Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11- UPB4,14/13-popr. in 101/13) in 95. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na 8. redni seji dne 9. decembra 2015 sprejel

 

O D L O K

o proračunu občine Kungota za leto 2016

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

( vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kungota za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2016 v

EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)

4.066.660,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.329.660

70 DAVČNI PRIHODKI

2.855.450

700 Davki na dohodek in dobiček

2.580.000

703 Davki na premoženje

172.250

704 Domači davki na blago in storitve

103.200

706 Drugi davki

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

474.210

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

228.510

711 Takse in pristojbine

3.500

712 Globe in druge denarne kazni

7.200

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

 

714 Drugi nedavčni prihodki

235.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

30.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

30.000

73 PREJETE DONACIJE

2.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.000

731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

705.000

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

655.000

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

50.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.218.460

40 TEKOČI ODHODKI

1.619.543

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

290.079

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

42.194

402 Izdatki za blago in storitve

1.247.770

403 Plačila domačih obresti

27.000

409 Rezerve

12.500

41 TEKOČI TRANSFERI

1.703.630

410 Subvencije

38.050

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.169.050

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

100.280

413 Drugi tekoči domači transferi

396.250

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.895.287

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.895.287

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

 

430 Investicijski transferi

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-1.151.800

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

(440+441+442+443)

 

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

1.300.000

50 ZADOLŽEVANJE

1.300.000

500 Domače zadolževanje

1.300.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

184.000

55 ODPLAČILA DOLGA

184.000

550 Odplačila domačega dolga

184.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-

V.-VIII.)

-35.800

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.116.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VL+VIL-VIIL-IX.)

1.151.800

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

35.800

 

Splošni in posebni del občinskega proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Kungota in kadrovski načrt so priloga k temu odloku in se objavijo na spletnih straneh občine Kungota.

 

II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Kungota.

Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

 

4. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna:

- samostojno in brez omejitev v okviru istega podprograma,

- med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10 % podprograma in

- med glavnimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5 % glavnega programa.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

 

5. člen

( največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme

proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

6. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

7. člen

(proračunska rezerva)

Sredstva iz proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.

V stalno proračunsko rezervo občine Kungota se izloča do 1,5% skupno doseženih prihodkov proračuna.

V sredstva proračunske rezerve v letu 2016 izločamo sredstva v višini 10.000 EUR.

O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o uporabi poroča občinskemu svetu.

 

8. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna proračunska rezervacija, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2016 določijo v višini 2.500 EUR.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi poroča občinskemu svetu.

 

II. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE

STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

DRŽAVE

 

9. člen

(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

IV. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

10. člen

(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranje.

 

11. člen

(zadolževanje občine)

Občina Kungota se namerava v letu 2016 dolgoročno zadolžiti v višini 1.300.000,00 EUR za obdobje dvanajstih let.

 

12. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 410-10/2015

Datum: 10. december 2015

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor