Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C, ter na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 5. decembra 2014 sprejel

D O P O L N I L N I   S K L E P

o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1

1. člen

Dopolnilni sklep o nadaljevanju postopka priprave občin­skega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) Grosupeljščica 1 dopolnjuje Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1 (v nadaljevanju: Sklep), (Uradni list RS, št. 94/13), ki v vsebini določa: oceno stanja in razloge za pripravo OPPN, okvirno ob­močje OPPN, plansko podlago OPPN, roke za pripravo OPPN, nosilce urejanja prostora in obveznosti s financiranjem.

2. člen

V 3. členu Sklepa se doda nov odstavek, ki se glasi:

Zaradi podrobnejših tehničnih preveritev pri načrtovanju protipoplavnih ureditev potoka Grosupeljščica in novih funkcio­nalnih rešitev v območju urejanja, se v območje predvidenega OPPN vključijo še naslednje enote urejanja prostora: IG: GR 106, GR 89; Cos: GR 39, GR 40; Cs: GR 50, CD: GR 17; Sse: GR 213; Ssv: GR 240, 242, 238, 243; PC: GR 180; E: GR 78; ZP: GR 271.

V ureditveno območje se lahko vključijo tudi druge enote urejanja prostora, če so le-te potrebne za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.

3. člen

Ta Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se ga na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html.

 

Št. 3505-0011/2013

Grosuplje, dne 5. decembra 2014

 

Župan

Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič

 

 

Po pooblastilu župana

št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012

Dušan Hočevar l.r.

Direktor občinske uprave

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor