Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občina Trnovska vas objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/11 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Trnovska vas 2015 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/15) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13)

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH

DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2015

 

Občina Trnovska vas v skladu s sprejetim Letnim programom kulture Občine Trnovska vas za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/2015) razpisuje sredstva za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2015 v skupni višini 1.166,90 EUR.

 

POGOJI

Za sofinanciranje kulturne dejavnosti mora društvo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da je registrirano za opravljanje programov na področju kulture,

- da vodijo dokumentacijo v skladu z zakonom o društvih,

- da imajo potrjen plan dela s strani upravnega odbora društva,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu,

- da imajo sedež v Občini Trnovska vas.

 

Vloge morajo vsebovati:

- izpolnjeni obrazec (Razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v Občini Trnovska vas za leto 2015),

- dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, navedenih v razpisni dokumentaciji iz prejšnje alineje.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Letni izvedbeni program kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas za leto 2015 določa sofinanciranje naslednjih programov kulture:

1. redna dejavnost društva,

2. strokovno izpopolnjevanje,

3. organizacija kulturne prireditve v občinskem merilu,

4. organizacija kulturne prireditve v medobčinskem merilu,

5. sodelovanje na kulturni prireditvi v občinskem merilu,

6. udeležbo na tekmovanjih ali prireditvah izven občine,

7. ostale aktivnosti,

8. nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov.

 

ROK IZVEDBE

Sofinancirajo se programi, ki so se ali se bodo izvajali v letu 2015.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci programov kulturnih dejavnosti dvignejo na Občini Trnovska vas v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Trnovska vas.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje do 11.6.2015, do 12.00 ure, v zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – KULTURA 2014«, na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. Vloge, poslane po pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka.

 

OBRAVNAVA VLOG IN ROK, V KATEREM BODO IZVAJALCI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/11 in 3/13) in sicer v skladu z merili, ki so priloga pravilnika.

Pripravljen predlog razdelitve sredstev komisija predloži županu, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v roku 45 dni od dneva, ki je določen za oddajo prijav na javni razpis.

Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku 8 dni od prejema sklepa.

Nepravočasne vloge in vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, izvajalec s sklepom zavrže.

Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, komisija pisno pozove k dopolnitvi vloge. Če izvajalec vloge v določenem roku ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže.

Odpiranje prijav ni javno.

 

SKLENITEV POGODBE

V roku 8 dni od pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Finančna sredstva se nakazuje upravičencem direktno.

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih obdobjih, ki so določeni s pogodbo, občini predložiti dokazila o izpolnjevanju obveznosti. Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, v celoti, se jim za ta del programa ne nakažejo finančna sredstva. Če izvajalec do roka, določenega v pogodbi, ne predloži poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan vsa sredstva, prejeta iz proračuna vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite osebno ali na telefonski številki 02/ 757 95 10 pri Klavdiji Arnuga.

 

Datum: 11.5.2015

Številka: 011 1/2015-2JR

 

OBČINA TRNOVSKA VAS,

župan Alojz BENKO

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor