Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB – Uradni list RS, št. 100/05) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. seji dne 7. 2. 2006 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje.

 

 

2. člen

 

 

Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov se izvede na podlagi letnega programa za mladinsko dejavnost, javnega razpisa ter zagotovljene višine proračunskih sredstev.

 

 

3. člen

 

 

Opredelitev pojmov po tem pravilniku:

 

 

– mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.),

 

 

– mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.),

 

 

– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov so neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela).

 

 

4. člen

 

 

Predmet tega pravilnika je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in projektov, ki:

 

 

– vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,

 

 

– vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,

 

 

– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,

 

 

– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,

 

 

– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,

 

 

– vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc,

 

 

– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,

 

 

– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,

 

 

– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.

 

 

Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi in projekti, ki imajo naravo:

 

 

– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,

 

 

– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

 

 

– investicij ali nakupa opreme,

 

 

– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti,

 

 

– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.

 

 

5. člen

 

 

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim predvsem mladim med 15. in 29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.

 

 

6. člen

 

 

Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 

– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje;

 

 

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;

 

 

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29 let);

 

 

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;

 

 

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

 

 

II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

 

 

7. člen

 

 

Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Trebnje.

 

 

Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna. Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje mladinskih dejavnosti in sprejetega letnega programa za mladinsko dejavnost.

 

 

8. člen

 

 

Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ občinske uprave, vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom pa opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavi jo iz strokovnih delavcev občinske uprave, članov odbora za družbene dejavnosti in predstavnikov mladih. Če so člani komisije iz vrst izvajalcev, se morajo pri odločanju o prijavljenem programu oziroma projektu izločiti iz glasovanja.

 

 

9. člen

 

 

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

 

 

– navedbo naročnika (naziv, sedež);

 

 

– predmet javnega razpisa;

 

 

– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;

 

 

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi mladinski programi in projekti;

 

 

– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;

 

 

– merila in kriterije za vrednotenje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov;

 

 

– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;

 

 

– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;

 

 

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;

 

 

– način dostave vlog;

 

 

– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.

 

 

10. člen

 

 

Izvajalec, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 5 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.

 

 

11. člen

 

 

Mladinski programi in projekti ter stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov se vrednotijo na podlagi meril iz tega pravilnika.

 

 

12. člen

 

 

Občinska uprava Občine Trebnje izda odločbe o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov na podlagi predloga komisije.

 

 

13. člen

 

 

V 8 dneh od prejema odločbe izvajalci lahko vložijo pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb se z izvajalci mladinskih programov in projektov sklene pogodbe o sofinanciranju.

 

 

Obvezne sestavine pogodbe so:

 

 

– podatki o izvajalcu;

 

 

– vsebina in obseg programov in projektov;

 

 

– čas realizacije programov in projektov;

 

 

– višina dodeljenih sredstev;

 

 

– način nadzora nad namensko porabo sredstev;

 

 

– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi, ter druge medsebojne pravice in obveznosti.

 

 

III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE

 

 

14. člen

 

 

Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov upoštevala naslednja merila in kriterije:

 

 

1. preglednost

 

 

– cilji in namen mladinskih programov in projektov niso razvidni – 0 točk,

 

 

– cilji in namen mladinskih programov in projektov so jasno razvidni – 5 točk.

 

 

2. število vključenih članov v mladinskih programih in projektih

 

 

– 1–5 aktivnih članov oziroma nosilcev – 2 točki,

 

 

– 6–10 aktivnih članov oziroma nosilcev – 3 točke,

 

 

– 11–15 aktivnih članov oziroma nosilcev – 4 točke,

 

 

– nad 16 aktivnih članov oziroma nosilcev – 5 točk.

 

 

3. delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov

 

 

– od 51 do 70% – 1 točka,

 

 

– od 71 do 90% – 3 točke,

 

 

– nad 90% – 5 točk.

 

 

4. ciljna populacija

 

 

– programi in projekti ne vključujejo mladih z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolskih osipnkov, ter družbeno izločene invalidne mladine – 0 točk.

 

 

– programi in projekti vključujejo tudi mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike ter družbeno izločeno invalidno mladino – 5 točk.

 

 

5. dostopnost

 

 

– programi in projekti so dostopni za mlade z ožjega območja Občine Trebnje – 2 točki,

 

 

– programi in projekti so dostopni za mlade iz celotne občine iz Občine Trebnje – 5 točk.

 

 

6. ekonomičnost

 

 

– realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo ni jasna – 0 točk,

 

 

– realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo je pregledna in jasna – 5 točk.

 

 

7. primerljivost

 

 

– stroški programa glede na število udeležencev s stroški sorodnih programov so bistveno višji od stroškov sorodnih programov – 0 točk,

 

 

– stroški programa glede na število udeležencev s stroški sorodnih programov so primerljivi s stroški sorodnih programov – 5 točk.

 

 

15. člen

 

 

Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk, se posamezen program oziroma projekt sofinancira največ do 50% ocenjene vrednosti programa.

 

 

16. člen

 

 

Komisija bo za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov vrednotila le tiste vloge izvajalcev, iz katerih izhaja, da je njihova dejavnost izključno izvajanje programov in projektov za mlade in so širšega pomena za vzpodbujanje razvoja mladinske dejavnosti v Občini Trebnje. Upoštevani bodo naslednji splošna kriteriji:

 

 

– število članov izvajalca,

 

 

– število izvedenih mladinskih programov oziroma projektov,

 

 

– višina dodeljenih točk posameznemu izvajalcu za izvedbo mladinskih programov in projektov.

 

 

Višina sredstev v ta namen po gornjih kriterijih ne sme presegati 50% primerljivih dejanskih stroškov delovanja izvajanja mladinskih programov in projektov v preteklem letu. Višino sredstev v ta namen se opredeli z letnim programom za mladinske dejavnosti.

 

 

IV. KONČNE DOLOČBE

 

 

17. člen

 

 

Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega pravilnika.

 

 

18. člen

 

 

O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:

 

 

– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o izvedbi mladinskih programov in projektov,

 

 

– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.

 

 

Občinska uprava ali pristojni organ občine lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.

 

 

19. člen

 

 

Izvajalci mladinskih programov in projektov so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.

 

 

Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.

 

 

20. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 605-00001/2006

 

 

Trebnje, dne 7. februarja 2006

 

 

Župan

Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor