejših sprememb in dopolnitev. Le-te se upora- bijo in upoštevajo, v kolikor so ustrezno ažurne in skladne z ve- ljavnimi predpisi.

V kolikor se izkaže, da obstoječe strokovne podlage ne ustre- zajo oziroma je potrebno zagotoviti dodatne strokovne podlage, le-te zagotovi naročnik

 

 

6. člen

(postopek in roki za pripravo in sprejem SD OLN)

Za pripravo SD OLN so opredeljeni naslednji okvirni roki:

 

aktivnost

nosilec

Rok oz. trajanje aktivnosti

priprava in sprejem Sklepa o začetku priprave SD OLN in objava v uradnem glasilu

občinska uprava, župan

izvedeno

izdelava strokovnih podlag in izdelava osnutka SD OLN

načrtovalec

do 1,5 meseca po objavi Sklepa in izpolnjenih drugih pogojih za pričetek del

Poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo smernic (po potrebi) in pridobitev obvestila MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

Pripravljavec oz. načrtovalec po njegovem pooblastilu

30 dni

Analiza smernic, priprava dopolnjenega osnutka SD OLN

načrtovalec

30 dni po pridobitvi smernic

javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

občinska uprava

objavi pripravljavec najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve

javna razgrnitev in javna obravnava

občinska uprava

javna razgrnitev traja 30 dni, javna obravnava se izvede v tem času

ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave po zaključeni javni razgrnitvi

občinska uprava

2 dni po končani javni razgrnitvi

priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave

načrtovalec

2 dni po končani javni razgrnitvi in prejemu pripomb

sprejem stališč do pripomb

občinska uprava, župan

3 dni po uskladitvi stališč

izdelava predloga SD OLN na osnovi potrjenih stališč do pripomb

načrtovalec

15 dni po sprejemu stališč

Poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenja (po potrebi)

Pripravljavec oz. načrtovalec po njegovem pooblastilu

30 dni

izdelava usklajenega predloga SD OLN

načrtovalec

2 dni po sprejemu mnenj

sprejem SD OLN

občinski svet

prva redna seja občinskega sveta

objava v uradnem glasilu

občinska uprava

prva številka uradnega glasila

izdelava končnih elaboratov

načrtovalec

7 dni po objavi v uradnem glasilu

posredovanje elaboratov upravni enoti, inšpekciji

občinska uprava

3 dni po prejemu končnih elaboratov

 

 

7. člen

( obveznosti v zvezi s financiranjem SD OLN)

Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi naročnik.

 

 

8. člen

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na spletni strani občine ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 350-03/2018   

Datum: 24. maj 2018               

 

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor