Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (ZPoIS – UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 10. redni seji dne 31. 1. 2012 sprejel

S K L E P

o financiranju političnih strank v Občini Križevci

1. člen

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sred­stva iz proračuna Občine Križevci sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah.

2. člen

Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.

3. člen

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,175 € mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Križevci.

4. člen

Sredstva se strankam nakazujejo enkrat letno na njihove transakcijske račune.

5. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 17/01).

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnevom sprejema Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2012.

Št. 032-01-10/2012-50

Križevci, dne 1. februarja 2012

Župan

Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor