Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 94/09 - Odl. US: U-I-278/07-17 in 04/10), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/07) in 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/07, 5/08) je občinski svet občine Cirkulane na 6. redni seji, dne 21.4.2011 sprejel

LETNI PROGRAM

KULTURE V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2011

 

1.

Letni program kulture v občini Cirkulane opredeljuje redno dejavnost in programe, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen teh sredstev.

 

2.

V proračunu občine Cirkulane za leto 2011 so sredstva za kulturo opredeljena v proračunski postavki 1803 – Programi v kulturi:

Zap.

št.

N A M E N

Postavka v proračunu 2011

ZNESEK V EUR

1

Knjižničarstvo in založništvo

18039001

17.100

2

Ljubiteljska kultura:

- dotacije kulturnim društvom

- Sklad RS za ljubiteljsko kulturo

18039003

 

180302

 

180303

 

 

12.500

 

2.300

3

Mediji in avdiovizualna kultura

18039004

6.750

SKUPAJ

38.650

 

Sredstva iz zgornje tabele so namenjena:

-        Sofinanciranju kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,

-        Sofinanciranju javnih zavodov,

-        Sofinanciranju kulturnih programov in prireditev občinskega pomena.

 

3.

Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in programov imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje, zapisane v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/07 – povezava do pravilnika).

 

4.

Iz sredstev za kulturo (iz tč. 2 Letnega programa kulture) se bodo sofinancirale naslednje kulturne vsebine:

-        Delovanje pevskih zborov

-        Delovanje instrumentalne dejavnosti (tamburanje)

-        Delovanje folklorne dejavnosti

-        Delovanje gledališke dejavnosti

-        Organizacija ali prisotnost na prireditvah občinskega pomena

-        Knjižnična dejavnost

-        Mediji in avdiovizualna kultura

-        Območna enota javnega sklada

 

5.

Delitev sredstev se bo izvajala na naslednji način:

-        Delitev sredstev za sofinanciranje redne ljubiteljske dejavnosti (Ljubiteljska kultura) se bo izvedla preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane za leto 2011.

-        Ostala sredstva se izplačujejo neposredno na podlagi predloženih programov in pogodb oziroma jih izvaja občina neposredno preko dodatnih javnih naročil.

 

6.

Program, ki ni zajet v Letnem programu kulture občine Cirkulane se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina sofinancira projekt na podlagi odobritve župana v skladu z drugim odstavkom 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

 

7.

Letni program kulture začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu. Letni program kulture se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4101-1/2011k

Datum: 21.4.2011

Občina Cirkulane

Župan Janez Jurgec

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor