Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) je Občinski svet Občine Gorje na 7. redni seji, dne 16.9.2015 sprejel

 

ODLOK

 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2015 - REBALANS

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/14), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2015 - rebalans I

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.692.482

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.155.971

70

DAVČNI PRIHODKI

1.864.647

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.624.447

 

703

Davki na premoženje

170.150

 

704

Domači davki na blago in storitve

70.050

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

291.324

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

67.074

 

711

Takse in pristojbine

2.000

 

712

Globe in druge denarne kazni

4.500

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

 

714

Drugi nedavčni prihodki

217.750

72

KAPITALSKI PRIHODKI

12.000

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

12.000

73

PREJETE DONACIJE

25.000

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

25.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

499.511

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

496.511

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

3.000

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.715.656

40

TEKOČI ODHODKI

1.056.150

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

126.400

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.699

 

402

Izdatki za blago in storitve

891.049

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

20.002

41

TEKOČI TRANSFERI

856.361

 

410

Subvencije

32.500

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

555.801

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

76.118

 

413

Drugi tekoči domači transferi

191.942

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

672.300

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

672.300

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

130.846

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

57.262

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

73.583

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-23.174

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2015 - rebalans I

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

1.850

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.850

 

750

Prejeta vračila danih posojil

1.850

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

19

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

19

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

19

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

 

 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

1.831

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2015 - rebalans I

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-21.343

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

23.174

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2014

84.380,85

 

9009

Splošni sklad za drugo

21.342,62

 

9101

sredstva proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

60.919,29

 

9100

sredstva rezervnega sklada oblikovana po stanovanjskem zakonu

2.118,94

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

2. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2015 ostajajo v veljavi.

 

3. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2015 dalje.

 

Številka : 9000-5/2015-8

Datum : 16.9.2015

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor