Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 3., 5. in 16. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in 17. čl. Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, št. 12/2004, 18/2007 in MUV, št. 13/2008) je Občinski svet Občine Kungota na svoji 17. redni seji, dne 13. novembra 2013 sprejel

S K L E P

o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne

občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

v Občini Kungota za leto 2013

1. člen

Občinski svet Občine Kungota sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kungota za leto 2013.

2. člen

Občinski svet Občine Kungota potrdi cene oskrbe s pitno vodo ter subvencijo dela omrežnine.

3. člen

Cena vodarine znaša 0,9204 EUR/m³, brez DDV.

4. člen

Potrdi se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo, glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera, v skladu s spodnjo preglednico:

 

PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

€/na mesec

DN < / =20

1

9,46

20 < DN < 40

3

28,39

40 < / = DN < 50

10

94,65

50 < / = DN < 65

15

141,97

65 < / = DN < 80

30

283,95

80 < / = DN < 100

50

473,24

100 < / = DN < 150

100

946,49

150 < / = DN

200

1.892,97

 

5. člen

Subvencionira se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo in se ne zaračunava uporabnikom, glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera, v skladu s spodnjo preglednico:

 

PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

€/na mesec

DN < / =20

1

1,96

20 < DN < 40

3

5,68

40 < / = DN < 50

10

19,59

50 < / = DN < 65

15

29,38

65 < / = DN < 80

30

58,78

80 < / = DN < 100

50

97,96

100 < / = DN < 150

100

195,92

150 < / = DN

200

391,84

 

6. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.

 

Številka: 355-4/2013

Datum: 14. november 2013

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor