Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

OBČINA PREVALJE

Trg 2a

PREVALJE

 

Številka: 032-0002/2010-19

Datum: 12.06.2014

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr., 34/07, 15/10, 12/2013 (I), 12/2013 (II))  in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 1/08, 5/11)

 

SKLICUJEM

 

27. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v četrtek, 19. junija 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

z naslednjim predlogom

 

DNEVNEGA REDA:

 

1) Ugotovitev sklepčnosti.

 

2) Potrditev dnevnega reda 27. redne seje.

 

3) Pregled in potrditev zapisnika 26. redne in 12. dopisne seje.

 

4) Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2014. (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

 

5) Predlog Odloka o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Črnec – hitri postopek in Predlog programa opremljanja za območje Črnec. (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

6) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Prevalje – hitri postopek. (gradivo)

 

7) Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Koroške. (gradivo)

 

8) Poslovno poročilo Javnega podjetja KOCEROD d.o.o. (gradivo)

 

9) Poslovno poročilo Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o. za leto 2013. (gradivo)

 

10) Predlog spremembe cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov. (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

11) Predlogi OŠ Franja Goloba Prevalje:

a) Oblikovanje oddelkov v Enoti Vrtec Prevalje v  šolskem letu 2014/2015. (gradivo 1, 2, 3)

b) Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ Prevalje in Enoti Vrtec Prevalje v šolskem letu 2014/2015. (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

 

12) Izvajanje socialno varstvena storitev pomoč na domu kot socialna oskrba na domu - predlog za prenos izvajalca dejavnosti. (gradivo 1, 2)

 

13) Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: (gradivo)

a) Razrešitev članice Občinske volilne komisije in imenovanje novega člana Občinske volilne komisije.

b) Imenovanje predstavnika ustanoviteljic v svet zavoda Koroške lekarne.

 

14) Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Prevalje za volilno leto 2014. (gradivo)

 

15) Premoženjskopravne zadeve. (gradivo)

 

16) Pobude in vprašanja. (gradivo 1, 2, 3)

 

17) Razno.

 

 

ŽUPAN

 

dr. Matija TASIČ, l.r

 

 

 

Vabljeni:

- člani občinskega sveta,

- mag. Jelka Klemenc, vodja Medobčinskega inšpektorata Koroške, k točki 7

- mag. Ivan Plevnik, direktor KOCEROD d.o.o., k točki 8,

- Štefan Šumah, direktor JKP Log d.o.o., k točkama 9 in 10,

- Mira Hancman, ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje, k točki 11,

- Sonja Tiršek, direktorica CSD Ravne na Koroškem, k točki 12,

- Stanka Vauh, direktorica Doma starejših Na Fari, k točki 12,

- občinska uprava,

- nadzorni odbor občine,

- sveti KS,

- novinarji

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor