Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 ter Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/2001) ter predhodno izvedene prve prostorske konference je župan občine Komenda, dne 31. 12. 2003 sprejel

 

 

PROGRAM PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02 POSLOVNOPROIZVODNE CONE OZKA DELA

 

 

I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO

 

 

LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

 

1. člen

 

 

(1.1.) S tem programom se podrobneje oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta območja 02 poslovno – proizvodne cone Ozka dela, nadalje predmet in programska izhodišča ter okvirno območje izvedbenega prostorskega akta, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke tako za pripravo izvedbenega prostorskega akta kot njegovih posameznih faz, vključno z rokom za pripravo smernic za načrtovanje ter obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta.

 

 

Pripravljavec je na podlagi postopka zbiranja ponudb za načrtovalca (izdelovalca LN) izbral kot najugodnejšega ponudnika UB, Urbanistični biro d.o.o. iz Kamnika. Izbrani načrtovalec LN je registriran za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem.

 

 

(1.2.) Pomankanje ustreznih poslovno-proizvodnih con s širšim zaledjem v območju

 

 

Osrednjeslovenske statistične regije in potreba po zagotovitvi tovrstnih površin tudi za lastne potrebe je bilo temeljno vodilo Občine Komenda k opredelitvi regijske cone v območju z oznako 02 Ozka dela.

 

 

Ureditev območja Ozkih dej je bila v ospredju urejanja prostora že dalj časa. Z namenom ureditve komunalne deponije je bila v planske akte lokalne skupnosti vnešena že pred desetletji. Z zadnjimi spremembami planskih aktov (sprejem na seji OS Komenda 18. 12. 2003) je območje namenjeno poslovno-proizvodni coni). (1.3.) Pravna podlaga priprave lokacijskega načrta je veljavna zakonodaja, Zakon o urejanju prostora (Ur.list RS, št. 110/02 in 8/03) ter sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986- 1990 – dopolnitev v letu 2003 za območje občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. ............... /03).

 

 

II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02 OZKA DELA

 

 

2. člen

 

 

(2.1.) Predmet lokacijskega načrta je oblikovanje meril, pogojev in ukrepov za realizacijo poslovno-proizvodne cone Ozka dela ter priprava prostorskih rešitev na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavano območje.

 

 

(2.2.) Programska izhodišča za pripravo lokacijskega načrta so bila podana na prvi prostorski konferenci, ki se je vršila 23. decembra leta 2003 v prostorih Osnovne šola Moste.

 

 

III. OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

 

3. člen

 

 

(3.1.) Meja območja lokacijskega načrta 02 Ozka dela je določena z grafičnim delom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 1990 – dopolnitev v letu 2003. Na severu je območje omejeno s prometnico Moste – Vodice, na zahodu in vzhodu deloma s kmetijskimi zemljišči, deloma z gozdom, na jugu pa v celoti z gozdnimi površinami.

 

 

IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

 

4. člen

 

 

(4.1.) Občina Komenda je kot pripravljavec izvedbenega prostorskega akta sklicala in vodila prostorsko konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco so bili preko sredstva javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov. Priporočila prostorske konference bodo priložena gradivu lokacijskega načrta, ko bo ta posredovan v sprejem.

 

 

(4.2.) Poleg udeležencev, ki sodelujejo na prostorski konferenci so pri pripravi lokacijskega načrta območja 02 Ozka dela vključeni nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja.

 

 

(4.2.a)Po sprejemu tega programa priprave bo pripravljalec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30-ih dni podajo smernice, za načrtovanje; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave.

 

 

(4.2.1.) Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana

 

 

(4.2.2.) Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana

 

 

(4.2.3.) Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda

 

 

(4.2.4.) Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik

 

 

(4.2.5.) Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik

 

 

(4.2.6.) Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik

 

 

(4.2.7.) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana

 

 

(4.2.8.) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj

 

 

(4.2.9.) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj

 

 

(4.2.10.) Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

 

 

(4.2.11.) Komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale

 

 

(4.2.12.) Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana

 

 

(4.2.13.) GEOPLIN d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana

 

 

V kolikor se tekom postopka utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.

 

 

Pri pripravi tega izvedbenega prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.

 

 

(4.2.b) Na osnovi programskih izhodišč, usmeritev iz prve prostorske konference ter na podlagi pridobljenih smernic bo načrtovalec pripravil predlog lokacijskega načrta območja 02 Ozka dela za javno razgrnitev. Občina Komenda kot pripravljavec IPA bo najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo dokumenta organizirala drugo prostorsko konferenco na kateri bo zainteresirane seznanila kako so bila upoštevana priporočila iz prve konference. Po opravljeni prostorski konferenci bo župan posredoval dokument v javno razgrnitev in javno obravnavo, Občinski svet pa obravnaval in sprejel odlok o lokacijskem načrtu v prvi obravnavi.

 

 

(4.2.c) Po javni razgrnitvi in javni obravnavi bo pripravljalec dopolnil izvedbeni prostorski akt s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in javne obravnave in pozval prej navedene nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta območja 02 Ozka dela. Hkrati s pozivom jim pošlje tudi tisti del dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se nanaša na zadeve iz njihove pristojnosti. V mnenjih nosilci urejanja prostora ugotovijo ali je  pripravljalec pri pripravi izvedbenega prostorskega akta upošteval njihove smernice oziroma, da so rešitve v primerih iz tretjega odstavka 29. člena ZUreP-1 v skladu z zahtevami veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov ter v okviru osnovnih usmeritev danih smernic. V mnenju nosilci urejanja prostora ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev od tistih, ki so jih podali v smernicah. Rok za mnenja je 30 dni. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.

 

 

Če nosilec urejanja prostora ugotovi, da je predlagana prostorska ureditev v neskladju z njegovimi smernicami in odreče pozitivno mnenje, mora svojo odločitev utemeljiti z navedbo konkretnega neskladja v načrtovani prostorski ureditvi z zahtevami iz smernic. Če nosilec urejanja prostora svoje odločitve ne utemelji, pripravljalec njegovo odločitve ni doložan upoštevati.

 

 

V. STROKOVNE PODLAGE

 

 

5. člen

 

 

(5.51.)Lokacijski načrt območja 02 Ozka dela se izdela na podlagi strokovnih podlag in sicer:

 

 

(5.1.1.) povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov občine Komenda;

 

 

(5.1.2.) strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okvru priprave planskih aktov občine;

 

 

(5.1.3.) temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja;

 

 

(5.1.4.) smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora;

 

 

(5.1.5.) meritev ničelnih stanj;

 

 

(5.1.6.) podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena;

 

 

(5.1.7.) idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, omrežij in naprav v in do (iz) območja;

 

 

(5.1.8.) programskih rešitev sklopov objektov ter medsebojnih odvisnosti.

 

 

Za območje urejanaj 02 Ozka dela se pripravi tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je priloga lokacijskega načrta.

 

 

(5.2.) V kolikor se tekom postopka priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo med postopkom.

 

 

VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

 

 

6. člen

 

 

(6.1.) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravijo na podlagi razpisa izbrani izvajalci.

 

 

(6.2.) Če se predlog lokacijskega načrta območja 02 Ozka dela na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne bi bile več skladne s programskimi izhodišči tega programa priprave, se ga ponovno razgrne in obravnava. V kolikor se v ponavljenem postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi in obravnavi predlagane spremembe je rok za razgrnitev 10 dni. O času in kraju javne razgrnitve in obravnave ter o vsebini bo v takem primeru javnost obveščena najkasneje sedem dni pred javno razgrnitvijo. Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ dvakrat.

 

 

VII. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG

 

 

7. člen

 

 

(7.1.) Za območje 02 Ozka dela je v izdelavi temeljni geodetski elaborat ter elaborat listin za identifikacijo posestnega stanja. Izvajalec je bil izbran na podlagi zbiranja ponudb.

 

 

VIII. ROKI

 

 

8. člen

 

 

Roki posameznih faz idelave lokacijskega načrta z opisom bistvenih aktivnosti so sledeči:

 

 

(8.1.) Prva prostorska konferenca (december 2003)

 

 

Prva prostorska konferenca, ki jo je sklical pripravljavec, je bila izvedena z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in ligitimnih interesov lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Prva prostorska konferenca je bila izvedena osem dni pred sprejemom programa priprave (23. december 2003)

 

 

(8.2.) Program priprave (januar 2004)

 

 

S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta, postopek, roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, seznam posebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve ter obveznosti v zvezi s financiranjem. Program priprave je sprejel župan in se objavi v Uradnih objaveh Glasila Občine Komenda.

 

 

(8.3.) Pridobitev smernic za načrtovanje (januar, februar 2004)

 

 

Pripravljavec lokacijskega načrta takoj po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v programu priprave, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje. K pozivu se predloži program priprave ter planska izhodišča.

 

 

(8.4.) Priprava predloga lokacijskega načrta (marec, april, maj 2004)

 

 

Na osnovi pridobljenih smernic, strokovnih podlag in usmeritev iz 1. prostorske konference načrtovalec izdela predlog prostorskega akta.

 

 

(8.5.) Druga prostorska konferenca (maj 2004)

 

 

Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta, pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana v pripravljenem predlogu.

 

 

(8.6.) Javna razgrnitev in javna obravnava (junij, julij 2004)

 

 

Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, s strani župana občine Komenda se predlog lokacijskega načrta javno razgrne za obdobje 30 dni. Sklep o JR mora biti objavljen v uradnem glasilu najmanj en teden pred pričetkom JR, lastnike zemljišč pa pripravljavec pisno ali z javnim naznanilom obvesti o JR in JO. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pripombe v času trajanja javne razgrnitve. V času JR Občinski svet občine Komenda izvede prvo obravnavo odloka o PA. Po končani javni razgrnitvi župan sprejme stališča do pripomb in predlogov v sodelovanju s strokovnimi službami občine in načrtovalcem (avgust 2004).

 

 

(8.7.) Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta (september, oktober 2004)

 

 

Na osnovi sprejetih stališč načrtovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta območja 02 Ozka dela.

 

 

(8.8.) Pridobitev mnenj na dopolnjen predlog (november, december 2004)

 

 

Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu najkasneje 30 dni od dneva poziva. V svojem mnenju preverijo, če so bile pri pripravi lokacijskega načrta upoštevane njihove smernice.

 

 

(8.9.) Sprejem odloka (januar 2005)

 

 

Na predlog župana Občinski svet sprejme odlok o lokacijskem načrtu območja 02 Ozka dela (druga obravnava).

 

 

(8.10.) Priprava strokovnih podlag (od januarja do avtusta 2004)

 

 

V času pridobivanja smernic pripravljavec koordinira pripravo strokovnih podlag, ki so potrebne za pripravo predloga lokacijskega načrta, v času od javne razgrnitve do priprave dopolnjenega predloga pa pripravo preostalih strokovnih podlag, ki so potrebne za posredovanje kvalitetno pripravljenega dopolnjenega predloga lokacijskega načrta v mnenja pristojnim nosilcem urejanja prostora.

 

 

(8.11.) Roki smernic in mnenj ter možna odstopanja

 

 

Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka (prostorska konferenca, idejne oz. programske rešitve), oziroma vsled drugače planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.

 

 

Rok za pripravo smernic nosilcev urejanja prostora je 30 dni od prejema poziva.

 

 

Rok za pripravo mnenj nosilcev urejanja prostora je 30 dni od prejema poziva in gradiv prostorskega akta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.

 

 

IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM

 

 

9. člen

 

 

(9.1.) Pripravljavec in naročnik strokovnih podlag in lokacijsega načrta je Občina Komenda.

 

 

(9.2.) Za območje urejanja se skladno 4. odstavku 73. členu Zakona o urejanju prostora pripravi tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo; naročnik programa je Občine Komenda.

 

 

X. DOLOČITEV OBJAVE

 

 

10. člen

 

 

Program priprave, ki je sprejet po sklicu prve prostorske konference se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in začne veljati z dnem objave.

 

 

Številka:

 

 

Komenda, 31. 12. 2003

 

 

ŽUPAN

 

 

Občine Komenda

 

 

Tomaž DROLEC

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor