Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007) in 30. člena statuta občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/2004, 18/07) je župan občine Kungota dne 23. julija 2007, sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-proizvodno cono Plintovec

 

 

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za poslovno-proizvodno cono Plintovec

 

 

V občini Kungota so proizvodne in poslovne dejavnosti trenutno disperzirane po celotnem naselju, kjer si podjetniki urejajo potrebne prostore v prizidkih, s preureditvijo delov objektov ali z novogradnjami, ki združujejo poslovno in bivanjsko funkcijo.

 

 

Za obrtne in proizvodne dejavnosti je sicer namenjeno tudi dislocirano območje izven ureditvenega območja naselja v zahodnem kraku severno od regionalne ceste, ki pa infrastrukturno še ni urejeno, zaradi odmaknjenosti in infrastrukturne neurejenosti pa ni primernega interesa. Občina Kungota je zato z zadnjimi spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kungota v letu 2003 (Ur. l. RS, št. 81/2004)) opredelila zemljišča za razvoj poslovnih in proizvodnih dejavnosti, na območju, ki ima dobro prometno lego in kjer je predvsem zaradi tega pojavil interes po širjenju območja, kjer se že odvijajo tovrstne dejavnosti.

 

 

Območje cone za pretežno poslovne in proizvodne dejavnosti v velikosti 4.5 ha se nahaja na južnem vstopu v naselje Zgornja Kungota ob regionalni cesti II. reda R2-436 (Počehova-Zg. Kungota- Jurij). Območje omejuje regionalna cesta, Svečinski potok in komunalna cona, kjer je planirana izgradnja čistilne naprave.

 

 

Točna meja ureditvenega območja bo določena v osnutku OPPN tako, da bo obsegala vse površine, na katerih je načrtovana izgradnja poslovno-proizvodne cone vključno s površinami, potrebnimi za nemoteno delovanje cone ter površine, ki so potrebne le v času izvajanja del.

 

 

Območje je v severozahodnem delu delno že pozidano z bencinskim servisom, avtopralnico, gostinskim lokalom, v tem delu območja je tudi sedež gradbene dejavnosti. Delno je območje komunalno opremljeno (vodovod).

 

 

V skladu z opredelitvami iz prostorskega plana občine in v skladu z določili ZPNačrt je za območje kompleksnega urejanja, kot je izgradnja poslovno-proizvodne cone, predvidena izdelava OPPN.

 

 

Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.

 

 

Pravna podlaga za izdelavo OPPN je:

 

 

– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, v nadaljevanju ZPNačrt) vključno z ustreznim izvršilnim predpisom,

 

 

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986- 1990 za območje Občine Kungota v letu 2003 (Ur. l. RS, št. 81/2004)

 

 

2. Način pridobitve strokovnih rešitev

 

 

Pri izdelavi OPPN je treba v možnem obsegu upoštevati eventualno že izdelane strokovne podlage. Le-te se uporabijo in upoštevajo, v kolikor so ustrezno ažurne, skladne z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Kungota in veljavnimi predpisi za posamezna področja.

 

 

Poleg uporabe razpoložljivih strokovnih podlag se za OPPN v okviru izdelave OPPN zagotovijo naslednje strokovne podlage:

 

 

– idejna zasnova načrtovanih prostorskih ureditev;

 

 

– idejna zasnova nove prometne ureditve vključno z opredelitvijo odnosa do obstoječe prometne ureditve;

 

 

– idejne zasnove potrebne nove komunalne in energetske infrastrukture ter vodnogospodarskih ureditev vključno z idejnimi zasnovami morebiti potrebne zaščite, prestavitve oz. ukinitve infrastrukturnih vodov;

 

 

– podatki iz zemljiške knjige ali zemljiškega katastra ali iz drugega relevantnega vira o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih, ki so vključena v ureditveno območje OPPN.

 

 

V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.

 

 

3. Roki za pripravo OPPN

 

 

Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:

 

 

 

 

V kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor presodilo, da je v postopku priprave in sprejemanja OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot jo določa Zakon o varstvu okolja oz. presojo sprejemljivosti plana, kot jo opredeljuje Zakon o ohranjanju narave, bo vzporedno z gornjim postopkom od faze pred javno razgrnitvijo potekal postopek celovite presoje vplivov na okolje (izdelava okoljskega poročila, ugotovitev o ustreznosti okoljskega poročila …) in se končni rok izdelave in sprejetja OPPN zato ustrezno podaljša.

 

 

4. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN

 

 

Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblasti, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN. Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OPPN s smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami za področje iz svoje pristojnosti.

 

 

V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:

 

 

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;

 

 

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,

 

 

Sektor za civilno obrambo;

 

 

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Maribor;

 

 

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;

 

 

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vode;

 

 

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor;

 

 

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor;

 

 

– Elektro Maribor d.d. javno podjetje za distribucijo električne energije;

 

 

– ELES Elektro Slovenija d.o.o.;

 

 

– Nigrad, javno podjetje d.d.o.;

 

 

– Mariborski vodovod d.o.o.;

 

 

– Občina Kungota občinska uprava

 

 

– Vaška skupnost Zg. Kungota

 

 

Drugi udeleženci:

 

 

– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor. MOP, pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

 

 

V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.

 

 

6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN

 

 

Pobudnik je Občina Kungota, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN.

 

 

7. Druga določila

 

 

Sklep o začetku priprave OPPN v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Občina Kungota pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.

 

 

Številka: 478-04/2006-035

 

 

Datum: 23. julij 2007

 

 

Župan občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor