Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 30. seji dne 25. 10. 2002 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka  o proračunu Občine Šalovci za leto 2002

1. člen

V odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2002 (Uradni list RS, št. 2/02) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

----------------------------------------------------------------

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                       v 000 SIT

----------------------------------------------------------------

I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                    248.436

     TEKOČI PRIHODKI (70+71)                              87.993

70   DAVČNI PRIHODKI                                      58.750

     700  Davki na dohodek in dobiček                     27.900

     703  Davki na premoženje                             28.600

     704  Domači davki na blago in storitve                2.250

     706  Drugi davki

71   NEDAVČNI PRIHODKI                                    29.243

     710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     3.568

     711  Takse in pristojbine                             2.000

     712  Denarne kazni

     713  Prihodki od prodaje blaga in storitev

     714  Drugi nedavčni prihodki                         23.675

72   KAPITALSKI PRIHODKI                                   3.280

     720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            1.200

     721  Prihodki od prodaje zalog

     722  Prihodki od prodaje zemljišč in

          nematerialnega premoženja                        2.080

73   PREJETE DONACIJE

     730  Prejete donacije iz domačih virov

     731  Prejete donacije iz tujine

74   TRANSFERNI PRIHODKI                                 157.163

     740. Transferni prihodki iz drugih

          javnofinančnih institucij                      157.163

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                        248.336

40   TEKOČI ODHODKI                                       52.889

     400  Plače in drugi izdatki zaposlenim                9.200

     401  Prispevki delodajalcev za

          socialno varnost                                 1.300

     402  Izdatki za blago in storitve                    36.609

     403  Plačila domačih obresti                            680

     409  Rezerve                                          5.100

41   TEKOČI TRANSFERI                                     52.902

     410  Subvencije                                       2.292

     411  Transferi posameznikom in

          gospodinjstvom                                  33.974

     412  Transferi neprofitnim organizacijam in

          ustanovam                                       10.840

     413  Drugi tekoči domači transferi                    5.796

42   INVESTICIJSKI ODHODKI                               119.845

     420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev             119.845

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                              22.700

     430  Investicijski transferi                         22.700

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

     (PRIMANJKLJAJ) I.-II.                                   100

 

----------------------------------------------------------------

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

----------------------------------------------------------------

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)           2.200

     750  Prejeta vračila danih posojil                    2.200

V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE

     KAPITALSKIH DELEŽEV

44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE

     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

     440  Dana posojila                                        –

     441  Povečanje kapitalskih deležev                      700

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)                 1.500

 

----------------------------------------------------------------

C) RAČUN FINANCIRANJA

----------------------------------------------------------------

VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                                       –

50.   ZADOLŽEVANJE

      500   Domače zadolževanje                                –

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                1.600

55.   ODPLAČILA DOLGA

      550   Odplačila domačega dolga                       1.600

IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

      NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)                      –

X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                  –1.600

XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)–                            100

----------------------------------------------------------------

2. člen

Vsa druga določila odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2002 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302- 15/02

Šalovci, dne 25. oktobra 2002.

Župan

Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor