Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95, 9/96 - odl. US, 39/96, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 100/00 - odl. US, 51/02) in 17. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02) je Občinski svet občine Rogašovci na 3. redni seji dne 7. 3. 2003 sprejel

 

 

S P R E M E M B E    I N    D O P O L N I T V E    S T A T U T A

 

 

Občine Rogašovci

 

 

1. člen

 

 

Statut Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02) se spremeni tako, da se na koncu drugega stavka 2. člena črta besedilo “statutom ožjega dela občine” in se nadomesti z novimi besedami “odlokom o prenosu nalog na krajevne skupnosti.”

 

 

2. člen

 

 

V drugem odstavku 17. člena se v deveti alinei za besedo “komisij” postavi vejica in doda beseda “svetov”.

 

 

3. člen

 

 

60. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

“Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na njene prebivalce.

 

 

Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev in opravlja naloge, ki jih na njene organe z odlokom prenese občinski svet.

 

 

Krajevna skupnost upravlja in razpolaga s svojo lastnino.

 

 

Po tem statutu se na krajevne skupnosti lahko prenesejo v izvajanje naloge, ki se nanašajo na:

 

 

– lokalne javne službe,

 

 

– vzdrževanje krajevnih in drugih javnih površin,

 

 

– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva,

 

 

– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.

 

 

Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje ožjim delom občine, določijo z odlokom, ki ga občinski svet sprejme v roku 6 mesecev po uveljavitvi dopolnitev tega statuta.

 

 

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 

 

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture in na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

 

 

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov za dela,

 

 

– s področja gospodarskih javnih služb,

 

 

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

 

 

– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja ter pri tem sodelujejo,

 

 

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti...),

 

 

– predlagajo programe javnih del,

 

 

– sodelujejo in dajejo mnenja pri javni razgrnitvi prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

 

 

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo organu občine,

 

 

– seznanjajo pristojni občinski organ s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

 

 

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev.

 

 

Svet krajevne skupnosti ureja svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi dopolnitev tega statuta oziroma po svojem konstituiranju.

 

 

K poslovniku mora dati soglasje občinski svet.”

 

 

4. člen

 

 

V drugem stavku prvega odstavka 61. člena se črtajo besede “s svojim statutom” in se nadomestijo z novim besedami “ z odlokom o prenosu nalog na krajevno skupnost.”

 

 

5. člen

 

 

V 63. členu se za petim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

 

 

“Pri odločanju sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo tudi določila drugega odstavka 22. člena statuta.”

 

 

Zadnji odstavek pa se spremeni tako, da se glasi:

 

 

“Do sprejetja poslovnika sveta krajevne skupnosti se za delovanje sveta krajevne skupnosti smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.”

 

 

6. člen

 

 

V prvem odstavku 64. člena se črtajo besede “statutom ožjega dela” in se nadomestijo z novimi besedami “odlokom o prenosu izvajanja nalog na krajevne skupnosti.”

 

 

7. člen

 

 

Na koncu drugega odstavka 67. člena se za besedo “odlokom” dodajo besede “o prenosu izvajanja nalog na krajevne skupnosti.”

 

 

8. člen

 

 

V prvem stavku 100. člena se črtajo besede “z dvetretjinsko večino vseh svetnikov” in se nadomestijo z besedami “o proračunu občine.”

 

 

9. člen

 

 

V 134. členu se črta zadnji odstavek.

 

 

10. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 015 02-1/2003

 

 

Rogašovci, dne 7. marca 2003.

 

 

Župan

Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor