Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08 in 79/09); 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/2008 in 49/09); 18. člena Statuta Občine Vodice (Ur. l. RS, št. 49/95, 31/982/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05, in Odločba US RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 24. redni seji dne 30. 11. 2009 sprejel

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah

 

 

Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2009

 

 

1. člen

 

 

S tem Odlokom se za proračun Občine Vodice za leto 2009 na novo določa višina prejemkov in izdatkov.

 

 

2. člen

 

 

Spremeni se 10. člen Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2009 (objavljen v Uradnem glasilu Občine Vodice št. 3 z dne 31. 3. 2009) tako, da se splošni del proračuna določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

Proračunski skladi so:

 

 

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

 

 

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 1,5 % prihodkov proračuna, kar znaša 76.571 evrov.

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa Občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 76.571 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.

 

 

4. člen

 

 

Druga določila Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2009 ostanejo še naprej v veljavi.

 

 

5. člen

 

 

Ta Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice in začne veljati z dnem objave.

 

 

Številka: 011-03/2009-011

 

 

Datum: 30. 11. 2009

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor