Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS; Uradni list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 8. redni seji dne 25. 5. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembi območja naselij Divača, Dolnje Ležeče in Matavun ter o dopolnitvi uličnega sistema v naselju Divača

1. člen

S tem odlokom se spremeni območje naselij Divača, Dolnje Ležeče in Matavun in dopolni ulični sistem v naselju Divača.

2. člen

Območje naselij Divača, Dolnje Ležeče in Matavun se spremeni tako, da se območje naselja Divača proti vzhodu in jugu razširi do avtoceste AC–A1 (odsek 0059–razcep Gabrk, 0060–Divača–Kozina, 0157–priključek Divača).

Sprememba iz prejšnjega odstavka je podrobno prikazana v elaboratu določitve območja naselja, št. 35324-5/2011-2, z dne 11. 4. 2011, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, in je sestavni del tega odloka.

Meje katastrskih občin ostajajo nespremenjene.

3. člen

Na območju poslovne cone z oznako MP-1 se vzpostavi nova ulica z imenom »Na vrtači«.

Nova ulica poteka po zem. parc. št. 1065/5 in 1065/13, k.o. Divača, ter 1510/8 in 1510/10, k.o. Dolnje Ležeče.

4. člen

Na območju poslovne cone z oznako MP-2 se vzpostavi nova ulica z imenom »Poslovna cona Risnik«.

Nova ulica poteka po zem. parc. št. 1705/18, k.o. Dolnje Ležeče, ter 302/193 in 302/191, k.o. Naklo.

5. člen

Podaljša se potek obstoječe Lokavske ceste do križišča regionalnih cest RII 409, RII 446 in RII 405, in sicer po zem. parc. št. 1043/17, k.o. Divača.

6. člen

Potek in imena ulic so prikazana v elaboratu spremembe uličnega sistema, ki je sestavni del tega odloka.

7. člen

Geodetska uprava RS mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati spremembe podatkov o območjih naselij Divača, Dolnje Ležeče in Matavun in o imenu in poteku ulic v registru prostorskih enot.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0008/2011-08

Divača, dne 25. maja 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor