Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 13/93, 66/93, 8/96) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 19. redni seji dne 29. 9. 2009 sprejel

 

O D L O K

 

o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Občina Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) s tem odlokom uskladi delovanje javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina (v nadaljnjem besedilu: zavod) z veljavno zakonodajo in s Sklepom o izstopu iz soustanoviteljstva iz javnega zavoda »Razvojno informacijski center Bela krajina«, št. 333.01-01/2001-63, ki ga je dne 18. 9. 2009, sprejel Občinski svet Občine Semič in na podlagi katerega Občina Semič izstopa iz soustanoviteljstva zavoda.

 

S tem odlokom se uredi status, razmerja med zavodom in ustanoviteljico, temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in financiranja zavoda ter prehodno obdobje delovanja zavoda.

 

2. člen

 

Javni zavod Razvojno informacijski center Bela krajina je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS, št. 2/02 in 23/04).

 

Javni zavod je ustanovljen za izvajanje nalog lokalne turistične organizacije in lokalnega podjetniškega centra z namenom načrtovanja, organiziranja in izvajanja promocijskih in informativnih dejavnosti na območju občine ustanoviteljic, z namenom spodbujanja razvoja turizma in podjetništva, pospeševanja trženja turističnih in drugih storitev ter za sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami.

 

Ustanoviteljica javnega zavoda je Občina Črnomelj.

 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti ustanovitelja izvaja Občinski svet Občine Črnomelj.

 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod vložno številko 10437300 z dne, 26. 1. 2002.

 

II. IME IN SEDEŽ

 

3. člen

 

Ime javnega zavoda: Razvojno informacijski center Bela krajina.

 

Skrajšano ime je: RIC Bela krajina.

 

Sedež zavoda je: Trg svobode 3, Črnomelj.

 

Zavod je pravna oseba javnega prava in ima svoj pečat. Pečat je pravokotne oblike, širok 5 cm in visok 1,5 cm z izpisanim imenom zavoda in sedežem zavoda. Ime zavoda je izpisano z velikimi tiskanimi črkami, sedež pa z malimi pisanimi črkami. Število pečatov, pooblastilo za uporabo, način varovanja ipd. se določi s statutom zavoda.

 

Notranja organizacijska struktura zavoda se določi s statutom zavoda.

V okviru zavoda delujeta naslednji organizacijski enoti:

 

– lokalna turistična organizacija s turistično informacijskim centrom,

 

– lokalni podjetniški center.

  V okviru zavoda se kot posebna organizacijska enota oblikuje podjetniški inkubator.
 

4. člen

 

Javni zavod lahko spremeni svoj naziv in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice.

 

Ustanoviteljice zavoda so lahko tudi druge lokalne skupnosti.

 

Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.

 

Zavod se lahko v okviru svoje dejavnosti vključuje in povezuje tudi v druge pravno organizacijske oblike ustanovljene na širšem območju, za kar mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice.

 

III. DEJAVNOST

 

5. člen

 

Zavod opravlja predvsem naslednje naloge:

– priprava in izvajanje strategije razvoja turizma in malega gospodarstva,

– oblikovanje celovite turistične ponudbe,

– organiziranje in izvajanje informacijske dejavnosti,

– informiranje v okviru turistično in poslovno informacijskih centrov,

– pospeševanje turistične dejavnosti in promocija turistične ponudbe,

– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine ustanoviteljice,

– oblikovanje novih turističnih proizvodov,

– raziskovanje in analiziranje (trg, učinki delovanja),

– organizacija in izvajanje stikov z javnostjo in skupne ekonomske propagande,

– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinške, informacijske in promocijske dejavnosti (sejmi, borze, prireditve ipd.),

– organizacija in izvajanje prireditvenih dejavnosti ter koordinacija pri sestavi koledarja prireditev,

– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,

– na podlagi drugih predpisov in pogodb upravljanje naravnih vrednot zavarovanih območij in kulturnih spomenikov,

– svetovanje in pomoč pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih virov,

– opravljanje storitev za pravne osebe in podjetnike posameznike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničitvi razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobitvi finančnih virov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev posojil in nepovratnih sredstev ipd.),

– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju razvoja in raziskav,

– pomoč in svetovanje pri trženju proizvodov in storitev,

– organizacija in izvajanje usposabljanja,

– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi subjekti s področja turizma in malega gospodarstva,

– pripravljanje in aktiviranje razvojnih projektov,

– sodelovanje pri prostorskem planiranju,

– pripravljanje razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske unije,

– koordinacija med vsemi subjekti, ki vplivajo na razvoj turizma in malega gospodarstva,

– vključevanje in sodelovanje z garancijskim skladom,

– izvajaje nalog, ki jih na zavod prenese ustanoviteljica in so namenjene razvoju in pospeševanju turizma in malega gospodarstva,

– izvajanje programov, ki jih bodo na zavod prenesle občina ustanoviteljica ali druge pravne osebe,

– upravlja z Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, na naslovu Ulica Mirana Jarca 3, in izvaja druge naloge povezane z vzdrževanjem, ohranjanjem, preoblikovanjem in popularizacijo mestne muzejske zbirke,

– izvaja muzejsko in galerijsko dejavnost.

Zavod kot subjekt podjetniškega in inovativnega okolja izvaja naslednje naloge in programe podjetniškega in inovativnega okolja:

– promocija podjetniške kulture,

– povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje razvojnih partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in pokrajinski ravni,

– evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in predlaganje ukrepov za odpravljanje administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij,

– izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetja in potencialne podjetnike,

– promocija inovativnosti in inovativne kulture,

– iskanje nosilcev novih poslovnih idej in izvajanje storitev za prepoznavanje in razvoj teh idej do stopnje odločitve za njihovo realizacijo,

– zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja,

– izvajanje storitev za podporo razvoju podjetij od poslovne ideje do ustanovitve in začetnega delovanja podjetij pod ugodnejšimi pogoji.

 

Zavod opravlja tudi vse druge naloge, ki so potrebne za njegov obstoj in opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih nalog.

6. člen

 

Naloge iz prejšnjega člena, ki ji zavod opravlja, so v skladu z Uredbo standardni klasifikacije dejavnosti razvrščene:

 

SKD           NAZIV

 

-------------------------------------------------------------

 

C 18.130      Priprava za tisk in objavo

 

C 18.200      Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

 

G 46.190      Ne specializirano posredništvo pri prodaji

 

              raznovrstnih izdelkov

 

G 47.190      Druga trgovina na drobno v ne specializiranih

 

              prodajalnah

 

G 47.610      Trgovina na drobno v specializiranih

 

              prodajalnah s knjigami

 

G 47.621      Trgovina na drobno v specializiranih

 

              prodajalnah s časopisi in revijami

 

G 47.630      Trgovina na drobno v specializiranih

 

              prodajalnah z glasbenimi in video zapisi

 

G 47.640      Trgovina na drobno v specializiranih

 

              prodajalnah s športno opremo

 

G 47.650      Trgovina na drobno v specializiranih

 

              prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in

 

              zabavo

 

G 47.782      Trgovina na drobno v specializiranih

 

              prodajalnah z umetniškimi izdelki

 

G 47.789      Trgovina na drobno v drugih specializiranih

 

              prodajalnah

 

G 47.810      Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z

 

              živili, pijačami in tobačnimi izdelki

 

G 47.890      Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z

 

              drugim blagom

 

G 47.910      Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

 

G 47.990      Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic,

 

              tržnic

 

I 55.201      Počitniški domovi in letovišča

 

I 55.203      Oddajanje zasebnih sob gostom

 

I 55.204      Planinski domovi in mladinska prenočišča

 

I 55.209      Druge nastanitve za krajši čas

 

I 55.300      Dejavnost avtokampov, taborov

 

I 55.900      Dejavnost dijaških in študentskih domov ter

 

              druge nastanitve

 

I 56.210      Priložnostna priprava in dostava jedi

 

J 58.110      Izdajanje knjig

 

J 58.130      Izdajanje časopisov

 

J 58.140      Izdajanje revij in druge periodike

 

J 58.190      Drugo založništvo

 

J 59.110      Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih

 

              oddaj

 

J 59.130      Distribucija filmov, video filmov, TV oddaj

 

J 59.140      Kinematografska dejavnost

 

J 59.200      Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in

 

              muzikalij

 

J 62.090      Druge z informacijsko tehnologijo in

 

              računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

 

J 63.110      Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

 

J 63.120      Dejavnost spletnih portalov

 

J 63.910      Dejavnost tiskovnih agencij

 

J 63.990      Drugo informiranje

 

L 68.100      Trgovanje z lastnimi nepremičninami

 

L 68.200      Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih

 

              nepremičnin

 

L 68.310      Posredništvo v prometu z nepremičninami

 

L 68.320      Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po

 

              pogodbi

 

M 70.210      Dejavnost stikov z javnostjo

 

M 70.220      Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

 

M 73.110      Dejavnost oglaševalskih agencij

 

M 73.120      Posredovanje oglaševalskega prostora

 

M 73.200      Raziskovanje trga in javnega mnenja

 

M 74.100      Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

 

M 74.200      Fotografska dejavnost

 

M 74.300      Prevajanje in tolmačenje

 

M 74.900      Druge nerazvrščene strokovne in tehnične

 

              dejavnosti

 

N 77.210      Dajanje športne opreme v najem ali zakup

 

N 77.220      Dajanje videokaset in plošč v najem

 

N 77.290      Dajanje drugih izdelkov za široko porabo v

 

              najem in zakup

 

N 77.330      Dajanje pisarniške opreme in računalniških

 

              naprav v najem in zakup

 

N 77.340      Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

 

N 77.390      Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih

 

              sredstev v najem in zakup

 

N 77.400      Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v

 

              zakup, razen avtorsko zaščitenih del

 

N 79.110      Dejavnost potovalnih agencij

 

N 79.120      Dejavnost organizatorjev potovanj

 

N 79.900      Rezervacije in druge s potovanji povezane

 

              dejavnosti

 

N 82.110      Nudenje celovitih pisarniških storitev

 

N 82.190      Fotokopiranje, priprava dokumentacije in druge

 

              posamične pisarniške dejavnosti

 

N 82.300      Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

 

N 82.990      Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za

 

              poslovanje

 

P 85.510      Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 

              na področju športa in rekreacije

 

P 85.520      Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 

              na področju kulture in umetnosti

 

P 85.590      Drugje nerazvrščeno izobraževanje,

 

              izpopolnjevanje in usposabljanje

 

P 85.600      Pomožne dejavnosti za izobraževanje

 

R 90.040      Obratovanje objektov za kulturne prireditve

 

R 91.020      Dejavnost muzejev

 

R 91.030      Varstvo kulturne dediščine

 

R 91.040      Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,

 

              varstvo naravnih vrednot

 

R 93.190      Druge športne dejavnosti

 

R 93.210      Dejavnost zabaviščnih parkov

 

R 93.292      Dejavnost smučarskih centrov

 

R 93.299      Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

 

S 94.110      Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

 

S 94. 120     Dejavnost strokovnih združenj

 

S 94.999      Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih

 

              organizacij

 

S 96.090      Druge storitvene dejavnosti, drugje

 

              nerazvrščene.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD (Uradni list RS, št. 69/07):

 

-----------------------------------------------------------------------

SKD       NAZIV

-----------------------------------------------------------------------

C 18.130  Priprava za tisk in objavo

C 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

G 46.190  Ne specializirano posredništvo pri prodaji

          raznovrstnih izdelkov

G 47.190  Druga trgovina na drobno v ne specializiranih

          prodajalnah

G 47.610  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah

          s knjigami

G 47.621  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah

          s časopisi in revijami

G 47.630  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah

          z glasbenimi in video zapisi

G 47.640  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah

          s športno opremo

G 47.650  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah

          z igračami in rekviziti za igre in zabavo

G 47.782  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah

          z umetniškimi izdelki

G 47.789  Trgovina na drobno v drugih specializiranih

          prodajalnah

G 47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah

          z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

G 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah

          z drugim blagom

G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

G 47.990  Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic, tržnic

I 55.201  Počitniški domovi in letovišča

I 55.203  Oddajanje zasebnih sob gostom

I 55.204  Planinski domovi in mladinska prenočišča

I 55.209  Druge nastanitve za krajši čas

I 55.300  Dejavnost avtokampov, taborov

I 55.900  Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge

          nastanitve

I 56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi

J 58.110  Izdajanje knjig

J 58.130  Izdajanje časopisov

J 58.140  Izdajanje revij in druge periodike

J 58.190  Drugo založništvo

J 59.110  Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj

J 59.130  Distribucija filmov, video filmov, TV oddaj

J 59.140  Kinematografska dejavnost

J 59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

J 62.020  Svetovanje o računalniških napravah in programih

J 62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov

J 62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi

          storitvami povezane dejavnosti

J 63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

J 63.120  Dejavnost spletnih portalov

J 63.910  Dejavnost tiskovnih agencij

J 63.990  Drugo informiranje

K 66.190  Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,

          razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

L 68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami

L 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih

          nepremičnin

L 68.310  Posredništvo v prometu z nepremičninami

L 68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po Pogodbi

M 69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske

          dejavnosti; davčno svetovanje

M 70.210  Dejavnost stikov z javnostjo

M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

M 71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje

M 72.100  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju

          naravoslovja in tehnologije

M 72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih

          področ. naravoslovja in tehnologije

M 72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju

          družboslovja in humanistike

M 73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij

M 73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora

M 73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja

M 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

M 74.200  Fotografska dejavnost

M 74.300  Prevajanje in tolmačenje

M 74.900  Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

N 77.210  Dajanje športne opreme v najem ali zakup

N 77.220  Dajanje videokaset in plošč v najem

N 77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko porabo v najem in

          zakup

N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v

          najem in zakup

N 77.340  Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

N 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih

          sredstev v najem in zakup

N 77.400  Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine

          v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

N 78.100  Dejavnosti pri iskanju zaposlitve

N 78.300  Druga oskrba s človeškimi viri

N 79.110  Dejavnost potovalnih agencij

N 79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj

N 79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane

          dejavnosti

N 80.100  Varovaje

N 81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

N 81.210  Splošno čiščenje stavb

N 81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev

N 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentacije in druge

          posamične pisarniške dejavnosti

N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

N 82.910  Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne

          sposobnosti

N 82.990  Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za

          poslovanje

O 84.130  Urejanje gospodarskih področij za učinkovito

          poslovanje

P 85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na

          področju športa in rekreacije

P 85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na

          področju kulture in umetnosti

P 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje

          in usposabljanje

P 85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje

R 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve

R 91.020  Dejavnost muzejev

R 91.030  Varstvo kulturne dediščine

R 91.040  Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo

          naravnih vrednot

R 92.002  Prirejanje iger na srečo razen v igralnicah

R 93.190  Druge športne dejavnosti

R 93.210  Dejavnost zabaviščnih parkov

R 93.292  Dejavnost smučarskih centrov

R 93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S 94.110  Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj

S 94.999  Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

S 96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. člen

 

Javni zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustanoviteljice.

 

8. člen

 

Finančno računovodska opravila za potrebe javnega zavoda opravlja občinska uprava Občine Črnomelj ali druga pravna ali fizična oseba na podlagi pogodbe.

 

IV. ORGANI ZAVODA

 

9. člen

 

Organi zavoda so:

 

– svet,

 

– direktor,

 

– programski svet.

 

Svet

 

10. člen

 

Svet zavoda ima 7 članov, in sicer:

– štiri predstavnike ustanoviteljice,

– enega predstavnika Območne obrtne zbornice Črnomelj,

– enega predstavnika Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in

– enega predstavnika delavcev zavoda.

Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet.

Območna obrtna zbornica in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine imenujeta vsaka po enega predstavnika v skladu s svojimi pravili.

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda.

 

11. člen

 

Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izberejo člani sveta izmed sebe.

 

Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani.

 

12. člen

 

Naloge sveta zavoda:

 

– sprejema statut in druge splošne akte zavoda s soglasjem ustanoviteljice,

 

– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,

 

– določa s soglasjem ustanoviteljice finančni načrt zavoda,

 

– sprejema zaključni račun,

 

– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,

 

– na predlog direktorja zavoda imenuje programski svet zavoda,

 

– opravlja druge z zakonom ali statutom določene pristojnosti in naloge.

 

13. člen

 

Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta.

 

Direktor

 

14. člen

 

Poslovodni organ zavoda je direktor.

 

Direktor predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovno delo zavoda. S statutom se določijo druge pravice in obveznosti ter odgovornosti direktorja.

 

15. člen

 

Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa in razrešuje občinski svet ustanoviteljice. Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja, so določeni z zakonom in s tem odlokom.

 

Župan skladno z zakonom in tem odlokom objavi javni razpis za prosto mesto direktorja, izmed prijavljenih izbere najprimernejšega kandidata in ga predlaga v imenovanje občinskemu svetu. Direktorja se imenuje za obdobje petih let, ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.

 

Z direktorjem v imenu zavoda sklene ustrezno pogodbo predsednik sveta zavoda, ki v imenu in za račun zavoda nasproti direktorju izvršuje tudi druge pravice in obveznosti iz delovnega oziroma drugega pogodbenega razmerja.

 

16. člen

 

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije,

– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnje) ali ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (druga bolonjska stopnja);

– poleg slovenskega in angleškega jezika na višji ravni obvlada še en tuj jezik,

– ima pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela,

– predloži program dela in razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje.

 

Programski svet

 

17. člen

 

Zavod ima programski svet, ki je strokovno posvetovalno telo.

 

Programski svet ima največ pet članov.

 

Člane programskega sveta imenuje svet zavoda na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Člani programskega sveta morajo imeti najmanj peto stopnjo izobrazbe.

 

Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata in podrobnejše naloge članov programskega sveta določa statut zavoda.

 

18. člen

 

Člani programskega sveta svoje delo opravljajo praviloma neprofesionalno.

 

Naloge programskega sveta so predvsem:

 

– obravnava vprašanj s področja strokovnega dela zavoda,

 

– določanje strokovnih podlag za programe dela in razvoja zavoda,

 

– dajanje mnenj, predlogov, pobud in usmeritev glede organizacije dela, pogojev za razvoj dejavnosti svetu in direktorju zavoda.

 

Podrobnejše naloge programskega sveta, sestava, način imenovanja in trajanje mandata članov določa statut zavoda.

 

V. NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN ČLANSTVO V ZAVODU

 

19. člen

 

Notranja organizacija javnega zavoda se določi s statutom zavoda.

 

20. člen

(črtan)

 

21. člen

(črtan)

 

22. člen

(črtan)

 

VI. SREDSTVA JAVNEGA ZAVODA

 

23. člen

 

Viri financiranja za izvajanje dejavnosti iz 5. in 6. člena tega odloka so:

 

– proračunska sredstva občine ustanoviteljice,

 

– sredstva iz naslova javnih razpisov na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni,

 

– sredstva zainteresiranih subjektov, ki so pripravljeni združevati sredstva z namenom doseganja in uresničevanja lastnih interesov pri razvoju svoje dejavnosti,

 

– sredstva Slovenske turistične organizacije in druga sredstva državnega proračuna,

 

– sredstva dogovorjena za posamezne projekte,

 

– lastni prihodki zavoda,

 

– darila in dotacije ter drugi viri.

 

Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva javni zavod sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz prometa blaga in plačil za storitve, ki jih opravlja.

 

Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu potrebnem za izvajanje finančno ovrednotenega programa dela javnega zavoda in v skladu s sprejetim proračunom občine ustanoviteljice.

 

Finančna sredstva se javnemu zavodu dodelijo po pogodbi na osnovi programa dela in finančnega načrta.

 

Ustanoviteljica za delovanje zavoda zagotovi primeren poslovni prostor in pisarniško ter drugo osnovno tehnično opremo.

 

VII. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU, ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI, RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA

 

24. člen

 

Zavod je pravna oseba, ki v skladu z 21. členom zakona o zavodih sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru registrirane dejavnosti.

 

25. člen

 

Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

 

Premoženje javnega zavoda je last ustanoviteljice. Zavod ima to premoženje v uporabi in upravljanju za namene dejavnosti zavoda za katero je ustanovljen. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem skladno z načelom skrbnega in dobrega gospodarja.

 

26. člen

 

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki javnega zavoda se uporabi izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti javnega zavoda v skladu z letnim programom.

 

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda.

 

O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.

 

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA

 

27. člen

 

Ustanoviteljica daje soglasje k:

 

– sprejemu statuta javnega zavoda,

 

– letnemu programu dela in finančnemu načrtu in zaključnem poročilu o poslovanju javnega zavoda v preteklem letu,

 

– potrebnim dodatnim sredstvom, ki niso predvidena v letnem planu,

 

– ustanoviteljskim pravicam in obveznostim novih ustanoviteljev,

 

– spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,

 

– vključevanju v druge pravno organizacijske oblike.

 

Ustanoviteljica ima naslednje pravice in obveznosti:

 

– imenuje člane sveta zavoda,

 

– sprejema odloke, ki so potrebni za delovanje javnega zavoda,

 

– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,

 

– zagotavlja sredstva za delo zavoda v okviru sprejetega plana,

 

– zagotavlja sredstva za kritje ne programskih stalnih stroškov zavoda, ki obsegajo najmanj sredstva za plače in druge nujne izdatke za zaposlene ter druge materialne stroške za osnovno obratovanje, v kolikor zavod teh sredstev ne more zagotoviti drugače,

 

– zagotavlja prostorske pogoje za delo zavoda.

 

Javni zavod ima naslednje pravice in dolžnosti:

 

– enkrat letno poroča ustanoviteljici o realizaciji letnega programa dela in porabi finančnih sredstev za preteklo leto, in sicer do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto,

 

– na zahtevo ustanoviteljice, mora posredovati podatke, ki so potrebni za oceno in analizo porabe proračunskih sredstev ter za statistične namene,

 

– na poziv ustanoviteljice do začetka priprave predloga proračuna posreduje ustanoviteljici program dela in finančni načrt za naslednje proračunsko leto.

 

Ustanoviteljica se o zadevah, vezanih na dejavnost zavoda, sproti usklajuje z javnim zavodom.

 

IX. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA

 

28. člen

 

O statusnih spremembah javnega zavoda odloča ustanoviteljica.

 

Javni zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu.

 

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 

29. člen

 

Statut javnega zavoda sprejme svet javnega zavoda s soglasjem ustanoviteljice.

 

Druge splošne akte sprejme direktor javnega zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa soglasje drugega organa.

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

30. člen

 

Že začeti postopek imenovanja direktorja zavoda se nadaljuje in zaključi skladno z določbami tega odloka.

 

31. člen

 

Šestdeset dni od dneva začetka uporabe tega odloka prenehata z delom svet zavoda in programski svet v dosedanji sestavi in mandat članom sveta zavoda in programskega sveta preneha.

 

V roku iz prejšnjega odstavka se izpeljejo vsi potrebni postopki in se imenujejo novi člani sveta zavoda in programskega sveta skladno s tem odlokom.

 

32. člen

 

Dosedanji člani zavoda, ki zaradi izstopa Občine Semič, ne izpolnjujejo več pogojev za članstvo skladno z določili tega odloka, lahko svoje poslovanje uskladijo z določili tega odloka v roku petnajst dni od začetka uporabe tega odloka, sicer jim članstvo v zavodu po izteku tega roka preneha.

 

Direktor zavoda uskladi članstvo v zavodu z določbami tega odloka v roku 30 dni od začetka uporabe tega odloka.

 

33. člen

 

Direktor zavoda poskrbi, da se spremembe na podlagi tega odloka vpišejo v sodni register.

 

Zavod svoje akte uskladi s tem odlokom najpozneje v roku 90 dni od začetka uporabe tega odloka.

 

34. člen

 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS, št. 2/02 in 23/04) in na njegovi podlagi izdan Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Črnomelj in Občine Semič za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Razvojno informacijski center Bela krajina (Uradni list RS, št. 42/04).

 

Določbe odloka in sklepa iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do začetka uporabe tega odloka.

 

35. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2009.

 

 

 

Št. 322-33/2009

 

Črnomelj, dne 30. septembra 2009

 

 

 

Župan

 

Občine Črnomelj

  Andrej Fabjan l.r.
   

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list Republike Slovenije, št. 98/2013) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina  (Uradni list Republike Slovenije, št. 36/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

   
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

6. člen

 

Svet zavoda se konstituira skladno s prvim členom odloka do 1. 1. 2015, do takrat nadaljuje z delom svet zavoda v obstoječi sestavi.

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo vsa članstva v zavodu.

 

Akti zavoda se morajo uskladiti s tem odlokom v roku 60 dni od njegove uveljavitve, za kar je zadolžen direktor zavoda.

 

Direktor zavoda uskladi poslovanje zavoda skladno s tem odlokom, obvesti obstoječe člane o prenehanju članstva ter z njimi uredi medsebojna razmerja.

 

7. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/2015) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

   
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen

Akti zavoda se uskladijo s tem odlokom v roku 60 dni od njegove uveljavitve, za kar je zadolžen direktor zavoda.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor