Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 73. in 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D – v nadaljevanju: ZOFVI), 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - Odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC, 176/06 - ZJZP), v skladu z 10. členom Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju: Zakon o vrtcih) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem, na 5. redni seji, dne 10.6.2015, sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije
za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Cerklje na Gorenjskem

 

I. SPREMEMBE ODLOKA

 

1. člen

V Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/11) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»Javno službo predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje pogoje po določilih ZOFVI in Zakona o vrtcih ter naslednje pogoje:

-        je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,

-        ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri pristojnem ministrstvu)

-        ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,

-        zagotavlja opremljenost prostorov v skladu s pravilnikom, ki določa normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca,

-        ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z veljavno zakonodajo o kadrovskih normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

-        ima sprejet letni delovni načrt,

-        izvaja oziroma bo izvajal dnevni program (minimalno 9 ur),

-        bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno programa, ki jo določi Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem,

-        bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti dosledno upošteval določbe zakonskih in podzakonskih aktov ter občinskih aktov s področja predšolske vzgoje,

-        kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije zavarovati objekt za objektivno odgovornost.«.

 

2. člen

V 3. točki 12. člena se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:

»- odvzem koncesije,«

 

Dosedanja enajsta in dvanajsta alinea postaneta dvanajsta in trinajsta alinea.

 

 

3. člen

Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo največ 10 let. Če so izkazane potrebe, se koncesijska pogodba lahko podaljša.«.

 

4. člen

Doda se nov 14. a člen, ki se glasi:

14. a člen

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe opravlja organ občinske uprave, pristojen za predšolsko vzgojo in varstvo. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

(2) Koncesionar je dolžan koncedentu posredovati letno poročilo za preteklo leto do 28.2. tekočega leta.

(3) Pristojni organ občinske uprave opravlja:

-        nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe,

-        nadzor nad namensko porabo sredstev in

-        nadzor nad pravilnim obračunom cene programov vrtca do uporabnikov.

 

5. člen

Besedilo 1. točke 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Koncesija preneha:

-        s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo;

-        s sporazumnim prenehanjem,

-        na podlagi pridržane pravice koncedenta do predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe, v kolikor situacija na področju predšolske vzgoje v občini ne narekuje več potreb po izvajanju koncesijske dejavnosti za celotno razpisano obdobje,

-        na podlagi odpovedi,

-        z odvzemom koncesije.«.

 

II. KONČNA DOLOČBA

 

6. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 032-05/2014-40

V Cerkljah, dne 10.6.2015

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc Čebulj, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor