Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2 s spr.), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 76/08, 108/09), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na svoji 21. redni seji dne 13.11.2013 sprejel

ODLOK

O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI GORJE

 

I.  Splošne določbe

1. člen

Odlok o javnem redu in miru v Občini Gorje določa pravila, katerih namen je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva in varovanja pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznikov in ovirajo izvrševanje pravic ljudi, državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in se nanašajo na naslednja področja:

·      varovanje javnega reda in miru na javnih površinah in v zasebnih prostorih,

·      varovanje premoženja,

·      varovanje zdravja in čistoče ter varovanje okolja,

·      obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali.

Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.

2. člen

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju Občine Gorje, je dolžan uravnavati svoje življenje in delo tako, da se ne moti, vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da se ne ogroža zdravja ljudi ali premoženja, da spoštuje javno moralo in da se ne opuščajo ali opravljajo dejanja, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.

3. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov. Za prekrške, storjene po tem odloku, ki jih storijo otroci ali mladoletniki, se uporabljajo določila Zakona o prekrških. Opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva nastopi zlasti tedaj, ko starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki omogočijo, dopustijo ali dovolijo, da otrok ali mladoletnik ravna v nasprotju z določbami tega odloka.

 

4. člen

Za javne površine se po tem odloku štejejo površine, katere lahko uporabljajo pod enakimi pogoji vsi in imajo naslednji pomen:

·      javne površine so: javni parki, drevoredi, nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih cestah in poteh, javnih športnih površinah, pokopališčih in spomenikih, posamezne skupine dreves, pomembnih za naravno okolje, otroška igrišča na javnih zelenih površinah, parkovno urejeni gozdovi in parkovno urejene vodne brežine ter druge zelene površine določene s predpisi občine:

·      utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti, javne športne površine na javnih utrjenih površinah, trgi in tržnice, otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene javne površine določene s predpisi občine.  

II.  Varovanje javnega reda in miru

5. člen

Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.

6. člen

Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:

1.   Dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem prostoru, kjer je lahko ogrožena njegova varnost;

2.   Zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno;

3.   Vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s prodajo predmetov ali storitev;

4.   Odlagati les, kosovne in gradbene odpadke ali katerikoli drugi material trajnega značaja na javne površine;

5.   Prenočevati po tržnicah, senikih, parkih in avtobusnih postajah, v zapuščenih vozilih, v prostorih večstanovanjskih objektov, ki za to niso namenjeni in drugih za to neprimernih prostorih;

6.   Od ponedeljka do sobote, od 22.00 do 06.00 ure zjutraj ter ob nedeljah in praznikih uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa; Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah), kot tudi za pripravo krme za domače živali in obdelavo kmetijskih površin.

7.   Imeti plevel in nepokošeno travo, ki semeni, v naselju na vidnih mestih ob javnih površinah;

8.   Zanemarjati red in čistočo v okolici stanovanjske ali druge zgradbe tako, da moti okolico, kvari zunanji videz kraja ali ogroža zdravje ljudi;

9.   Postavljati šotore, bivalnike, avtodome in avtomobilske prikolice za bivanja ali kako drugače prenočevati ali bivati na javnih prometnih površinah in javnih zelenih površinah;

10. Deponirati drva ali druge podobne predmete ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da se ovira javni prehod;

11. Prevračati, prestavljati ali onesnažiti klopi, ograje in druge naprave in opremo na javnih površinah ali ob javnih poteh.

7. člen

Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi veljavnega zakona o javnih zbiranjih. Organizator javne prireditve ali javnega shoda (v nadaljevanju: prireditve) na območju Občine Gorje je dolžan o vsaki prireditvi obvestiti občinsko upravo Občine Gorje najkasneje 8 dni pred prireditvijo. Obvestilo o prireditvi ne izključuje vloge za dovoljenje ali prijave prireditve pri pristojnem organu.

8. člen

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator. Organizator je dolžan:

1.   Poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru;

2.   Zagotoviti, da v času trajanja prireditve niso presežene dovoljene ravni hrupa;

3.   Poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter ustreznimi sanitarijami;

4.   Poskrbeti, da lahko obiskovalci javnega shoda oziroma prireditve parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu;

5.   Zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o priglasitvi prireditve;

6.   V roku 24 ur po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo;

7.   Zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni organ.

III.  Varovanje ljudi in premoženja

9. člen

Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža, poškoduje ali onemogoča nemoteno uporabo premoženja občine ali premoženja, ki predstavlja javno dobro.

10. člen

Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:

1.   Saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete ali material na način, da povzročajo škodo na javni komunalni infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali motijo njihovo uporabo, poškodovati drevje, grmičevje ali cvetje na javnih površinah;

2.   S fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli poškodujejo vegetacijo na javnem zemljišču in škodujejo zdravju ljudi in živali, kadar se le-ti nanašajo na rastline, rastlinske proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi vključno s pleveli;

3.   Uporabljati javne zelene površine za pridelavo kmetijskih pridelkov, razen v primerih, ko je to predvideno s prostorskimi akti in na podlagi izdanega dovoljenja lastnika;

4.   V bivalnem in naravnem okolju netiti in prenašati ogenj ter sežigati materiale, ki povzročajo motenje okolice ali obremenjevanje okolja;

5.   Voziti z vozili po zelenicah, cvetličnih gredah, otroških in ostalih igriščih in pokopališčih;

6.   Imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi;

7.   Opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti;

8.   Opustiti namestitev, zanemarjati vzdrževanje ali ne odstraniti pravočasno varnostnih naprav in potrebnih znakov pri gradnji ali popravilu stavbe ali drugega gradbenega objekta;

9.   Opustiti popravilo ali ne odstraniti predmeta ali naprave, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali kvari zunanji videz kraja;

10. Prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam hiš in robnikom,  izložbam ali na druge kraje, kjer se lahko povzroči škodo ali ovira promet;

11. Metati kamenje ali druge predmete, streljati z zračno puško, s fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja.

IV.  Varovanje zdravja in čistoče ter varovanje okolja

 

11. člen

Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:

1.   Metati, puščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje, npr. v potoke, hudournike, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za to določeni ali da s tem onesnažuje okolico ali moti okolico. Za prekršek je odgovoren tudi lastnik zemljišča, ki dovoli ali dopusti odlaganje predmetov, snovi in odpadkov na svoja zemljišča;

2.   Na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih zanemariti red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica in ogroža zdravje ljudi;

3.   Speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino;

4.   Prati in popravljati vozila na javnih površinah;

5.   Metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije in ostale odpadke na javne površine;

6.   Iztepati, izlivati ali metati z objektov karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi;

7.   Prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine, v naravno okolje ali mesta, ki niso za to določena;

8.   Prevažati ali prenašati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih posodah in s tem povzročati smrad;

9.   Kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije.

12. člen

Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo ustrezalo prvotnemu stanju.

Odgovornost izvajalca traja tudi po izvedeni sanaciji, če se zaradi opravljenega posega, kasneje stanje spremeni in ne ustreza več prvotnemu stanju (posedanje, nekvalitetni materiali ali izvedba).

13. člen

Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb so dolžni:

1.   Poskrbeti, da so te nepremičnine in zemljišča vzdrževana in urejena;

2.   Odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in jih s tem onesnažujejo ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja.

14. člen

Neuporabnih in neregistriranih motornih vozil in njihovih delov, ki ovirajo ali motijo okolico ni dovoljeno puščati na javnih prometnih površinah in javnih zelenih površinah ter na zasebnih površinah, vidnih z javnih površin.

V.  Obveznosti lastnikov in vodnikov živali

15. člen

Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, javne prireditve, ki jim niso namenjene in v javne prostore. Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr. slepim osebam).

16. člen

Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali. O najdbi zapuščene živali (mačke, psa) se obvešča pristojno Zavetišče za zapuščene živali ter pristojni organ občine o najdenih zapuščenih živalih. V primeru, ko se ugotovi lastnika zapuščene domače živali, se mu naloži plačilo oskrbe in namestitve zapuščene živali v višini dejanskih stroškov, ki jih je imela veterinarska postaja ali pooblaščeno zavetišče.

17. člen

Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor in vrečko za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Lastnik oziroma vodnik psa je v urbanem okolju dolžan iztrebke počistiti v vrečko, ki jo doma odloži v zabojnik za ostale odpadke.

VI.  Nadzor

18. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni občinski inšpektor in občinski redar. Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka ima pravico in dolžnost, da odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

Občinski redar ukrepa v skladu s pristojnostmi določenimi z zakonodajo.

VII.  Kazenske določbe

19. člen

Z globo 120,00 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8.,9. in 10. člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točko 11. člena in v nasprotju z 12., 13., 14., 15., 16. in 17. členom tega odloka.

Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točko 11. člena in v nasprotju z 12., 13., 14., 15., 16. in 17. členom tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 250,00 EUR.

20. člen

Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke 11. člena tega odloka.

Z globo 1500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke 11. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 500,00 EUR.

VIII.  Prehodna in končna določba

21. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-2/2013-4

Datum: 13.11.2013

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor