Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi določil tretjega odstavka 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 6. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o komunalnem prispevku v Občini Divača

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Divača, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.

 

 

2. člen

 

 

Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi Odlokov o programih opremljanja zemljišč za gradnjo, ki veljajo na posameznem delu Občine Divača.

 

 

3. člen

 

 

Iz posameznega programa opremljanja mora biti razvidno obračunsko območje in skupen strošek opremljanja kvadratnega metra parcele in skupen strošek tlorisne površine objekta, s prikazom deleža posamezne komunalne infrastrukture.

 

 

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

 

4. člen

 

 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:

 

 

1. investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;

 

 

2. investitor oziroma lastnik objekta, ki namerava prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje priključno moč obstoječih priključkov;

 

 

3. lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi. Kadar se na določenem območju urejanja na novo ureja komunalna infrastruktura v skladu z zahtevami veljavnih predpisov, so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki že zgrajenih objektov, ki za namen izgradnje take infrastrukture še niso plačali komunalnega prispevka.

 

 

III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

 

 

5. člen

 

 

Če s prostorskimi akti ali s programi opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za komunalno opremljeno stavbno zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na javno vodovodno omrežje, javno električno omrežje in javno cesto.

 

 

6. člen

 

 

Na zemljiščih, ki niso komunalno urejena, je dovoljena gradnja samo na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Divača. Z investitorjem se sklene pogodba o izgradnji in prenosu infrastrukture ter določijo druge medsebojne pravice in obveznosti.

 

 

IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

 

7. člen

 

 

Komunalni prispevek se odmeri:

 

 

1. za vsako novo gradnjo na območju občine;

 

 

2. za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo nadomestnega objekta na območju občine, če se povečuje moč priključka na komunalno infrastrukturo, za kar se šteje tudi sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti;

 

 

3. vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo infrastrukturo oziroma se obstoječa infrastruktura izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo.

 

 

8. člen

 

 

Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno infrastrukturo na območju, kjer leži objekt, glede na dva kriterija:

 

 

1. površino parcele zavezanca, na kateri bo stal objekt, in

 

 

2. neto tlorisno površino objekta.

 

 

Neto tlorisna površina objekta se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcij oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.

 

 

Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine objekta lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra objektov, ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri čemer se neto tlorisna površina izračuna tako, da se zmnoži površina objekta s številom etaž, za preračun na neto tlorisno površino pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino objekta mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino objekta z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.

 

 

9. člen

 

 

Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:

 

 

 

 

 

KP = (VP x Ci(dki) x Dp) + (K x TPO x Ci(tpo) x Dt) x O(do)

 

 

 

 

 

pri čemer je:

 

 

KP = komunalni prispevek

 

 

VP = velikost parcele

 

 

Ci(dki) = indeksirana cena stroškov dejanske komunalne infrastrukture na kvadratni meter parcele

 

 

Dp = delež parcele

 

 

K = faktor dejavnosti

 

 

TPO = tlorisna površina objekta

 

 

Ci(tpo) = indeksirana cena stroškov na kvadratni meter neto tlorisne površine objekta

 

 

Dt = delež neto tlorisne površine objekta

 

 

O(do) = olajšave na določenem območju.

 

 

10. člen

 

 

Velikost parcele predstavlja celotno kvadraturo zemljiških parcel, na katerih se bo gradil objekt.

 

 

11. člen

 

 

Cene stroškov komunalne infrastrukture določene na enoto mere, iz posameznega programa opremljanja, se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela-ostala nizka gradnja«.

 

 

12. člen

 

 

V izračunu višine komunalnega prispevka se upošteva opremljenost z obstoječo infrastrukturo in infrastrukturo opredeljeno v načrtu razvojnih programov, kot je določeno v ustreznem odloku o programu opremljanja.

 

 

Če na določenem območju objekta ni mogoče priključiti na katerega od infrastrukturnih omrežij, se cena stroškov komunalne infrastrukture na kvadratni meter parcele in cena stroškov na kvadratni meter neto tlorisne površine objekta zmanjša za ustrezen delež, ki ga predstavlja ta vrsta infrastrukture v skupni ceni, kar je opredeljeno v odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo.

 

 

13. člen

 

 

Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka znaša 0,3 in je enak deležu neto tlorisne površine objekta, ki znaša 0,7.

 

 

14. člen

 

 

Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost:

 

 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

 

|Stanovanjski objekti-individualna     |               faktor 1|

 

 

|gradnja                               |                       |

 

 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

 

|Večstanovanjski objekti               |             faktor 0,7|

 

 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

 

|Počitniške hiše                       |               faktor 3|

 

 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

 

|Pomožni objekti (garaže, lope, zimski |             faktor 0,5|

 

 

|vrtovi, bazeni ...)                   |                       |

 

 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

 

|Objekti za proizvodnjo dejavnost,     |               faktor 2|

 

 

|poslovno in trgovsko dejavnost        |                       |

 

 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

 

|Ostali objekti (igrišča, parki        |             faktor 0,5|

 

 

|kmetijski, parkirišča)                |                       |

 

 

+--------------------------------------+-----------------------+

 

 

15. člen

 

 

Tlorisna površina objekta se določi v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 7. člena tega odloka.

 

 

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

 

 

16. člen

 

 

Glede na tržno vrednost komunalno opremljenega zemljišča in zaradi zadrževanja poselitve na oddaljenih območjih, se določijo faktorji znižanja komunalnega prispevka za posamezna naselja v občini, ki so razdeljena na naslednje cone:

 

 

I. cona s faktorjem 1 obsega:

 

 

Območja naselja Divača,

 

 

II. cona s faktorjem 0,7 obsega:

 

 

Območja naselij Senožeče, Dolnje Ležeče

 

 

III. cona s faktorjem 0,4 obsega:

 

 

Vsa naselja, ki ne spadajo v I., II., IV. cono.

 

 

IV. cona s faktorjem 0 obsega:

 

 

Območja naselij v regijskem parku Škocjanske jame in naselja, ki niso opremljena vsaj z minimalno komunalno infrastrukturo. Opremljenost z minimalno komunalno infrastrukturo zajema javni vodovod, električno in cestno omrežje.

 

 

17. člen

 

 

Za gradnjo javne gospodarske infrastrukture, kulturnih in športnih objektov, otroških vrtcev, šol, neprofitnih stanovanj in drugih objektov javnega interesa, katerih investitor sta občina ali krajevne skupnosti, se komunalni prispevek ne odmeri.

 

 

18. člen

 

 

V primeru rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, gradnje nadomestnega objekta ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri samo za povečano neto tlorisno površino objekta.

 

 

Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma objekta po rekonstrukciji enaka ali manjša se komunalni prispevek ne odmeri.

 

 

19. člen

 

 

V primeru spremembe namembnosti objekta se komunalni prispevek obračuna kot razlika med izračunanim komunalnim prispevkom za obstoječo namembnost objekta in izračunanim komunalnim prispevkom za novo predvideno namembnost.

 

 

Če je izračun komunalnega prispevka za novo namembnost objekta enak ali manjši od izračunane namembnosti obstoječega objekta se komunalni prispevek ne odmeri.

 

 

20. člen

 

 

Zavezanec, ki v skladu s pogodbo o gradnji komunalne infrastrukture sam zgradi komunalno infrastrukturo, je dolžan plačati razliko med priznanimi stroški izgradnje komunalne infrastrukture in odmerjenim komunalnim prispevkom. Zavezanec ne plača komunalnega prispevka v kolikor priznani stroški izgradnje komunalne infrastrukture presegajo odmerjen komunalni prispevek.

 

 

21. člen

 

 

V primeru rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, gradnje nadomestnega objekta ali spremembe namembnosti, pri katerem bi na novo odmerjen komunalni prispevek bil nižji od odmerjenega komunalnega prispevka obstoječega objekta določene namembnosti, se komunalni prispevek investitorju ne vrača.

 

 

22. člen

 

 

Za gradnjo na zemljiščih, ki jih je prodala občina in je cena komunalne infrastrukture bila vključena v ceno, se komunalni prispevek ne odmeri za tisto komunalno infrastrukturo, ki je določena v pogodbi o odkupu zemljišča.

 

 

VI. POSTOPEK ODMERE

 

 

23. člen

 

 

Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

 

Za zavezance v primeru iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti.

 

 

24. člen

 

 

V vseh primerih, ki jih določa ta odlok, da se komunalni prispevek ne odmeri, izda občinska uprava ugotovitveno odločbo.

 

 

25. člen

 

 

Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali na vlogo zavezanca v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo. V primeru obročnega plačila se lahko komunalni prispevek plača največ v šestih enakih obrokih in v roku enega leta. Gradbeno dovoljenje se lahko zavezancu izda po plačilu prvega obroka.

 

 

26. člen

 

 

Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.

 

 

27. člen

 

 

Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.

 

 

28. člen

 

 

Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.

 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

29. člen

 

 

Do sprejema programa opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo, vendar najdlje do 20. 7. 2007, se kot skupen strošek opremljanja kvadratnega metra parcele šteje povprečen strošek komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, določen na podlagi Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Divača za leto 1996 (Uradni list RS, št. 70/96) znižan za 20%.

 

 

Za območja naselij v IV. coni se strošek opremljanja, naveden v prvem odstavku, zmanjša za dodatnih 20%.

 

 

30. člen

 

 

Do sprejema programa opremljanja vendar najdlje do 20. 7. 2007, za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo, se kot skupen strošek opremljanja kvadratnega metra tlorisne površine objekta šteje povprečen strošek komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, določen na podlagi Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Divača za leto 1996 (Uradni list RS, št. 70/96) znižan za 20%.

 

 

Za območja naselij v IV. coni se strošek opremljanja, naveden v prvem odstavku, zmanjša za dodatnih 20%.

 

 

31. člen

 

 

Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se pričeli na Upravni enoti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih in se za njih ta odlok ne uporablja.

 

 

32. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. OS 06/03

 

 

Divača, dne 29. marca 2007

 

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor