Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 31. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04, 18/07 in MUV, štev. 13/08) ter v skladu s Programskim delom zazidalnega načrta dela naselja Sp. Kungota – Gradiška II (MUV, štev. 38/84, Uradni list RS, št. 28/00 – sklep o sprejetju strokovnih podlag in MUV, št. 8/11 – sklep o potrditvi strokovne podlage) je občinski svet občine Kungota dne 13. novembra 2013 na svoji 17. redni seji sprejel

S K L E P

o ugotovitvi skladnosti strokovne podlage

s prostorskim aktom

I.

Občinski svet občine Kungota ugotavlja, da predstavlja »Strokovna podlaga za gradnjo opornega zidu na parc. št. 508/8 v k.o. Gradiška« (ZUM d.o.o., št. nal. 13065, oktober 2013) konkretizacijo določil Pravilnika za izvajanje zazidalnega načrta, ki je sestavni del Programskega dela zazidalnega načrta dela naselja Sp. Kungota – Gradiška II (MUV, štev. 38/84, Uradni list RS, št. 28/00 – sklep o sprejetju strokovnih podlag in MUV, št. 8/11 – sklep o potrditvi strokovne podlage). To pomeni, da je skladna z navedenim prostorskim aktom in se v tem smislu uporablja v nadaljnjih fazah prostorskega načrtovanja.

II.

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3505-08/2013

Datum: 13. november 2013

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor