Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 4. in 111. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I, 21/94, 23/96) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 18. seji dne 7. avgusta 1996 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o oddaji službenih stanovanj v najem

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo:

 

 

– upravičenci do službenih stanovanj;

 

 

– merila za dodeljevanje stanovanj v najem;

 

 

– točkovanje za oceno stanovanjskih razmer;

 

 

– postopek oddaje službenih stanovanj.

 

 

2. člen

 

 

Službena stanovanja so po tem pravilniku stanovanja v lasti Občine Trebnje, namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadra zaposlenega v občinski upravi, javnih zavodih in javnih podjetjih katerih ustanovitelj je Občina Trebnje.

 

 

3. člen

 

 

Službena stanovanja oddaja v najem Občina Trebnje za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, naštetih v 2. členu tega pravilnika.

 

 

II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ

 

 

4. člen

 

 

Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:

 

 

 
I. Pomembnost delovnega mesta                                     točke
1. direktor, ravnatelj, predstojnik, občinski
funkcionar                                                           35
2. pomočnik ravnatelja, vodja oddelka ali
službe, višji upravni delavec s posebnimi pooblastili                30
3. profesor, doktor znanosti, strokovni delavec,
učitelj, vzgojitelj, administrativni delavec                         25
II. Stopnja dejanske strokovne izobrazbe točke
1. VIII. stopnja – doktorat                                          25
2. VII/2 stopnja – magisterij in visoka izobrazba
s specializacijo                                                     20
3. VII/1 stopnja – visoka izobrazba                                  13
4. VI/2 stopnja – višja izobrazba s specializacijo                   11
5. VI/1 stopnja – višja izobrazba                                    10
6. V. stopnja – srednja izobrazba                                     8
7. manj kot V. stopnja                                                6
 

 

 

V primeru, da imata dva kandidata enako število točk, ima prednost kandidat:

 

 

– za katerega je pisno izkazana potreba javnega zavoda, javnega podjetja ali občinske uprave za kadrom z izobrazbo in znanji kot jih ima kandidat in ga javni zavod, javno podjetje oziroma občinska uprava nujno potrebuje;

 

 

– ki ima večje število ožjih družinskih članov.

 

 

III. STANOVANJSKI STANDARDI

 

 

5. člen

 

 

Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji standardi:

 

 

 
-----------------------------------------------------
     Število                   Stanovanjska
 družinskih članov              površina m2
-----------------------------------------------------
      1                            32
      2                            45
      3                            58
      4                            63
-----------------------------------------------------
 

 

 

Za vsakega nadaljnega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča za 5m2. Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalno površino, ki vklučuje: sobe, kuhinjo, kabinet, shrambo, WC, kopalnico, predsobo in balkon.

 

 

Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje ali manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normativu in prosilec s tem soglaša.

 

 

IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ

 

 

6. člen

 

 

Oddelek občinske uprave pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju besedila: pristojni oddelek občinske uprave) pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem, v primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja na podlagi sklepa župana.

 

 

Razpis se javno objavi na oglasni deski Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje. O razpisu se obvesti tudi javne zavode, javna podjetja in občinsko upravo, ki razpis obesijo na svojih oglasnih deskah.

 

 

7. člen

 

 

Razpis za dodelitev službenih stanovanj mora vsebovati:

 

 

– število in vrsta službenih stanovanj;

 

 

– upravičence do najema službenih stanovanj;

 

 

– rok, do katerega je treba vložiti prijave;

 

 

– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi;

 

 

– naslov, na katerega se pošlje prijava;

 

 

– način in rok objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.

 

 

8. člen

 

 

Prijavi na razpis je potrebno priložiti vsa zahtevana dokazila. Po preteku osemdnevnega roka, ko je bil prosilec pozvan na priložitev manjkajočih dokazil, se vloga zavrže kot nepopolna.

 

 

9. člen

 

 

Pristojni oddelek občinske uprave pripravi na podlagi prispelih vlog predlog razdelitve službenih stanovanj ob upoštevanju osnov in meril iz 4. in 5. člena tega pravilnika, ki ga da v potrditev Občinskemu svetu občine Trebnje.

 

 

10. člen

 

 

Na podlagi potrditve predloga s strani občinskega sveta izda predstojnik oddelka sklepe o dodelitvi službenih stanovanj v najem in o tem obvesti vse prijavljene kandidate, kakor tudi kandidate, ki jim stanovanja niso dodeljena.

 

 

11. člen

 

 

Na sklep predstojnika pristojnega oddelka je možno vložiti pritožbo županu Občine Trebnje v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa.

 

 

12. člen

 

 

Na podlagi pravnomočnega sklepa o oddaji službenega stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.

 

 

13. člen

 

 

Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo. Višina najemnine se oblikuje prosto, skladno z določbo stanovanjskega zakona in ustreznih podzakonskih predpisih ter sklepa občinskega sveta.

 

 

14. člen

 

 

Najemna pogodba se lahko odpove najemniku iz razlogov navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.

 

 

15. člen

 

 

Župan občine lahko izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez razpisa, v primeru kadrovskih težav pri upravičencih iz 2. člena tega pravilnika, kadar le-ti iz upravičenih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.

 

 

16. člen

 

 

Če upravičenci iz 2. člena nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem ali prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena.

 

 

V. KONČNE DOLOČBE

 

 

17. člen

 

 

Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.

 

 

18. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 362-15/96-10

Trebnje, dne 7. avgusta 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Trebnje

Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor