Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 14. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o predkupni pravici Občine Tržič 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Ta odlok ureja:

– zakonito predkupno pravico Občine Tržič (v nadaljevanju: Občina) na nepremičninah,

– območja občine, kjer Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah in

– način uveljavljanja zakonite predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.

 

2. člen 

Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico:

– na poselitvenih območjih na nepremičninah, ki se urejajo z občinskim prostorskim načrtom,

– na poselitvenih območjih na nepremičninah, na katerih je v občinskem prostorskem načrtu predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta in

– izven poselitvenih območij na nepremičninah, na katerih so zgrajena ali predvidena infrastrukturna omrežja in objekti občinskega pomena.

 

3. člen 

Območja in nepremičnine, na katerih velja predkupna pravica Občine po tem odloku, so prikazane v občinskem prostorskem načrtu, ki določa območja namenske rabe, in sicer tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.

Poselitvena območja po tem odloku so stavbna zemljišča, kot jih določajo predpisi o prostorskem načrtovanju in so kot takšna določena v občinskem prostorskem načrtu.

 

II. NAČIN UVELJAVLJANJA ZAKONITE PREDKUPNE PRAVICE 

 

4. člen 

Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območjih Občine Tržič določenih v 2. členu tega odloka.

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo Občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če Občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.

Občina lastniku nepremičnine na območju predkupne pravice v zakonitem roku na njegovo zahtevo izda potrdilo, da Občina uveljavlja predkupno pravico in ga obenem obvesti, da mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu potrdila Občini podati pismeno ponudbo za prodajo nepremičnine.

 

5. člen 

O nakupu, uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku odloča župan.

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka o predkupni pravici občine, je nična.

 

III. KONČNE DOLOČBE 

 

6. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območju predkupne pravice na nepremičninah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 37/03, 34/11).

 

7. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0004/2016

Tržič, dne 22. aprila 2016

 

Župan 

Občine Tržič 

mag. Borut Sajovic l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor