Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2007) je Občinski svet Občine Cirkulane na 13. redni seji dne 20.12.2007 sprejel

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

 

O UPORABI VEČNAMENSKE DVORANE

 

 

 

 

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti pri koriščenju dvorane doma krajanov, katere lastnik in upravljavec je Občina Cirkulane.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

(1) Namen prostorov po dejavnosti:

 

 

-         dvorana – za izvajanje kulturnih in drugih prireditev

 

 

-         sanitarije se uporabljajo ob uporabi dvorane.

 

 

(2) Dvorana in pripadajoči prostori se uporabljajo tudi za redno delo (vaje in pripravo) ljubiteljske kulture v Občini Cirkulane.

 

 

 

 

 

II.        KATEGORIJE PRIREDITEV

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

  1. Prireditve občinskega pomena: prireditve, katerih organizator je Občina Cirkulane oziroma so v občinskem interesu in se obravnavajo kot prioritetne, za uporabo dvorane pa se ne zaračunava najemnina.

 

 

  1. Dobrodelne, humanitarne prireditve: za prireditve, ki so humanitarnega oziroma dobrodelnega značaja in imajo prost vstop, za uporabo dvorane pa se ne zaračunava najemnina.

 

 

  1. Za prireditve, ki jih izvajajo in organizirajo kulturna in ostala društva, ki imajo sedež v občini Cirkulane, shodi občinskih odborov političnih strank ter javni zavodi občine Cirkulane in ne zaračunavajo vstopnine,  se ne zaračunava najemnina. Za posebne prireditve lahko župan odloči drugače.

 

 

  1. Prireditve, ki jih izvajajo društva, ki nimajo sedeža v občini Cirkulane ali komercialne prireditve in prireditve sorodnega značaja, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve, shodi, zlasti če se za te dejavnosti zaračunava vstopnina; za te prireditve uporabniki plačajo stroške najema dvorane  v višini 20 EUR za vsako uro uporabe. V ceno ni zajet DDV. Za posebne prireditve lahko župan odloči drugače.

 

 

  1. spremembi višine najemnine odloča Občinski svet s sklepom.

 

 

 

 

 

III.       OBRAČUNAVANJE UPORABE

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Najemnino za uporabo dvorane obračunava Občina Cirkulane.

 

 

Sredstva, pridobljena z oddajanjem dvorane v uporabo, se porabijo za kritje stroškov uporabe in vzdrževanja dvorane.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Na podlagi vloge za najem dvorane, ki se vloži na Občini Cirkulane praviloma 14 dni pred uporabo dvorane, izda občinska uprava v roku treh dni interesentu soglasje za uporabo prostorov.

 

 

Po izdaji soglasja uporabnik dvorane pred prireditvijo občini dostavi naročilnico, ki je osnova za izstavitev računa.

 

 

 

 

 

IV.       PRAVICA UPORABE

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

V primerih, ko je za isti termin podanih več vlog za uporabo dvorane, imajo praviloma prednost prireditve, ki jih organizirajo društva iz območja občine Cirkulane.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

O uporabi dvorane se vodita evidenca in razpored.

 

 

Uporabnik dvorane iz 3. točke 3. člena tega pravilnika je dolžan dvorano ob prireditvi pripraviti in jo ob predaji pospraviti skupaj s sanitarijami ter dvorano zapustiti v urejenem stanju in povrniti morebitno škodo, ki bi nastala v zvezi z uporabo dvorane.

 

 

 

 

 

V.         KONČNA DOLOČBA

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 007-13/2007

 

 

Cirkulane,21.12.2007

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor