Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 7. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št.1/99) je Občinski svet občine Trnovska vas na 14. izredni seji dne 3. 10. 2002 sprejel
 
PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trnovska vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju občine Trnovska vas (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trnovska vas se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Trnovska vas so predvidena za naslednje namene:
 
- preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanju poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo,
 
- spodbujanju pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi
 
možnostmi za kmetijsko dejavnost,
 
- izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
 
- preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin,
 
- spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
 
- izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativnih poljščin in ugodilk v kolobar,
 
- sofinanciranju analiz zemlje in krme,
 
- testiranju škropilnic in pršilnikov,
 
- razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
 
- urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture,
 
- investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
 
- spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
 
- projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja,
 
- sofinanciranju posameznih ukrepov, katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi
 
elementarnih nesreč v kmetijstvu,
 
- spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
 
- podpori ukrepom varovanja tradicionalne kulturne krajine in ohranjanju krajinske in biotske pestrosti,
 
- pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe - kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v občini Trnovska vas, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju občine Trnovska vas.
5. člen
Sredstva za ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trnovska vas se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
 
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
 
Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oz. višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
 
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije, začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del treba nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi občina Trnovska vas v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oz. na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
 
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
 
- namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
 
- znesek sredstev za posamezne namene,
 
- pogoje in merila za pridobitev sredstev,
 
- pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
 
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
 
- naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
 
- rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava Odbor za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe in izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
8. člen
Sklep o dodelitvi sredstev pripravi občinska uprava.
 
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na urad župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:
1. ŽIVINOREJA
 
1.1. Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kmetijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kulturne krajine.
Višina pomoči
- do 6.000 SIT/ha za gričevnato območje,
 
- do 4.000 SIT/ha za druga območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi: težjih pridelovalnih razmer ali demografske ogroženosti območja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Opredelitev kmetije v območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih razmer se izvede na podlagi elaborata Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji (v skladu s 110. členom ZKZ) ali na podlagi demografske ogroženosti območja (v skladu s 1. in 2. členom Uredbe o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 19/99).
 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidna/o:
- kmetija mora imeti najmanj 0,5 ha krmnih površin: trajnega travinja in pašnikov,
 
- število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 glava velike živine (v nadaljevanju: GVŽ) /kmetijo,
 
- obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-1,9 GVŽ/ha,
 
- krmne površine morajo biti v tekočem letu najmanj enkrat pokošene ali popašene (izjava),
 
- poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,
 
- gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (priloga) ali dobre kmetijske prakse (izjava).
1.2 Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči
- do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil.
Pogoji za pridobitev pomoči
- račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
 
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
- analize blata,
- preventivno zatiranje parazitov,
 
- analize krvi,
- antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov za izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
- račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v
 
- tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
 
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) ter spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
 
- poročilo o izvedenih ukrepih,
 
- račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,
 
- seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2. RASTLINSKA PRIDELAVA
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar.
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem ugodilk (okopavine oz. listanke, detelje ali travno-deteljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, proso, ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah, grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.). Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal), kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje naravne rodovitnost tal.
Višina pomoči
- do 10.000 SIT/ ha upravičenih stroškov dodatnih agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za njive pod poljščinami oz. vrtninami, ki so v sistemu kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v ha),
 
- na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50 ha njiv,
 
- v petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj 3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali alternativnih poljščin (izjava).
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov ter sofinanciranje analiz zemlje in
 
krme
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
 
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali ter posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
- do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
 
- do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
 
- račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov
 
- storitev: testiranja škropilnic in pršilnikov,
 
- račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
3. SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Namen ukrepa
 
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile - družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).
Višina pomoči
- sofinancira se do 20% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih
 
- dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena
 
in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
 
- vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oz. dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,
 
- potrdilo o statusu kmeta prosilca,
 
- pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oz. odločbo o priglasitvi del
 
(če gre za adaptacijo objekta),
 
- račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih (izjava),
 
- fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če ta še ni registrirana,
 
- mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
 
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oz. glavni vir dohodka.
4. UREDITEV KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150m2 ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
- sofinancira se do 20% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja,
 
- planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine
 
- 50.000 SIT/ha,
 
- sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izgradnje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela ter nakup opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
 
- kopijo katastrskega načrta,
 
- program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
 
- račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
 
- odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje,
 
- zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik
 
kmetije in ima v uporabi najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
 
- zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep.
4.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
 
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 - Odločba US, 1/99, 54/00, 68/00 - Odločba US in 27/02 – Odločba US ) z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
 
Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe zamenjave parcel do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- kopijo katastrskega načrta,
 
- zemljiškoknjižni izpisek,
 
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
 
- potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Ptuj,
 
- overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
 
- dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
 
- račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
 
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem da se zaokrožijo parcele in s tem izboljša velikostna sestava zlasti tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
 
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemljiško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- kopijo katastrskega načrta,
 
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
 
- kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
 
- odločbo Upravne enote Ptuj o nakupu zemljišča,
 
- dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
 
- račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
4.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih sistemov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave, zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s svežo zelenjavo.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer za: pripravo in izdelavo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje, vrste poljščin oz. vrtnin, časovnega obdobja in načina namakanja),
 
- kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje),
 
- odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije,
 
- dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za okolje in prostor,
 
- račun stroškov idejnega projekta oz. hidrološke študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,
 
- dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
4.5. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti, da bi izboljšali dostop do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poljskih poti, in sicer za: dovoz in planiranje gramoza.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji lastnikov zemljišč ob poti,
 
- kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
 
- zemljiškoknjižni izpisek,
 
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
 
- račun o izvedenih delih.
5. INVESTICIJE IN TEHNOLOŠKE POSODOBITVE V KMETIJSTVU
 
5.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za hleve
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali – hlevov.
 
Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji morajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kategorijah živali.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za: novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
 
- račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene
 
storitve),
 
- račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
 
- pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k predvideni investiciji.
5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu z določbami Uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda)
v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami Uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Višina pomoči
- Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in sicer za: gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
 
- pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
 
- račun o izvedenih delih,
- odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
5.3. Sofinanciranje obrestne mere za investicije v kmetijstvu
Namen ukrepa
Ohranitev delovnih mest na kmetiji, posodobitev dejavnosti, zagotovitev primernega bruto dohodka na kmetijo. Obrestna mera se sofinancira za novogradnje, adaptacije in nakup opreme.
Višina pomoči
- do 50 % enotne obrestne mere.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
 
- finančna konstrukcija pokritosti investicije,
 
- lastna udeležba do 50 % predračunske vrednosti,
 
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe o upravičenosti investicije,
 
- izjava o namenski porabi sredstev,
 
- izjava, da državna pomoč ne presega 50 % vrednosti investicije.
6. PROJEKTI NA PODROČJU KMETIJSTVA
 
6.1 Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane
Namen ukrepa
 
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči
- kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
 
- račun oz. potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu.
6.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega, t.j. ustaljenega načina kmetovanja, v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
- kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
 
- račun oz. potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu.
6.3. Obnova - oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov
Namen financiranja
Sofinancira se izvedba projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve občine Trnovska vas v:
 
- oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje novih,
 
- odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji sadja na domu,
 
- ohranjanja kulturne krajine in podeželja.
 
Višina pomoči
 
- sofinancira se do 30% upravičenih stroškov postavitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli, žica, sadike, ograja,
 
- sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije do 30%, in sicer: animacije, izobraževanja in demonstracije.
 
Pogoji za pridobitev pomoči
 
- pogodba, sklenjena med Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in občino Trnovska vas,
 
- pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna površina obnove 30 arov,
 
- dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oz. nosilcev projekta.
 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
 
- vlogo,
 
- zemljiškoknjižni izpisek,
 
- kopijo katastrskega načrta,
 
- dokazilo o stroških obnove,
 
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oz. nosilcev projekta.
6.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov oz. izdelkov (ekološka tržnica).
Višina pomoči
 
- sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se krijejo do 100%.
 
Pogoji za pridobitev pomoči
 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
 
- račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah).
6.5. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr. priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva na območju občine).
Višina pomoči
- upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
- pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med občino in nosilcem oz. izvajalcem projekta,
 
- dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
7. SOFINANCIRANJE CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP).
 
Sofinancirajo se izvedbena dela - izgradnja komunalne infrastrukture - na območju projekta CRPOV občine Trnovska vas .
 
Višina pomoči
 
- plačilo po situacijah (izvedenih delih),
 
- sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30% vrednosti investicije.
 
Pogoji za pridobitev pomoči
 
- upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program; lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del),
 
- soudeležba občine do višine 30% vrednosti investicije.
8. NARAVNE NESREČE
 
8.1. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer za najmanj 1ha poljščin in najmanj 10 a vrtnin.
Višina pomoči
- do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
 
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo:
 
- sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
 
- potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
 
- zemljiškoknjižni izpisek.
8.2. Elementarne nesreče-požari
Namen ukrepa
Zagotovitev osnovnih bivalnih funkcij in nemoten potek kmetijske dejavnosti.
Višina pomoči
- do 10 % ocenjene škode oziroma maksimalno 200.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči
 
- zapisnik intervencije,
 
- izjava o porabi sredstev.
9. IZOBRAŽEVANJE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
 
9.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete - nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
 
Višina pomoči
 
- pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
 
- kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
 
Pogoji za pridobitev pomoči
 
- za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oz. participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oz. usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
 
- za udeležence izobraževanja (kmete): račun oz. dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
9.2. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti, in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Prav tako je namen ukrepa sofinanciranje usposabljanja odraslih udeležencev izobraževanja, prevzemnikov kmetij, za kmetijske poklice.
Višina pomoči
- do 30.000 SIT/učenca na mesec (štipendija),
 
- do 50% upravičenih stroškov šolnine za odraslega udeleženca izobraževanja.
 
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
 
- kopija zadnjega šolskega spričevala,
 
- potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
 
- potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema),
 
- račun oz. dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo o vpisu (dodatno za odrasle udeležence izobraževanja).
9.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oz. izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela - strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
 
Višina pomoči
 
- do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
 
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
 
- finančno ovrednoten letni program dela,
 
- finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
 
- potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trnovska vas spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
 
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
 
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
 
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
 
- da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
 
- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Trnovska vas.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Trnovskega zvona.
 

Štev.:032-01/2002-14
Trnovska vas, 3. 10. 2002
Župan
Karl VURCER, l. r
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor