Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) ter 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5 ter 118/06 ZUOPP-A) je Občinski svet Občine Destrnik na 6. redni seji 21. 9. 2007 sprejel

Odlok

o spremembah in dopolnitvah

Odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

1. člen

V 14. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (Uradni list RS, št. 112/05) se 2. in 3. odstavek črtata ter se nadomestita z novim besedilom:

»Svet šol sestavljajo:

– 3 predstavniki ustanoviteljic,

– 3 predstavniki delavcev zavoda in

– 3 predstavniki staršev.«

2. člen

V 21. členu odloka se v zadnjem stavku četrtega odstavka besedilo »60 dneh« nadomesti z »20 dni«.

3. člen

Prehodne in končne določbe V 36. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

»Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata. V skladu s tem odlokom se svet zavoda konstituira po preteku mandata dosedanjemu svetu.«

4. člen

Ta odlok se objavi v občinskih glasilih občin ustanoviteljic, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Šifra: 032-32/2007-6R-8/10

Destrnik, 21. 9. 2007

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor