Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 29. redni seji dne 24. 7. 2018 sprejel

 

O D L O K 

o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018 

 

1. člen 

 

V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2018 (Uradni list RS, št. 85/16, 80/17 in 40/18) se spremeni 2. točka in se glasi:

 

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 
   

v eurih

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2018

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

16.648.017

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.128.246

70

DAVČNI PRIHODKI

10.000.038

 

700 Davki na dohodek in dobiček

8.724.438

 

703 Davki na premoženje

936.000

 

704 Domači davki na blago in storitve

339.600

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.128.208

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.633.212

 

711 Takse in pristojbine

18.000

 

712 Denarne kazni

36.000

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

11.000

 

714 Drugi nedavčni prihodki

429.996

72

KAPITALSKI PRIHODKI

348.950

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

123.950

 

722 Prihodki od prodaje zemlj. in nematerialnega premoženja

225.000

73

PREJETE DONACIJE

8.000

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

8.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

4.162.821

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

3.413.716

 

741 Prejeta sred. iz državn. proračuna iz sredstev pror. EU

749.105

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

20.515.349

40

TEKOČI ODHODKI

4.759.591

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

867.153

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

139.047

 

402 Izdatki za blago in storitve

3.259.557

 

403 Plačila domačih obresti

20.834

 

409 Rezerve

473.000

41

TEKOČI TRANFERI

6.312.328

 

410 Subvencije

196.068

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.146.000

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

615.578

 

413 Drugi tekoči domači transferi

2.354.682

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.929.858

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.929.858

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

513.572

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

78.107

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

435.465

 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

–3.867.332

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

3.218

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

3.218

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti

0

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 

–3.218

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 
 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

4.212.383

50

ZADOLŽEVANJE 

4.212.383

 

500 Domače zadolževanje

4.212.383

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

439.243

55

ODPLAČILA DOLGA

439.243

 

550 Odplačila domačega dolga

439.243

 

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

–97.410

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

3.773.140

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=III.) 

3.867.332

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

97.410

 

9009 Splošni sklad za drugo

97.410

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

3. člen 

 

Spremeni se 9. člen 3. točke in se glasi:

 

»9. člen 

 

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 470.000 EUR.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v višini 460.000 EUR za stroške odprave posledic junijskega neurja s točo odloča županja in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.

O uporabi ostalih sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča županja in o tem s pisnim poročilom obvešča Občinski svet.«

 

4. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.

 

Št. 410-353/2016

Črnomelj, dne 24. julija 2018

 

Županja 

Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor