Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/18) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 1. dopisni seji, ki je potekala od 10. 7. – 15. 7. 2019 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI BENEDIKT

 

 

1. člen

Spremenijo in dopolnijo se merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov na področju kulturnih dejavnosti, ki so priloga in sestavni del pravilnika. Spremembe in dopolnitve meril in kriterijev so priloga in obvezni ter sestavni del tega pravilnika.

 

2. člen

Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 61001-1/2019-3

Datum: 15. 7. 2019

 

 

Občina Benedikt

 

mag. Milan Repič, župan

 

Priloga:

 

·   Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov društev na področju kulturnih dejavnosti

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE MERIL IN KRITERIJEV ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI

 

V merilih in kriterijih za ocenjevanje in vrednotenje programov na področju kulturnih dejavnosti, ki so priloga in sestavni del Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/15) se spremeni kriterij 2 tako, da glasi:

 

»IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (kriterij 2)

Kriterij

Točke

2.1.         Organizacija in izvedba seminarja, delavnice, tečaja

10/seminar

2.2.         Udeležba na seminarju, delavnici, tečaju

5/seminar«

 

Spremeni se kriterij 3 tako, da glasi:

»PRIREDITVE IN REVIJE (kriterij 3)

Kriterij

Točke

3.1.        Prireditve  (1)

 

3.1.1.    Prireditev v občini, ki jo v celoti organizira in izvede prijavljeno društvo

 

tradicionalna prireditev (2)

20/prireditev

netradicionalna prireditev

15/prireditev

3.1.2.    Prireditev v občini, ki jo prijavljeno društvo organizira v sodelovanju z drugim društvom

 

tradicionalna prireditev

15/prireditev

netradicionalna prireditev

10/prireditev

3.1.3.    Prireditev v občini, v kateri prijavljeno društvo sodeluje z društvom, ki je organizator prijavljene prireditve

 

tradicionalna prireditev

10/prireditev

netradicionalna prireditev

5/prireditev

3.1.4.    Število nastopajočih članov na prireditvah v občini

 

do 10 članov

1/ prireditev

od 11 – 20 članov

2/ prireditev

od 21 – 30 članov

3/ prireditev

nad 30 članov

4/ prireditev

3.2.        Revije, srečanja – strokovna ocena nastopa

 

3.2.1.    Udeležba ali doseganje nivoja oziroma standarda na območni reviji

10/revijo

3.2.2.    Udeležba ali doseganje nivoja oziroma standarda na regijski reviji

20/revijo

3.2.3.    Udeležba ali doseganje nivoja oziroma standarda na državni reviji

30/revijo«

 

(1)  Kot prireditev se šteje: koncert, gledališka in lutkovna predstava, folklorni, plesni in mažoretni program, ročnodelska, likovna in fotografska razstava, filmska projekcija in literarni večer.

(2)  Tradicionalna prireditev je tista prireditev, katera se izvaja najmanj tri leta zaporedoma pred izvedenim javnim razpisom.

 

Ostala določila merila in kriterijev za ocenjevanje in vrednotenje programov na področju kulturnih dejavnosti ostanejo nespremenjena.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor