Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 15. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2017 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Skupina/

Podskupina 

Kontov

BESEDILO

v eurih 

Proračun leta 2017

A.

 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 
 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

4.606.538

   

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.079.853

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.446.710

   

700 Davki na dohodek in dobiček 

3.044.720

   

703 Davki na premoženje

285.610

   

704 Domači davki na blago in storitve

116.380

   

706 Drugi davki 

0

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

633.143

   

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

387.993

   

711 Takse in pristojbine

6.000

   

712 Denarne kazni

2.600

   

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

8.800

   

714 Drugi nedavčni prihodki 

227.750

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

32.050

   

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

   

721 Prihodki od prodaje zalog 

0

   

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

32.050

73

 

PREJETE DONACIJE (730+731)

150.000

   

730 Prejete donacije iz domačih virov

150.000

   

731 Prejete donacije iz tujine 

0

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

344.635

   

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

83.873

   

741 Prejeta sredstva iz državne.proračuna iz sredstev proračuna EU

260.762

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.968.883

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.312.733

   

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

309.657

   

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

46.395

   

402 Izdatki za blago in storitve 

889.696

   

403 Plačila domačih obresti 

24.560

   

409 Rezerve 

42.425

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

1.642.241

   

410 Subvencije

105.200

   

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

1.085.990

   

412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam

152.397

   

413 Drugi tekoči domači transferi 

298.654

   

414 Tekoči transferi v tujino 

0

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.900.409

   

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

1.900.409

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

113.500

   

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.

93.500

   

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

20.000

 

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.

–362.345

B.

 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0

 
   

750 Prejeta vračila danih posojil 

0

   

751 Prodaja kapitalskih deležev 

0

   

752 Kupnine iz naslova privatizacije 

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 
   

440 Dana posojila

 
   

441 Povečanje kapitalskih deležev

 
   

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 
   

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j.p.

 
 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

 

RAČUN FINANCIRANJA

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

478.659

   

500 Domače zadolževanje 

478.659

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

198.028

   

550 Odplačila domačega dolga 

198.028

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) 

–81.714

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

280.631

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

362.345

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 
   

9009 Splošni sklad za drugo (ocena)

85.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«

 

2. člen 

Besedilo drugega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 20.000,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan«.

 

3. člen 

Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 478.65,00 eurov.«

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-1/2016

Braslovče, dne 21. decembra 2016

 

Župan 

Občine Braslovče 

Branimir Strojanšek l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor