Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13) in 57. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 2/07, 6/13, 1/15) ter na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet Občine Velike Lašče na 22. redni seji dne 17. aprila 2018 sprejel

 

 

S  K  L  E  P

o imenovanju Občinske volilne komisije  Občine Velike Lašče

 

1.

 

V Občinsko volilno komisijo Občine Velike Lašče se imenujejo:

 

za predsednico:

Natja Lavrič, Dvorska vas 14a, 1315 Velike Lašče;

za namestnico predsednice:      

Petra Košir, Mala Slevica 53, 1315 Velike Lašče;

 

za članico:                               

Dušica Rupar, Poznikovo 11, 1315 Velike Lašče;

za namestnico članice:              

Majda Novak, Hlebče 5, 1315 Velike Lašče;

 

za članico:                               

Urša Modic, Male Lašče 7, 1315 Velike Lašče;

za namestnika članice:  

Klemen Pečnik, Podlog 5, 1315 Velike Lašče;

 

za članico                                

Magda Petrič, Veliki Osolnik 12, 1314 Rob;

za namestnico članice               

Anamarija Rigler, Trubarjeva c. 57, 1315 Velike Lašče.  

 

2.

 

Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in začne veljati  osmi dan po objavi.

 

 

 

Številka: 0301-0012/2018-1

Velike Lašče, dne  17. aprila 2018

 

 

                                                                       Župan Občine Velike Lašče

                                                                       Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor