Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- ZLS-UPB2, 27/08-odl.US, 76/08, 100/08 odl. US, 79/2009, 14/10- Odl. US) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr., 34/07) je  občinski svet Občine Prevalje na 28. redni seji dne 27.5.2010 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA OBČINE PREVALJE

 

1. člen

            V 7. točki prvega odstavka 8. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr., 34/07) se pika za 3. alineo spremeni v vejico in se doda nova 4. alinea, ki se glasi:

» - lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«

            V 12. točki prvega odstavka 8. člena se v 5. alinei beseda «javnimi« nadomesti z besedo »krajevnimi«.

 

2. člen

Na koncu prvega odstavka 17. člena se črta pika in doda besedilo:

» ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.«

 

3. člen

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

» Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.«

 

4. člen

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

» 23. člen

(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.

(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta so določeni z zakonom in se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.

(3) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.

(4) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.

(5) Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v osmih dneh od prejema pisne odstopne izjave.

(6) Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih  dneh od preteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče odloči o tožbi meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.

(7) izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon. Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začnejo po poteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po poteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočnosti odločitve sodišča.«

5. člen

Drugi stavek tretjega odstavka 30. člena se črta.

6. člen

38. člen se spremeni tako, da se glasi:

» 38. člen

(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.

(2) Razlogi za prenehanje mandata župana so določeni z zakonom in se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi župana.

(3) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.

(4) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.

(5) Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je o svojem odstopu pisno obvestil občinski svet in občinsko volilno komisijo.

(6) Postopki za izvolitev novega župana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.

(7) Če je župan imenovan na funkcije, položaje oziroma uradniška delovna mesta v državni upravi, ki po zakonu niso združljiva s funkcijo županu, mu po zakonu preneha mandat z dnem imenovanja.O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

(8) Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«

 

7. člen

            Prvi odstavek 47.člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.«

            V drugem odstavku 47. člena se črta besedilo: »oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe«.

 

8. člen

V prvem odstavku 79. člena se besedilo 9. alinee doda na koncu 8. alinee, dosedanja 10. alinea pa postane 9. alinea.

9. člen

Na koncu 130. člena se doda drugi stavek, ki se glasi:

» Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, na katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.

10. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0010/2006-06

Prevalje, dne 27.5.2010

 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matic TASIČ,l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor