Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Občina Prevalje, Trg 2 a, 2391 Prevalje izdaja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in  razvoj kmetijstva in podeželja v občini Prevalje za programsko obdobje 2007 – 2013 (v nadaljevanju: pravilnik), objavljenega v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 31, z dne 27.11. 2007  in Odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2008 (UGSO, št. 3/2008, 10/2008), objavlja

 
 

 

 
 

JAVNI RAZPIS

 
 

ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI PREVALJE  V LETU 2008

 
 

 

 
 

I.          NAZIV IN SEDEŽ:

 
 

Občina Prevalje, Trg 2 a, 2391 Prevalje

 
 

 

 
 

II.        OKVIRNA SKUPNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 19.000 eur

 
 

 

 
 

III.       PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 
 

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje  v letu 2008. Zahtevek za izplačilo dodeljenih občinskih sredstev mora biti dostavljen na občino najkasneje do 30.11.2008.

 
 

Sredstva se bodo v letu 2008 dodeljevala za naslednje ukrepe:

 
 

 

 
 

1.         POMOČI V SKLADU Z UREDBO ZA SKUPINSKE IZJEME

 
 

 

 
 

1.1       Naložba v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

 
 

 

 
 

1.1.1    Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:

 
 

 

 
 

Predmet pomoči:

 
 

-         naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc;

 
 

-         naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;

 
 

-         nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo,

 
 

-         nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije;

 
 

-         prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov;

 
 

-         nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;

 
 

-         nakup in postavitev mrež proti toči.

 
 

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.

 
 

1.1.2    Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:

 
 

Predmet pomoči:

 
 

-         naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in odbor za rejo gojene divjadi;

 
 

-         naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetijah) na kmetijskih gospodarstvih.

 
 

Upravičenci:

 
 

Nosilci kmetijskih gospodarstev.

 
 

Splošni pogoji upravičenosti:

 
 

-         izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;

 
 

-         ponudbo oz. predračun za nameravano investicijo;

 
 

-         pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

 
 

-         gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,

 
 

-         mnenje o upravičenosti ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

 
 

-         naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti;

 
 

-         kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge;

 
 

-         po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

 
 

-         do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah.

 
 

Upravičeni stroški:

 
 

-         stroški posodobitev hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi,…);

 
 

-         stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke,…)

 
 

-         stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov  (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče);

 
 

-         stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;

 
 

-         stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oz. prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči,…);

 
 

-         stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo;

 
 

-         stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;

 
 

-         stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč,…);

 
 

-         stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo;

 
 

-         splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc,…).

 
 

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.

 
 

 

 
 

 

 
 

Podpore se ne dodelijo za:

 
 

davke, razne takse in režijske stroške, stroške zavarovanja, stroške za refinanciranje obresti, že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, investicije povezane z drenažiranjem  kmetijskih zemljišč, drenažna dela ali oprema za namaknaje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %, nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, nakup enoletnih rastlin, investicije v naložbe trgovine, investicije, ki se izvajajo izven območja občine, investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU, nakup proizvodnih pravic.

 
 

Finančne določbe:

 
 

-         bruto intenzivnost pomoči:

 
 

·         do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;

 
 

·         do 40% upravičenih stroškov za ostala območja ;

 
 

Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v 22. členu  Uredbe 1698/2005);

 
 

Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oz. 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.

 
 

1.2.      Zagotavljanje tehnične podpore

 
 

Predmet podpore:

 
 

-         stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč,

 
 

-         stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.

 
 

Upravičenci:

 
 

1.       društva in združenja,

 
 

2.       registrirani izvajalci

 
 

Upravičeni stroški:

 
 

1.       Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije,…): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.

 
 

2.       Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

 
 

3.       Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroškov publikacije, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.

 
 

4.       Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

 
 

5.       Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom: stroški dela nadomestne delovne sile, stroški strojnih storitev.

 
 

 

 
 

Podpore se ne dodelijo:

 
 

za stroške za storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe.

 
 

Finančne določbe:

 
 

bruto intenzivnost pomoči: pomoč  je lahko do 100% upravičenih stroškov, pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

 
 

 

 
 

2.         POMOČI V SKLADU Z UREDBO ''DE MINIMIS''

 
 

2.1.      Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

 
 

Predmet podpore:

 
 

(1)    predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov),

 
 

(2)    neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,

 
 

(3)    neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,

 
 

(4)    turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike);

 
 

(5)    dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in s skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic.

 
 

(6)    pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;

 
 

(7)    storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodij in živalmi ter oddaja le teh v najem,

 
 

(8)    izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,

 
 

(9)    zbiranje in kompostiranje organskih snovi,

 
 

(10)aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.

 
 

Upravičenci:

 
 

Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.

 
 

Splošni pogoji upravičenosti:

 
 
 • izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
 
 
 • ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
 
 
 • pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
 
 
 • mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
 
 
 • gradbena dela morajo biti  izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
 
 
 • naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
 
 
 • upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 
 
 • fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta še ni registrirana;
 
 
 • dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
 
 

Upravičeni stroški:

 
 
 • gradbena in obrtniška dela;
 
 
 • stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
 
 
 • stroški ureditve objektov, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo
 
 
 • stroški promocije;
 
 
 • stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
 
 
 • splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.
 
 

Podpore se ne dodelijo za:

 
 

davke, razne takse in režijske stroške, stroške zavarovanja, stroške za refinanciranje obresti, za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, investicije, ki se izvajajo izven območja občine, investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. nakup proizvodnih pravic.

 
 

Finančne določbe:

 
 

-         bruto intenzivnost pomoči:

 
 

·         do 50% upravičenih stroškov.

 
 

Skupna pomoč »de minimis », dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremu koli obdobju treh proračunskih let.

 
 

2.2.      Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev

 
 

Predmet podpore:

 
 

Financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.

 
 

Upravičenci:

 
 

Subjekti, ki so registrirani za opravljanje  dejavnosti tovornega transporta.

 
 

Splošni pogoji upravičenosti:

 
 
 • upravičenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti transporta;
 
 
 • zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
 
 

Upravičeni stroški:

 
 

stroški transporta na odročnih območjih

 
 

Podpore se ne dodelijo za:

 
 
 • financiranje prevoza na rednih, lažje dostopnih progah
 
 

Finančne določbe

 
 

Bruto intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta;

 
 

Občina bo območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.

 
 

Skupna pomoč » de minimis », dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

 
 

Namen in cilji ukrepa:

 
 

Pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine

 
 

Ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih in  zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.

 
 

Naselja v občini, ki so upravičena do podpore:

 
 

Belšak, Breznica, Dolga brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Na Fari, Poljana, Pri postaji, Prisoje, Stare sledi, Stražišče, Suhi vrh, Šentanel, Zagrad

 
 

 

 
 

IV.       ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

 
 

Osnovne podatke o prosilcu ( ime, naziv, sedež), KMG.MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev, namen  vloge, izjavo o točnosti navedenih podatkov, izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od dajalca pomoči oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo, druge zahtevane priloge skladno z razpisno dokumentacijo.

 
 

 

 
 

V.         OBRAVNAVANJE VLOG:

 
 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

 
 

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na podlagi mnenja komisije tajnik občinske uprave. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.

 
 

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

 
 

Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.

 
 

 

 
 

VI.       ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

 
 

Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno torka,  15. julija 2008, do 12. ure.

 
 

 

 
 

VII.      DATUM ODPIRANJA VLOG: 16.7. 2008

 
 

 

 
 

VIII.     MESTO ODDAJE VLOGE

 
 

Vloge pošljejo prijavitelji do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: OBČINA PREVALJE, Trg 2/a, 2391 PREVALJE.

 
 

Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj –javni razpis – kmetijstvo«.

 
 

Vse potrebne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri Sabini Ranc, tel. 82 46 129 ali po e-pošti: sabina.ranc@prevalje.si

 
 

 

 
 

Številka: 331-0003/2008-07

 
 

Datum:   4.6. 2008

 
 

 

 
 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matic Tasič, l.r.

 

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor