Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 46. člen Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) ter po predhodnem soglasij ministra za okolje in prostor št. 35023-1/2017/8-10921-05 z dne 9.10.2017 in št. 35023-1/2017/12-10921-05 z dne 6.4.2018, je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 09. 05. 2018 sprejel

 

SKLEP

O PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - SPREMEMBE ŠT. 7 ZA PROSTORSKO UREDITEV SKUPNEGA POMENA (KRIŽIŠČE V LAHOVČAH) (KRAJŠE: SD OPN 07)

 

1. člen

(uvodne določbe)

(1) S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14; Uradni list RS, št. 62/2016; Uradni vestnik slovenskih občin, št. 11/2017 in 48/2017; v nadaljevanju: OPN).

(2) SD OPN 07 obsega potrebne spremembe za preureditev križišča v Lahovčah.

(3) V skladu z 42. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) je za potrebe preureditve križišča glavne in lokalne ceste v Lahovčah sklenjen dogovor med Ministrstvom za okolje in prostor (številka: 35023-1/2017/4) in Občino Cerklje na Gorenjskem (številka: 371-50/2016-04), z dne 14.4.2017.

 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Veljavni OPN načrtovanih prostorskih ureditev ne dopušča, zato je treba spremeniti spremembo namensko rabo prostora, meje enot urejanja prostora in podrobnejše prostorske izvedbene pogoje izvedbenega dela OPN.

(2) Preureditev križišča »Lahovče« je potrebna zaradi prometnih in varnostnih razlogov. Prometna obremenitev glavne ceste G2-104 se je v zadnjih letih zelo povečala (leta 2015 je PLDP na tem odseku znašal 9650 vozil). Posledično je prehod preko glavne ceste ali vključevanje v prometne tokove na glavni cesti zelo nevarno in zahtevno, zaradi česar se je zgodilo že več prometnih nesreč.

 

3. člen

(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo)

(1) Območje SD OPN 07 zajema preureditev obstoječega križišča »Lahovče« na glavni cesti G2-104, odsek 1137, v km 1.740 (Sp. Brnik – Moste) s cesto LC 039730 Zalog – Lahovče.

(2) Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo izključno na izvedbeni del OPN.

(3) Spremembe se nanašajo na spremembo osnovne namenske rabe prostora izključno za potrebe preureditve zgoraj omenjenega križišča.

(4) Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvaja v skladu s 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

(5) Ker gre v postopku sprememb in dopolnitev OPN za križanje državne glavne in lokalne ceste v Lahovčah, se ureditev šteje za ureditev skupnega lokalnega in državnega pomena, ki jo lahko pripravljavec v skladu z 42. členom ZUPUDPP načrtuje z občinskim prostorskim načrtom kot prostorsko ureditev skupnega pomena.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Idejna rešitev in morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.

 

5. člen

(rok za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)

(1) Okvirni roki za pripravo SD OPN 07 so:

 

ID

FAZA

Rok

1

Izdelava osnutka SD OPN 07

15 dni po sprejemu sklepa in izdelavi strokovnih podlag, idejne rešitve in utemeljitev

2

Priprava gradiva za objavo SD OPN 07 na portalu ministrstva pristojnega za prostor

3 dni po potrditvi osnutka SD OPN 07 s strani Občine

3

Pridobitev prvih mnenj in odločbe ministrstva pristojnega za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

v skladu z zakonsko predpisanimi roki

4

Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 07 in priprava gradiva za prvo obravnavo na Občinskem svetu

15 dni po uskladitvi s prvimi mnenji nosilcev urejanja prostora

5

Prva obravnava odloka s SD OPN 07 na občinskem svetu

na prvi sklicani seji občinskega sveta

6

Priprava gradiva za javno razgrnitev SD OPN 07  

5 dni po prvi obravnavi na Občinskem svetu

7

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 07

30 dni

8

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave

10 dni po zaključku javne razgrnitve

9

Izdelava predloga na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti ter priprava gradiva za objavo predloga SD OPN 07 na portalu Ministrstva pristojnega za prostor

10 dni po sprejemu stališč do pripomb

10

Priprava usklajenega predloga SD OPN 07

15 dni po uskladitvi z drugimi mnenji nosilcev urejanja prostora

11

Druga obravnava in sprejem odloka SD OPN 07 na Občinskem svetu

na prvi sklicani seji občinskega sveta

 

(2) Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN so:

1.   Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

2.   Za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

3.   Za področje upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;

4.   Za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;

5.   Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

6.   Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

7.   Za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

8.   Za področje pomorskega in zračnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

9.   Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

10. Za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;

11. Za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

12. ELES D.O.O., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;

13. Za področje oskrbe z električno energijo: ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;

14. ELEKTRO LJUBLJANA D.D., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;

15. Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana;

16. Za področje oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda: KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;

17. Za področje ravnanja z odpadki: SNAGA d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana;

18. Za področje občinskih cest: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

(2) V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o varstvu okolja, se osnutek prostorskega akta pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

(3) Če se v postopku priprave SD OPN 07 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova mnenja pridobijo v postopku.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem)

(1) Finančna sredstva za pripravo strokovnih gradiv ter priprave prostorskega akta in postopka nosi Občina Cerklje na Gorenjskem.

 

8. člen

(objava in začetek veljavnosti sklepa)

(1) Sklep se objavi na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem ter v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem, - spremembe št. 7 (krajše: SD OPN 07), št. 350-5/2017-10 z dne 12.10.2017, ki je bil objavljen Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 48/2017.

 

Številka: 350-05/2017-20

Datum: 9.5.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor