Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi  določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007- uradno prečiščeno besedilo,  (23/2007 - popr., 41/2007 - popr.) in 57/2012),  38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/2006, 127/2006,  8/2007, 51/2008, 5/2009 in 6/2012)  in 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, štev. 12/04, 18/07 in MUV štev. 13/08) je Občinski svet Občine Kungota na   19.  redni seji dne  28. 3. 2018,  sprejel 

 

 

S K L E P

o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini

na domu v Občini Kungota za leto 2018

 

 

1. člen

 

Občinski svet občine Kungota soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Pesnica v višini  20,12 EUR na efektivno uro opravljene storitve.

 

Cena storitve iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnika 4,80 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini  15,32 EUR pa je subvencija Občine Kungota.

 

2. člen

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v občini Kungota (Medobčinski uradni vestnik,  št. 35/2017).

 

3. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji  dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

 

 

 

Štev.:12200-2/2018             

Datum : 29. 3. 2018

 

                                                                                                                            Župan

                                                                                                                    Občine Kungota   

                                                                                                                       Igor Stropnik                                               

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor