Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS št. 18/84,33/89) ter Uradni list RS št. 24/92- odločba US), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS št. 44/97) in 8. člena Statuta občine Trnovska vas (Ur. vestnik Tednika št. 1/99) je občinski svet občine Trnovska vas na svoji 20. redni seji dne 24. 5. 2001 sprejel
 
ODLOK
 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini TRNOVSKA VAS
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v občini Trnovska vas plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč in merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
 
 
 
Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, ki so po prostorskem planu občine določena za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje ali je na njem stavba do nedokončane tretje gradbene faze.
 
Zazidano stavbno zemljišča je zemljiška parcela na območju iz prejšnjega odstavka, na kateri je zgrajen objekt.
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja, čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile ter vikendi.
 
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Kot poslovna površina se šteje tudi površina zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti.
 
Za poslovne površine se po tem odloku šteje tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, vodna zajetja za pridobitno dejavnost, peskokopi, površine, na katerih so grajeni daljnovodi za proizvodnjo in distribucijo električne energije (20 KV, 110 KV) ter druge površine, namenjene za opravljanje poslovne oz. pridobitne dejavnosti .
 
Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, ki so po prostorskem planu občine določena za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje ali je na njem stavba do nedokončane tretje gradbene faze.
 
3. člen
 
Zavezanci za plačilo nadomestila po tem odloku so fizične osebe, pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so neposredni uporabniki funkcionalnih enot (lastniki ali najemniki stanovanja ali poslovnega prostora).
II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
 
4. člen
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju občine Trnovska vas in se razvršča v eno območje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
 
5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
 
1. opremljenost stavbnega zemljišča z objekti javne infrastrukture in možnost priključitve na te objekte,
 
2. namembnost stavbnega zemljišča,
 
3. namenska uporaba stavbnega zemljišča,
 
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
 
5. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v pridobitnih dejavnosti,
 
6. možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev.
IV. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
6. člen
 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in priključki na naprave individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
 
1. javno vodovodno omrežje 20 točk
 
2. javno kanalizacijsko omrežje 30 točk
 
3. javno električno omrežje 20 točk
 
4. plinovodno omrežje 30 točk
 
5. telefonsko omrežje 30 točk
 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami kolektivne rabe se ovrednoti s naslednjimi točkami:
 
1. makadamska cesta 20 točk
 
2. asfaltna cesta 40 točk
 
3. asfaltna cesta z javno razsvetljavo 50 točk
 
4. asfaltna cesta z javno razsvetljavo in pločnikom 60 točk
V. NAMEMBNOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
7. člen
 
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
 
- pri stanovanjskem namenu uporabe stavbnega zemljišča se točkujejo objekti ali deli objektov, namenjeni za stalno bivanje,
 
- pri počitniškem namenu uporabe stavbnega zemljišča se točkujejo objekti ali deli objektov, namenjenih za počitniško uporabo in bivalni prostori v zidanicah;
 
- pri pridobitnem poslovnem namenu uporabe stavbnega zemljišča se točkujejo objekti ali deli objektov, namenjeni za poslovno dejavnost, in nepokrite površine, namenjene intenzivni pridobitni poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, delavnice na prostem, zunanji pridobitveni prostori storitvenih dejavnosti, igrišča s pridobitno dejavnostjo in funkcionalna zemljišča poslovnih funkcionalnih enot; upoštevajo se površine, ki jih zavezanec dejansko uporablja za poslovne namene,
 
- pri nepridobitnem poslovnem namenu, uporabe stavbnega zemljišča se točkujejo objekti ali deli objektov, namenjeni nepridobitni poslovni dejavnosti; upoštevajo se površine, ki jih zavezanec dejansko uporablja za poslovne namene.
 
Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
 
Namembnost
 
stanovanjski namen 40
 
počitniški namen 110
 
poslovni namen - nepridobitni 130
 
poslovni namen - pridobitni 300
 
Druga stavbna zemljišča
 
Površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi za distribucijo električne energije in PTT-vodi, se točkujejo:
 
Namembnost
 
elektrovodi
 
- podzemni 300
 
- nadzemni 400
 
PTT-vodi
 
- podzemni 400
 
- nadzemni 500
 
Površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi in PTT-vodi, so površine pod daljnovodom ali PTT-vodom, stebrom in površine, ki so potrebne za normalno rabo in znašajo:
 
- za vsak posamezni elektro daljnovodni steber 10 m2 in za vsak posamezni PTT-steber 10 m2,
 
- podzemni vodi se zaračunajo 1 m2 za vsak dolžinski meter voda,
 
- za transformatorje se zaračuna 100 m2 površine.
 
Nadomestilo za elektro- in PTT-omrežje se izračuna le za primarno elektro- in PTT-omrežje ter transformatorje, ne pa za stebre in omrežja, namenjena za priključevanje posameznih objektov.
Nezazidano stavbno zemljišče se ovrednoti s 50 točkami in se zaračunava od 400 m2
 
nezazidane stavbne parcele, v primeru, da je parcela manjša od 400 m, se zaračuna od celotne parcele.
 
VI. NAMENSKA UPORABA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
 
8.člen
Namenska uporaba stavbnega zemljišča glede na prostorsko izvedbene akte, ki ovira realizacijo izgradnje infrastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi točkami:
 
Št. točk 800
9. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe z naslednjimi točkami:
 
Vrsta zidave
 
individualna stanov. hiša 45
 
vrstna hiša 35
 
hiša z gospod. poslopjem 25
 
blokov. gradnja 15
Zapuščenost in dotrajanost objekta
Vsi zapuščeni stanovanjski objekti na stavbnih zemljiščih se ovrednotijo s številom 100 točk.
 
Zapuščenost in dotrajanost poslovnega objekta:
Vsi zapuščeni in dotrajani poslovni objekti se ovrednotijo s številom 500 točk.
Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
 
- nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti) več kot 3 leta,
 
- nevzdrževan zunanji videz objekta,
 
- nevzdrževan zunanji videz objektu pripadajočega stavbnega zemljišča.
VII. IZJEMNE UGODNOSTI ZA PRIDOBIVANJE DOHODKA V PRIDOBITNI DEJAVNOSTI
 
10. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pridobitni dejavnosti glede na možnost ustvarjanja dohodka v zvezi z namenom uporabe se posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko uporabo v dve kategoriji in se ovrednoti z naslednjimi točkami:
 
Kategorija
 
1. kategorija 100
 
2. kategorija 80
VIII. MOŽNOST INTENZIVNEJŠE RABE KOMUNALNIH IN DRUGIH OBJEKTOV IN NAPRAV, KI LAHKO ZNIŽUJEJO STROŠKE PROIZVODOV IN STORITEV
 
11. člen
Izjemne možnosti intenzivne rabe komunalnih in drugih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev v pridobitni dejavnosti, se posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko uporabo v dve kategoriji, ki se vrednotijo z naslednjimi točkami:
 
Kategorija
 
1. kategorija 150
 
2. kategorija 120
12. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po dejanski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po 10. in 11. členu, in sicer:

 
 
10. člen
11. člen
- kmetijstvo, lov in gozdarstvo
 
1
- ribištvo
 
1
- rudarstvo
 
1
- predelovalne dejavnosti
2
1
- oskrba z elektriko, plinom, vodo
 
2
- gradbeništvo
 
2
- trgovina
1
1
- gostinstvo
1
1
- poštne in telekomun. storitve
1
1
- finančno posredništvo
 
2
- poslovanje z nepremičninami, najem
2
 
- dejavnost javne uprave in obrambe
2
 
- zdravstvo in veterinarstvo
2
 
- druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti
2
2

 
IX. IZRAČUN IN PLAČILO NADOMESTILA
13. člen
 
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino stanovanjske, poslovne funkcionalne enote ali površino nezazidanega stavbnega zemljišča, določene po 2. členu tega odloka in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
 
Osnovna za izračun višine nadomestila so podatki občinske evidence objektov za plačilo nadomestila stavbnega zemljišča, ki jo vzpostavi in vzdržuje občina Trnovska vas.
14. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas določi občinski svet s sklepom na predlog župana.
 
15. člen
 
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
 
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Če pride po izdaji odločbe oziroma po že izvršeni odmeri do spremembe zaradi prenosa lastništva ali najemnika nepremičnine, izdane odločbe oziroma odmere ni možno spreminjati ali popravljati.
Zavezanci morajo prijaviti občinski upravi občine Trnovska vas nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila v 30 dneh po nastali spremembi.
 
16. člen
 
Pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki ne vloži prijave za nadomestilo, se odmeri nadomestilo za 1000 m2, fizični osebi pa od 300 m2.
X. PLAČILO NADOMESTILA
 
17. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in poslovne prostore, ki jih za opravljanje dejavnosti uporabljajo javni zavodi, društva, politične stranke, verske skupnosti ter druge organizacije, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in se financirajo iz občinskega proračuna in objektov, ki imajo status kulturnega spomenika.
 
Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v lasti občine Trnovska vas, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občinske uprave.
XI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
Poleg primerov, navedenih v 2. odstavku 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih, so oproščeni plačevanja nadomestila tudi občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč, varstveni dodatek, nadomestilo za brezposelnost, in občani, katerih skupni mesečni prejemki ne presegajo zajamčenega osebnega dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost.
 
Vloge za oprostitev ali delno oprostitev mora zavezanec vložiti pri občinskem uradu. K vlogi mora predložiti dokazila o svojih dohodkih in premoženjskem stanju ter o dohodkih in o premoženjskem stanju družinskih članov.
 
O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pisnega zahtevka in predložene dokumentacije zavezanca na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan občine na osnovi mnenja občinskega sveta. Odločbo o oprostitvi plačila izda davčni organ.
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje od gospodarskih objektov, kot so: objekti za rejo živali, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za shrambo kmetijske mehanizacije.
18. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila – pravne osebe in samostojni podjetniki lahko pri občinskem uradu vložijo zahtevek za oprostitev plačila nadomestila, če bi nadomestilo predstavljalo znatno breme in bi bila s tem ogrožena njihova dejavnost, če so pričeli z opravljanjem dejavnosti in imajo večje obveznosti iz naslova vloženih sredstev, če bodo ali so ta sredstva vložili v razširitev dejavnosti oziroma v novo zaposlovanje delavcev.
 
O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pisnega zahtevka in predložene dokumentacije zavezanca na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan občine na osnovi mnenja občinskega sveta. Odločbo o oprostitvi plačila izda davčni organ.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
 
V primeru, da fizična oseba kot zavezanec ne prijavi svoje obveznosti ali je ne prijavi s pravilnimi podatki, se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT.
 
Če obrtnik ali samostojni podjetnik ne prijavi svoje obveznosti ali je ne prijavi s pravilnimi podatki, se kaznuje z denarno kaznijo od 30. 000 do 200.000 SIT.
 
Če gospodarska družba ne prijavi svoje obveznosti ali je ne prijavi s pravilnimi podatki, se kaznuje z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT.
 
Če kakšna druga pravna oseba ne izpolni svoje obveznosti ali je ne prijavi s pravilnimi podatki,, se kaznuje z denarno kaznijo od 30.000 d0 300.000 SIT.
 
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
20. člen
Osnova za prvo vzpostavitev evidence o objektih za nadomestilo stavbnega zemljišča so uradne evidence, ki se vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev.
 
Zavezanci so dolžni na zahtevo občine Trnovska vas posredovati v roku 30 dni vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri vzpostavitvi evidence, ki jo nastavi in vzdržuje občina Trnovska vas.
 
Če podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v določenem roku popraviti in posredovati občinski upravi, pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo. Kolikor zavezanci ne posredujejo popravljenih podatkov, se poslani podatki smatrajo za pravilne in se uporabijo za odmero.
 
Evidenco vodi občina Trnovska vas.
 
Če je izglasovan občinski samoprispevek, so plačila po tem odloku oproščeni obrtniki, samostojni podjetniki ter druge pravne osebe in fizične osebe, ki plačujejo občinski samoprispevek do izteka samoprispevka 31. 3. 2003.
21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas in začne veljati 15. dan po objavi.
 

Številka: 032-01/20-4
Trnovska vas, 24. 5. 2001
Župan občine Trnovska vas:
Karl VURCER 1.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor